top of page

Rozlúčka so smútkom v srdci

Pezinok 8.6.2021. V piatok, 3. júna 2021 sme s veľkým zármutkom prijali správu o nečakanom skone nášho externého spolupracovníka, významného slovenského manažéra, ekonóma a autora, lektora, daňového experta, odborníka na manažment, kontrolu, vzdelávanie dospelých, riadenie výkonov a životné poradenstvo – Ing. Emila Buráka, PhD. Spolupráca s pánom Burákom započala v roku 2019 prípravou vzdelávacích materiálov pre Medzinárodné centrum vzdelávaniaINTERCEDU.

Profesor Štefan Kassay s Emilom Burákom počas nakrúcania relácie Hosť Štefana Kassaya.

Vklad Ing. Emila Buráka, PhD. pre Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU.

Výroky Ing. Emila Buráka, PhD. o školstve sú aktuálne aj po dvoch rokoch nakrúcania rozhovoru.


Dobro ako zmysel života – prečo je viac chytať ryby ako len chytiť rybu?


Správanie dospelého človeka by malo byť múdre a zodpovedné na rozdiel od mladosti (mladosť – pochabosť), lebo sa predpokladá, že zrelosť človeka je viac ako nezrelosť.


Najsilnejším vnútorným kompasom následného zrkadlového obrazu jeho bytia a žitia, nazerania na život i postoja k nemu je predovšetkým jeho hodnotová abeceda. Zvyčajne platí priama úmera: ak je táto dobrá, človek žije ľahšie a lepšie DOBRO, ako keď je zlá.


Ego a najmilovanejšia akciovka sveta


Viete, ktorá je najmilovanejšia akciová spoločnosť na svete? Volá sa JA a je plná sebalásky, egocentrizmu, sebestrednosti a egoizmu. Pravdu má v tom, že ak lásku vnímam ako energiu (viac k tomu v mojej knihe SEBAROZVOJ), tak najskôr potrebujem mať dostatok vlastnej MÚDREJ sebalásky (primerane vhodnej), aby som z tejto energie dokázal rozdávať aj iným. Človek, ktorý sa nemá rád – nedokáže mať rád aj iných. Ale nič sa nemá preháňať – podobne ako s alkoholom. Humoristi tvrdia, že radšej ako s Vierou, je piť s vierou. Ale ešte lepšie s mierou alebo vôbec. Ten, kto nerešpektuje základný princíp z neprekonanej učiteľky sveta, ktorou je príroda, teda princíp ROVNOVÁHY (balance, symetria), ten ťažko v živote uspeje. V živote homo sapiens je pragmatický taký modus vivendi, ktorý podobne ako v podvojnom účtovníctve (musí platiť súlad rovnováhy v bilancii v súvahe medzi stranami MÁ DAŤ a DAL, ako aj medzi aktívami a pasívami) vyznáva nielen od života brať a VZAŤ, ale mu aj niečo DAŤ. Preto hodnotovo ďaleko vyššou životnou kvalitou ako žiť iba pre akciovku JA (nikdy nič nikomu, iba sebe samému!) a maximálne si v nej užívať, je vyšší princíp – posilniť a prispieť k MY (rodina, spoločnosť, svet). Nie iba dominovať ako jednotlivec, ale aj niečo obetovať a darovať a DAŤ pre konkrétnu skupinu – pre známy kolektív okolo seba alebo v prospech anonymného ľudstva.


Robiť správne veci je viac ako robiť veci správne


Riadenie (manažment) je umenie. Veľa ľudí sa z tých, ktorí riadia, síce vysmievajú, ale keď dostanú sami šancu riadiť iných, tak to nezvládnu. Prečo najmä? Lebo nevedia v živote ani riadiť seba samého (automanažment, sebariadenie), ale trúfnu si hrdo bez znalosti veci (know-how) riadiť iných, často od nich múdrejších a skúsenejších. Slovensko potvrdzuje neustále, že FORMÁLNA autorita je často primitívne nadraďovaná PRIRODZENEJ autorite. Aj preto spoločnosť v mnohom zlyháva, lebo ju neriadia najschopnejší lídri, ale skôr všetkého schopní múdrosráči a ich prisluhovači (tzv. podržtašky, vazali, adlátusi a rektonauti). Mentorská poučka pri výučbe manažmentu správne odlišuje rozdiel medzi lídrami a riaditeľmi (manažérmi). Znie nasledovne: Zatiaľ čo manažérom stačí robiť veci správne (nižší hodnotový efekt – napríklad dôsledné kráčanie po už vytýčenej ceste, organizácia procesu), musia lídri dokázať skôr robiť SPRÁVNE VECI (napríklad nájdenie a vytýčenie najschodnejšej optimálnej cesty, tvorba vízie, vytvorenie systému a procesov). Líder by mal byť viac osobnosťou a zreteľahodným vzorom, ktorý sa oplatí nasledovať. Platí to aj z hľadiska porovnania hodnoty a ceny. HODNOTA (napr. ľudský život, zdravie, rodina, priateľstvo, spokojnosť) je nevyčísliteľná a cenou nemerateľná (nedá sa kvantifikovať), zatiaľ čo CENA (napr. nehnuteľnosti ako dom, byt, cena hnuteľnosti – napr. majetku, auta, dovolenky, šperku, atď.) sa vyčísliť dá. Robiť správne veci znamená aj v živote rešpektovať, že menej je často viac v hodnotách a preferovať kvalitu (viac k tomu napríklad o efektívnom správaní daňového poplatníka voči štátu v mojich knihách DAŇOVÁ OBRANA a DAŇOVÁ KREATIVITA) pred kvantitou.


