top of page

Slávnostné Te Deum 2020 na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Ružomberok 1.7.2020. Prvý júlový deň je každoročne pre Katolícku univerzitu v Ružomberku jubileom jej vzniku a uvedenia do života. Slávnostné Te Deum v roku 2020 je výnimočné okrúhlym výročím jedinej slovenskej univerzity, ktorá formuje myseľ, srdcia i svet už dvadsať rokov. Za uplynulé obdobie si univerzita upevnila svoju pozíciu medzi vedeckými ustanovizňami na Slovensku, rozvinula medzinárodnú spoluprácu aj mimo Európskej únie a môže sa pýšiť radom absolventov so všestranným rozhľadom i pridanou duchovnou hodnotou.

Budovy Katolíckej univerzity v Ružomberku


História Katolíckej univerzity v Ružomberku


Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku až po nežnej revolúcii v roku 1989, keď sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej. V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Neskôr na báze KPF vznikla Katolícka univerzita v Ružomberku. Zákon NR SR č. 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: pedagogickou a filozofickou. Teologická fakulta so sídlom v Košiciach bola zriadená 1. júla 2003, štvrtá fakulta v poradí – fakulta zdravotníctva – začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002. Viedli ju viaceré významné osobnosti a súčasným rektorom od 27. augusta 2018 je doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.


Slávnostná svätá omša v kostole svätej Rodiny Ružomberok - Rybárpole


Prvé kroky prezidenta SRK, rektorov seminárov, prorektorov univerzít a dekanov fakúlt, štátnych predstaviteľov a vzácnych hostí viedli do kostola svätej Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli, kde arcibiskup Stanislav Zvolenský celebroval Te Deum.

Úvodné slová arcibiskupa Stanislava Zvolenského počas Slávnostnej svätej omše Te Deum 2020 Katolíckej univerzity v Ružomberku v kostole Svätej rodiny Ružomberok - Rybárpole


Slávnostný ceremoniál udeľovania titulu „Doctor honoris causa“ a čestného titulu „Profesor Emeritus“


Po slávnostnej svätej omši a Te Deum pokračoval ceremoniál v Aule Jána Pavla II. „Dovoľte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítala na slávnostnom zasadnutí akademickej obce pri príležitosti odovzdávania titulu „doctor honoris causa“ Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc., členovi Európskej akadémie vied a umení, Dr.h.c. Technickej univerzity v Košiciach, vedcovi, pedagógovi a podnikateľovi; a čestného titulu „profesor emeritus“prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc., významnému slovenskému vedcovi, ekológovi, pedagógovi a lesníkovi. Dlhoročnému pracovníkovi Katedry biológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, prihovorila sa prítomným PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., prorektorka pre vzdelávanie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.


„Prv než pristúpime k slávnostnému programu, dovoľte, aby som na našom slávnostnom zhromaždení privítala významných hostí, ktorých prítomnosť nás veľmi teší, pretože ňou vyjadrujú Katolíckej univerzite svoje uznanie a slávnostnému zasadnutiu vedeckých rád pridávajú vážnosť a dôstojnosť“, pokračuje prorektorka Magerčiaková.


Vážené slávnostné zhromaždenie, dovoľte, aby som požiadala Jej Honorabilitu, prodekanku pre zahraničné vzťahy a public relation na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. PhDr. Markétu Rusnákovú, PhD., aby nás oboznámila so životom a dielom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc.

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.


Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., viceprezident Európskej akadémie vied a umení predniesol slávnostné laudatio profesora Štefana Kassaya.

Úryvok z laudatia o profesorovi Štefanovi Kassayovi


Na základe uvedených skutočností Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 27. novembra 2019 jednomyseľným hlasovaním schválila udelenie titulu „doctor honoris causa“ Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc. Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, dovoľte mi požiadať Vás o súhlas s vykonaním promočného aktu.


Vaša Honorabilita, pani prorektorka, s mimoriadnym záujmom som si vypočul návrh, aby na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku bol Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc. udelený titul „doctor honoris causa“ Katolíckej univerzity v Ružomberku. S radosťou dávam svoj rektorský súhlas na vykonanie promočného aktu.

Jeho Honorabilita, prorektor pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku a promótora dnešnej slávnosti Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH vykonal promočný akt.

Profesor Štefan Kassay pri preberaní diplomu a medaile Katolíckej univerzity v Ružomberku


Slávnosť umocnilo aj umelecké vystúpenie v podaní sólistky Kristíny Magátovej so skladbou Nesedaj sláviček od Mikuláša Schneider - Trnavského za klavírneho sprievodu PaedDr. Mgr. art. Štefky Palovičovej-Kovačeva, PhD.


„Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, dovoľte mi požiadať Vás o odovzdanie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc. Pred samotným odovzdaním čestného titulu však prosím Jej Honorábilitu, prorektorku pre vedu a umenie na Katolíckej univerzite v Ružomberku prof. RNDr. Máriu Kozovú, CSc., aby oboznámila slávnostné zhromaždenie so životom a dielom prof. Ing. Eduarda Bublinca, CSc.“, uviedla prorektorka Magerčiaková.

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.


„Na základe uvedených skutočností Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku schválila na svojom zasadnutí dňa 27. novembra 2019 udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc.Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, dovoľte mi požiadať Vás, aby ste prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc. odovzdali diplom,“ prihovorila sa slávnostnému auditóriu prorektorka Magerčiaková.

Profesor emeritus Eduard Bublinec, predniesol slávnostný príhovor.


Jeho Magnificencia, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. predniesol slávnostný príhovor.

Úryvok zo slávnostného príhovou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc.


