top of page

Rekognoskácia ekonomicko-diplomatickej misie vo Fínsku a Estónsku po etablovaní SEPP

Pezinok 6.3.2021. Spoločná európska produkčná platforma (SEPP) etablovaná na základe ekonomicko-diplomatickej misie profesora Štefana Kassaya v roku 2019 vo Fínsku a Estónsku otvorila rad možností spolupráce na rôznych úrovniach univerzitného prostredia formou aplikácie edičného radu RIADENIE ako multidimenzionálneho predmetu. Ozrejmenie dôležitých procesov v úlohe etablovania je potrebné od samotného začiatku vedeckej práce profesora Štefana Kassaya. Aj preto tlačová správa obsahuje časti, ktoré boli vnímateľovi predstavené na rôznych informačno-komunikačných medzikružiach v časovom slede. V procese rekognoskácie ekonomicko-diplomatickej misie je nutné určité informácie zopakovať, aby spolu vytvorili celok s logickým výstupom pre vnímateľov.


Na pôde I.D.C. Holding, a.s. vznikol projekt Podnik a podnikanie, ktorý bol spracovaný do rovnomennej pentalógie Podnik a podnikanie. Toto dielo nadeurópskeho významu, inšpirované každodennými skúsenosťami v produkčnej praxi, sa stalo intelektuálnym darom, duševným majetkom tisícov veľkých podnikov. Je prístupné v piatich jazykoch vlastníkom a lídrom podnikov, ich manažmentu, študentom, doktorandom, vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom a širokej odbornej verejnosti. V tom zmysle sa napĺňa obsah totožný s vyhlásením vlády Slovenskej republiky o úlohách ekonomickej diplomacie, ktorá je pokračovaním úsilia o rozvoj medzinárodnej kooperácie podnikov a dosahovanie vyššej efektivity podnikov a to aj v rámci krajín Vyšehradskej štvorky a ďalších krajín, vrátane pomoci rozvojovým krajinám. Dielo Podnik a podnikanie sa stalo predmetom ekonomickej diplomacie a v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, reprezentuje dobré meno Slovenska prezentáciami a podnikateľskými aktivitami v štyridsiatych krajinách sveta.

Konferenčná mapa osobností ekonomicko-diplomatickej misie


Začiatok úvah o potrebe väčšieho akcentu informačno-komunikačných procesov vychádzal z predmetu ekonomickej diplomacie s cieľom šíriť výsledky osobitého vedecko-praktického cieľa sprístupniť medzinárodne uznávané celoživotné dielo autora pentalógie Podnik a podnikanie a dosiahnuť využitie osobných skúseností v ekonomicko-spoločenskom prostredí transferu spoločnosti, podnikov a inštitúcií, tzn. prechodu od plánovej na trhovú ekonomiku. Keďže mnohé krajiny odolávajú podobným zmenám iba s veľkými stratami, vrátane kvality života obyvateľov týchto krajín, je tu možnosť výrazným spôsobom predchádzať zbytočným stratám a škodám z neznalosti. Podnik a podnikanie, rovnalo ako aj edičný rad RIADENIE a ďalšie autorove publikácie o riadení a budovaní podnikov na báze nových, účelovo stavaných sústav sú využiteľná v širokej, globálnej dimenzii, čo dokazuje aj nebývalý záujem vnímateľov informačno-komunikačných aktivít autora najmä v zahraničí. V jednom z mnohých rozhovorov na danú tému profesor Kassay prízvukoval: „Vzájomná interaktívnosť ma priviedla na myšlienku, že by bolo rozumné v úsilí o šírenie dobrého mena korporácie a celospoločenského záujmu podporovať presadzovanie vedy do praxe tvorením a implementáciou nových prístupov a tiež sa pokúsiť sceľovať aktuálne pozitívne orientované spoločenské dianie aj vlastnými komunikačnými prostriedkami a nástrojmi.“ To bol vlastne prvý podnet na započatie ďalšieho výskumu, experimentov a čiastkových riešení i vybudovanie špecificky orientovaného systému včleneného do webového portálu a jeho stránok, adries a cielene exploatovaných rubrík vplývajúcim na vnímateľov. Žiaduce je ale vplývať na svet nielen izolovane, ale spojením síl, napr. aj v Nadácii na podporu vedy a vzdelávania, ktorá má svoj vlastný program, avšak ten môže byť súčasťou širšie koncipovaného systému.

Možnosti spolupráce s poprednými pedagogicko-výskumnými osobnosťami vo Fínsku a Estónsku


Väčšina foriem spolupráce je založená na výbere špičkových odborníkov na danú problematiku a spravidla sa vytvárajú tzv. dočasné maticové štruktúry, ktoré kooperujú až do doby vyriešenia úlohy a jej vyriešeniu, resp. až do termínu realizácie projektu na dosiahnutej úrovni vopred stanovených parametrov. Iným prístupom je spolupráca štruktúrovaná v podobe spoločných výskumných alebo kompetenčných centier, tie sa realizujú v rámci globálnych výskumných sietí. Funkčný ekosystém centier vo Fínsku posúva projektovanie a realizáciu úloh vďaka systematickej koordinácií na vysokú úroveň nielen v dimenzii informatizácie a digitalizácie, ale aj pri osobnostnom vývoji študujúceho. Ten je prirodzene motivovaný k spolupráci v štruktúre, ktorá naplno využíva jeho potenciál.