Dobro ako zmysel života


V dnešnom zložitom sveta pribúda nejasností a rizík, rúcajú sa istoty a človek náročnejšie hľadá správne kormidlo života k prosperite (k tomu viac v tituloch POHODOU K PROSPERITE II. a III.). V najťažšej životnej situácii (napr. smrteľnom nebezpečenstve, kríze) je primárna otázka človeka: Ako prežiť? Ale ak sa mu to podarí zvládnuť, je následná logická sekundárna otázka: Ako sa mať lepšie? V trhovej ekonomike je veľa ľudí pomýlených materiálnym namiesto duchovného a falošne si uzurpuje vzorec, kde MAŤ (materiálne bohatstvo) je podľa neho lepšie ako BYŤ (duševné bohatstvo). Väčšina dospelých ľudí pri triviálnej otázke, aký je ich zmysel života, osobná filozofia a predstava spokojnosti (viac ako šťastie) i prosperity v rozpakoch. A odpovedať nevedia. Pre nich mám jednu osvedčenú radu: Usilujte sa komunikovať (viac o tom v mojej knihe KOMUNIKÁCIA v KONFLIKTE a KRÍZE) žiť a podporovať dobro. Dobro – je nespochybniteľný zmysel života. Aj preto, lebo vychádza z tej definície bohatstva, ktorá tvrdí, že najbohatší nie je ten, ktorý má najviac, ale ten, kto potrebuje najmenej. A ešte bohatší je ten, ktorý dokáže svoje bohatstvo (napríklad múdrosť) rozdať počas života čo najviac ľuďom – obdarovať a OBOHATIŤ tak ostatných.


Riadenie cieľom alebo systémom


Slovensko potrebuje bleskový prechod od zla k dobru. O ekonomike vie väčšina TÁRAŤ, ale len máloktorí aj dobre RÁTAŤ. A pohodlie nadspotreby v konzume trhovej ekonomiky naučilo priveľa ľudí pohodlnosti, lenivosti a klamaniu, namiesto usilovnosti a statočnej práci. Odráža sa to aj v socializácii stáleho zhoršovania vzťahov a následne nesprávneho životného štýlu. Takého, ktorý umožňuje márnosť a spôsobuje pomalý rast pridanej hodnoty, lebo neuznáva a nerešpektuje princíp: viacej TVORIŤ, menej TROVIŤ. Prejsť v SR od zla k dobru k trvalej prosperite predpokladá aj opustiť líniu tolerovania dlhodobej korupcie a čiernej ekonomiky (ZLO) a zrealizovať bleskový prechod od ZNÁMOSTNEJ ekonomiky k ZNALOSTNEJ ekonomike (DOBRO). Začať by mal každý sám od seba. A uvedomiť si, že aj v zodpovednosti patrí hierarchia rozumných životných vzorcov. Nielen byť za každú cenu víťazom, hoci aj na úkor nežiadúcich obetí a mŕtvol. Takí víťazi, ktorí chcú stále vyhrávať, nech radšej prejdú k muzikantom. Prečo? Lebo tí stále vyhrávajú. Kľúčové je tiež pochopiť, že víťazi života sa riadia skôr systémom ako „iba“ cieľom. Prečo? Lebo dôležitejšie ako dokázať len chytiť konkrétnu rybu (riadenie cieľom – halóefekt krátkodobý a plytký) je predsa naučiť sa ryby chytať (riadenie systémom – hlboký dlhodobý efekt).
Commenti


bottom of page