top of page

Resumé z medzinárodnej konferencie Elektronická Kazaň na Dunaji 2020

Bratislava 26.11.2020. V dňoch 19.-.20 novembra sa uskutočnila Medzinárodná konferencia Elektronická Kazaň na Dunaji. Cieľom konferencie bola výmena skúseností na základe poznania súčasného stavu v oblasti využívania informačných technológií, predovšetkým v procese vzdelávania v medzinárodnej dimenzii. Vo svojich vystúpeniach približovali daný stav odborníci zo Slovenska, Švajčiarska, Kanady, Ruskej federácie, Bieloruska, Kazachstanu a iných krajín.

Konferencia nadväzuje na predošlých jedenásť podobných podujatí, ktoré vybudovali tradíciu využívania IT vo vzdelávaní. Osobitosť a význam priebehu konferencie je odôvodnená predovšetkým aktuálnou situáciou v zmenách vplyvom pandémie. Prednášajúci na konferencii sa zaoberali hlavne témami využitia dištančnej metódy pre dennú alebo externú formu vzdelávania. Súčasná medzinárodná situácia dala za pravdu tým odborníkom, ktorí propagovali online dištančnú metódu vo vzdelávaní. Významným prínosom danej konferencie bola informácia profesora Štefana Kassaya, ktorý oboznámil jej účastníkov o možnostiach, potrebách a perspektívach aktívneho prepojenia vzdelávania, výskumu, vedy a praxe. Ako človek pôsobiaci v oblasti produkčnej praxe s bohatými pedagogickými skúsenosťami načrtol možnosti ďalšieho rozvoja v procese vzdelávania - aktívnym prepojením odborníkov z praxe a pedagogickými pracovníkmi. Uvedená myšlienka bola rozvinutá príspevkami zameranými na rozšírenie medzinárodného vzdelávania formou virtuálnej katedry prezentovanou Dr. Jaroslavom Kultanom, PhD. Uvedené dve nosné myšlienky našli svoje zjednotenie v návrhu vytvorenia Medzinárodného centra vzdelávania - International Centre of Education (www.intercedu.com).

Na záver konferencie prebehla diskusia medzi predstaviteľmi niekoľkých univerzít z viacerých štátov, ktorých cieľom bolo nájsť nový smer v rozvoji nielen Elektronickej Kazane, ako určitej filozofie vzdelávania, ale celkovej filozofie zmeny vzdelávania v budúcnosti. Okrem už spomínaného vytvorenia International Centre of Education (www.intercedu.com), ktoré bude slúžiť ako nositeľ moderných foriem vzdelávania zameraných na aktívne prepojenie odborníkov z praxe a z pedagogického prostredia na medzinárodnej úrovni. Účastníci sa zamerali na niektoré nové smery rozvoja vzdelávania. Alexander Bojčenko (REU G. V. Plechanova) vyzdvihol myšlienku digitálnej ekonomiky, poukázal na význam a na potrebu vzdelávania odborníkov v danej oblasti. Prezentovaná myšlienka sa môže stať jednou z nosných pre program Intercedu.

Druhým nosným programom Intercedu na základe vzájomných rozhovorov, je myšlienka poskytovania výsledkov vedeckej a výskumnej činnosti pracovníkov jednotlivých univerzít do spoločného programu. Ide o výsledky základného výskumu v oblasti informatizácie, digitalizácie, zmeny štruktúry riadenia podnikov (výrobných, spoločenských organizácií, orgánov samosprávy a štátnej správy, nadácií a pod.) na základe veľkého množstva dostupných údajov získaných prostredníctvom medzinárodných počítačových sietí piatej generácie pod spoločným názvom „Big Data“. V tejto časti bolo poukázané na rôznorodosť obsahu veľkých dát v rozličnom prostredí, ktoré sa odlišujú nielen svojim množstvom, spôsobom získavania, ale aj ich využívaním.


Ďalším smerovaním spoločnej činnosti účastníkov konferencie a Intercedu je vytváranie veľkých modelov základných informačných štruktúr napr. počítačových sietí, dátových centier, modelov privátnych sietí, distribuovaných databázových systémov, cloudových systémov, ktoré budú slúžiť na spoločnú prípravu odborníkov v danej oblasti. Taktiež bola prezentovaná požiadavka vytvorenia modelu vzdialených laboratórií zameraných hlavne na robotiku a využívanie smart technológií. Laboratórium robotiky bude slúžiť na prípravu odborníkov v oblasti programovania a riadenia robotov pre rôzne priemyselné alebo spoločenské využitie. Dôležitým aspektom súčasnosti je efektívne využívanie energií, multiúrovňová bezpečnosť v domácnosti aj na pracoviskách, inteligentné riadenie v krízových situáciách a realizáciu relevantných riešení. Uvedené odbornosti bude možné skúmať, analyzovať a vyučovať práve pomocou smart laboratória.

Elektronická Kazaň na Dunaji 2020 je dôležitým medzníkom v príprave odborníkov na základe dlhodobých skúseností, pozorovaní a výskumu pomocou moderných vzdelávacích technológií. Vychádzajúc z uvedených zámerov pozývame špecialistov z praxe, výskumných pracovníkov a významných pedagógov k spolupráci v rámci vytvorenej platformy Intercedu formou prednášok, lekcií, ucelených kurzov, poskytnutých výsledkov výskumnej činnosti, vedeckých článkov a odborných publikácií.

Comentários


bottom of page