Slávnostnú chvíľu zvýrazňuje umelecké vystúpenie sólistu Ivana Lyvcha so skladbou Pro Molly od Michail Ivanoviča Glinku za klavírneho sprievodu PaedDr. Mgr. art. Štefky Palovičovej-Kovačeva, PhD.


Slávnostnému auditóriu sa prihovára PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., prorektorka pre vzdelávanie Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, milí študenti, vážené dámy a páni, ctení hostia, dovoľte mi, aby som sa Vám na záver nášho slávnostného zhromaždenia poďakovala za prítomnosť, ktorou ste nás poctili. Zároveň ďakujem študentom Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Kristíne Magátovej a Ivanovi Lyvchovi (Lyvčovi) pod vedením PaedDr. Mgr. art. Štefky Palovičovej-Kovačeva, PhD. za dôstojné a hodnotné sprevádzanie počas dnešnej slávnosti. Týmto vyhlasujem verejné zasadnutie vedeckých rád, akademických senátov, správnej rady a zhromaždenie celej akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku za skončené. Nakoľko práve dnes, 1. júla 2020, uplynulo 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku, pozývam všetkých pozvaných hostí na spomienkovú slávnosť k bustám zakladateľov Katolíckej univerzity Mons. Rudolfa Baláža a Mons. Františka Tondru, ktoré sa nachádzajú pred vstupom do budovy rektorátu Katolíckej univerzity a po skončení tejto slávnosti vás prosím, aby ste sa presunuli do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku na otvorenie Kabinetu dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku a expozície o Katolíckej univerzite v Ružomberku a na recepciu.“


Spomienková slávnosť pri bustách spoluzakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku mons. Rudolfa Baláža a mons. prof. ThDr. Františka Tondru


Pani prorektorka Katolíckej univerzity v Ružomberku PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. prítomným stručne predstavila životy a diela zakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Rudolfa Baláža a Mons. prof. ThDr. Františka Tondru. Duchovný otec Róbert Slotka pri bustách zakladateľov predniesol modlitbu za Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Duchovný otec Róbert Slotka

Otvorenie Kabinetu dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku a expozície o Katolíckej univerzity v Ružomberku

„Sme radi, že súčasťou dnešného, slávnostného dňa je aj malé prekvapenie. Poprosím pána rektora, aby odhalil tabuľu venovanú všetkým, ktorým bol doposiaľ udelený titul Doctor Honoris Causa Katolíckej univerzity v Ružomberku,“ prihovára sa prítomným Mgr. Katarína Matušková.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku odhalil pamätnú tabuľu


Slávnostnú udalosť umocnilo aj umelecké vystúpenie Sonáta a-mol 3. časť Sarabande od J.S. Bacha v podaní absolventky Katolíckej univerzity v Ružomberku Terézie Timkovej.


„Ctená spoločnosť, dnešný deň, keď bola oficiálne založená naša Alma Mater je súčasťou osláv otvorenie Kabinetu dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku, expozície ktorá je venovaná 20 rokom jej existencie. Sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie zúčastniť sa na tomto podujatí. Dovoľte, aby som odovzdala slovo Jeho Magnificencii, rektorovi KU v Ružomberku, doc. Jaroslavovi Demkovi“, uviedla Matušková.


Rektor Katolíckej univerzity predniesol prítomným príhovor k otvoreniu Kabinetu dejín univerzity.


Mons. Bernard Bober požehnal Kabinetu dejin Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prestrihnutie stuhy rektorom Katolíckej univerzity, Veľkým kancelárom Katolíckej univerzity a arcibiskupom Zvolenským sa začali písať dejiny Kabinetu Katolíckej univerzity.


„Odteraz považujme nový Kabinet dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku za otvorený. Ďakujeme vám všetkým za účasť a všetkých vás srdečne pozývame na prehliadku. Po nej pozvaných hostí pozývame na recepciu.Prajeme Vám ešte spokojný deň – prežitý na našej Katolíckej univerzite!“, zaželala prítomným Matušková.

Otvorenie Kabinetu Katolíckej univerzity spojené s posvätením a prestrihnutím stuhy


Počas prehliadky Kabinetu dejín Katolíckej univerzity profesor Štefan Kassay prítomných obdaroval publikáciou Bližšie k životu, ktorá je najnovšou publikáciou autora.

prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., Dr. h. c. mult. pri podpise publikácie Bližie k životu


Po prvý krát publikačná tvorba vedca, ktorého životným mottom sú materiálne i duševné produkty zhmotnené vo forme hmatateľných a viditeľných výstupov, sa zaoberá aj problematikou viery v rozmere aplikácie v univerzitnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. Akoby v chemickom laboratóriu s citom mieša jednotlivé témy vyúsťujúce do zamyslenia sa nad súčasnou dobou aj formou duchovnej retrospektívy vzťahov človeka k človeku. Aj preto publikácia právom nesie názov Bližšie k životu. K nekonečným možnostiam, ktoré život ponúka, po uchopení šance žiť lepšie v rozmere ľudskom i duchovnom.

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. na záver slávnostného dňa odpovedal na otázky Televízie Lux


Slávnostný deň na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa chýli ku koncu. Bohatý slávnostný program, ktorého sa zúčastnili významné osobnosti potvrdili dôležitosť a miesto univerzity na poli vedeckých ustanovizní. Hlboký zážitok z omše, slávnostného ukončenia akademického roka, udeľovania doctor honoris causa a profesor emeritus, ale i ďalšie sprievodné akcie zostávajú dlhodobo zapísané v srdciach zúčastnených.


Tím multimediálneho portálu www.kassay.eu pripravuje v nasledujúcich dňoch krátke strihové dokumenty približujúce atmosféru slávnostných udalostí na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Comments


bottom of page