top of page

Slovenské vesmírne odysey

Pezinok 20.5.2020. Na knižnom trhu sa objavila obsahovo zaujímavá publikácia s názvom Slovenské vesmírne odysey z vydavateľstva VEDA s dovetkom v zátvorke (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Publikácia vhodne zapadá do série kníh podobného formátu, ktoré mimochodom, sú stále hľadané a zväčša ich autorom je Štefan Luby, a ďalší spoluautori, ktorí sú nositeľmi najvyšších vedeckých hodností a to až na úrovni doktorov vied a akademikov. Pri tejto príležitosti stojí za to pripomenúť si sériu Lubyho kníh, ako sú „Fascinácia nobelom“, „Cestovná správa z kongresu o ničom“, „Poriadok, verzus chaos“ a iné. Ďalší autori, ktorí sa v jednotlivých knižkách uvádzajú majú jedno spoločné: vždy sú to ľudia z konkrétneho odboru činnosti, špecialisti, ktorých myšlienky sceľuje hlavný autor, či editor.

Kniha Slovenské vesmírne odysey má 168 strán a pôsobí veľmi sympaticky. Podieľa sa na nej ďalších osemnásť autorov: Ladislav Macho, Richad Kvetňanský†, Milan Vigaš, František Hlavačka , Diana Bzdúšková, Ivan Bella, Boris Bilčík, Ľubor Košťál, Pavol Bobík, Marián Slivka, Ján Baláž, Hanka Tomičová, Vojtech Rušín, Ján Feranec, Ladislav E. Roth, Jozef Masarik, Július Krempašský†. Prácu a tvorivý vklad dvoch editorov (Štefan Luby a Branislav Peťko) pri zostavení konečnej verzie knihy je ťažké si čo len predstaviť pri takej rôznorodosti nazerania na problémy vedy a jej ponímania v priebehu času. Kniha odráža odbornosť Štefana Lubyho, ktorý okrem vlastného odboru má výrazné organizátorské prednosti, čo napokon je dané už tým, že štrnásť rokov stál na čele Slovenskej akadémie vied.


Pre čitateľa, ktorý pozná oboch editorov, v prvom okamihu sa stanú zaujímavými komparáciou hlavného predmetu s rozsahom ich vedeckých aktivít. Štefan Luby, je viceprezidentom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu a zaoberá sa fyzikou polovodičov, kovov, elektronických súčiastok, laserovou technikou, röntgenovou optikou, nanovedou a nanotechnológiou. Je autorom vyše 400 vedeckých publikácií, 8 patentov a 10 kníh literatúry faktu. Branislav Peťko, je známy so svojimi široko rozvetvenými záujmami z výskumu kliešťov v prírode, ekológie, epidemiológie a epizootologiky kliešťov a chorôb prenášaných kliešťami, hlavne encefalitídy, Lymskej boreliózy, granulocytovej anaplasmózy, babesiózy; vplyvu globálnych klimatických, ekonomických a sociálnych zmien na distribúciu kliešťov na Slovensku a v Európe; biochemické a biofyzikálne prístupy v ekológii výskumu kliešťov a celého radu ďalších výskumov. Pochopiteľne, široký vedecký rozhľad sa odrazil aj v knihe Slovenské vesmírne odysey, kde osobitne zaujme časť o ľuďoch, ktorí robili výskum priamo vo vesmíre, v tomto prípade je to kozmonaut Ivan Bella. V knihe sa spomína rad fyzikov a iných osobností, konkrétne profesie, ktoré vstúpili do vesmírneho výskumu na báze vlastných znalostí dlhoročného obdobia experimentov a vedecky presne formulovaných záverov.

Pri informáciách o novej knižke si človek kladie otázku, aký zmysel má táto kniha pre čitateľa. Zdôvodnením môže byť, že okrem samotnej odbornosti autor vždy poznačí tematiku v zmysle vývoja spoločensko-ekonomickej etapy. V tomto prípade ide o to, že Slovensko si pripomenulo dvadsiate výročie misie letu slovenského kozmonauta Ivana Bellu na medzinárodnú vesmírnu stanicu Mir. A to zase prezrádza, prečo je odbor fyzika priliehavý iniciátorovi a hlavnému editorovi vydavateľského počinu. Odpoveď je jednoduchá: Pretože priamo v kozmickom priestore sa riešili štyri projekty SAV a kooperujúcich organizácií. V tejto súvislosti by na tomto mieste bolo vhodné citovať poslednú stranu obálky knihy, čo ale je lepšie ponechať k prelúskaniu samotnému čitateľovi. Štefan Luby, Branislav Peťko a Ivan Bella nedávno s veľkým úspechom účinkovali aj v relácii Hosť Štefana Kassaya, ktorá bola rovnako zaujímavým svedectvom vynaliezavosti, ich odhodlania a vytrvalosti.


Čitateľovi tejto krátkej recenzie sa isto vyjavia usmiate tváre veľkých osobností, ktoré už pred desaťročiami vstúpili do novodobej histórie slovenskej vedy. Rovnako ostatní autori jednotlivých príspevkov sú osobnosťami svetového rangu, čo je priznané aj v na záverečných stranách knižky pod nadpisom „Charakteristiky autorov.“ Pre urýchlené zoznámenie sa s danou profesionálnou tematikou sú užitočné anglické súhrny kapitol a pre úplnosť vedeckého prístupu aj disponibilný menný register.


V závere treba priznať, že tieto malé knihy sa stali obľúbenými a vyhľadávanými do cestovateľskej výbavy, pretože bez veľkých problémov môže každý ich zobrať doslova do vrecka nohavíc, alebo sú v dámskej kabelke. Vzhľadom na opakovanosť vydavateľských počinov počas mnohých rokov sa tieto knižky stali už očakávanými a vďačnými „prídavkami“ ku každodennému poznávaniu životných udalostí i poznávaniu vesmírnych diaľav a ich aktérov.

bottom of page