Inšpirujúcim príkladom je Spoločný inštitút univerzít pre výskum humanitárnej logistiky a dodávateľského reťazca (Inštitút HUMLOG) je ústredným bodom pre výskumných pracovníkov v oblasti humanitárnej logistiky, ktorý založili Hanken a Národná obranná univerzita vo Fínsku (NDU). Cieľom inštitútu je skúmať humanitárnu logistiku v oblasti pripravenosti na katastrofy, reakcie na ne a ich obnovy. Inštitút HUMLOG slúži aj ako platforma a fyzické miesto pre výskumných výskumnch pracovníkov sústredene sa zaoberajúcich otázkami samej existencie ľudstva v narušenom ekologickom priestore a slúži na výmenu nápadov, iniciatív a konkrétnych odporúčaní napravujúcich miesta porúch. Centrum spolupracuje s niekoľkými humanitárnymi organizáciami, ako sú UNICEF, ICRC, RC/RC Klimatické centrum, NESA a IFRC východná Afrika.


Je reálne aplikovať podobný projekt aj na Slovensku? Odpovedá profesor Štefan Kassay


Urobiť všetko, čo je v silách a vnútornom presvedčení o správnosti konania a šíriť produkty duchovna i duševna vo svojom okolí, najmä ak môžu byť nápomocné pre plnenie dobra užitočných predsavzatí, ak smerujú k zavŕšeniu významného životného diela Podnik a podnikanie. Séria 20 kníh s názvom RIADENIE vo viacerých jazykoch majúca trvalo sa rozvíjajúci charakter a vyžadujú si ďalšie iniciatívy od autora na udržiavanie a rozvíjanie duševného bohatstva na prospech každého človeka na svete, ak má záujem o štúdium vied o riadení a vedení korporácií, ale i menších podnikov a rozširovanie znalostí aj pre rozhodovanie sa v bežnom živote. Podujíma sa na vytvorenie vstupov do systému realizácie na integrát chápania vlastného ponímania zmyslu života, názorov a osobného postoja k dianiu okolo nás. Môj spôsob vyjadrovania nesmeruje k ponukám, ani k teoretizovaniu o tom, ako by to, malo na tom svete byť, ani sa nesnažím nikoho presviedčať o tom, že existuje iba akási naša pravda, že naše presvedčenie je jedine správne. Nehovorím o ľavom ani o pravom názorovom prúde, či akomsi strede, dokonca nezávislosti. Mojim úmyslom nie je vstup do mocenského, ani ideovo-politického vyhlasovania jedinej pravdy. Usilujem sa iba o jedno. Silu slova nepremieňať na ostrie zbraní, ale prispieť k motivovaniu ľudí a napomôcť tvorbe spoločensky potrebného zmieru.Tézy sú predpokladom rozvinutia zásadných myšlienok a hľadaním progresu


Berme to ako pokus o nazeranie na problém z inej strany, že je nevyhnutné vyrovnávanie rozdielov medzi potrebami podnikov a možnosťami vzdelávacích inštitúcii aspoň sčasti je možné dosiahnuť prostredníctvom štúdia odbornej literatúry písanej na báze produkčnej praxe s pripustením možnosti, že fiktívne plány štúdia budú zostavovať práve študenti / študujúci s konštatáciou, že ich perspektíva, úspech alebo osvedčenie sú podmienené kvalitou prípravy študijných plánov výrazne determinujú vlastnú prípravu budúcnosti a ich životnej dráhy. Na prvý pohľad takéto riešenie je málo pravdepodobné, avšak ak ho pridružujeme k potrebám podniku, rovnako aj ich afinitu k zmene v záujme prežitia podniku, črtá sa celkom nový, zdanlivo nemožný pohľad na ich budúcnosť v rámci produkčnej činnosti. Pochybnosti ale je najlepšie riešiť experimentmi a účasťou nielen teoretickej, ale aj fyzickej prítomnosti riešiteľov v produkčných podnikoch. Tie sú potenciálne spôsobilé sa zaoberať danou problematikou a vytvoriť priestor pre konzultácie a spoluúčasť pre systematické zameranie spoločensky mimoriadne závažného problému. V skutočnosti práve k takejto situácii sú zacielené možnosti sprístupňovania verifikovanej odbornej literatúry bez akýchkoľvek finančných prekážok, tzn. v masovom meradle v inšpiratívnom a kreatívnom prostredí. Ideálna situácia môže byť v prípade, ak na tomto spoločnom „projekte“ sa zúčastnia študenti / študujúci, kde nastáva tvorivý dialóg na vecnej úrovni. Načrtnuté postupy riešenia nemusia mať iba kladnú odozvu. Je možné aj to, že významné osobnosti z oblasti vedy a vzdelávania takto chápaný proces zdokonaľovania a vyrovnávania rozdielov medzi potrebami a možnosťami budú považovať za scestné. Na druhej strane práve diskusia a konfrontácie v danej veci sú jedným z mnohých pohľadov, ktorý si každý diskutujúci musí náležite zodpovedať. Nevzdychať nad možnosťami neúspechu, ale aj na prvý pohľad neuskutočniteľné veci sa pokúsiť riešiť. Vychádzam z toho, že aj zdanlivo nemožné problémy majú reálne riešenia, niekedy s nečakaným obratom vplyvom nových invencií. V štatisticky ponímanom v zmysle predošlého ozrejmenia je dané, že študenti /študujúci tvoria väčšiu skupinu ako vyučujúci, teda je tu perspektíva akceptácie väčšiny názorov, ktoré sú napokon potvrdené zhodou a podľa čoho by sa zostavoval učebný program.

Mika Pirttivaara


Mika sa zaujíma o dianie na Slovensku a viackrát bol aj hosťom profesora Kassaya v Bratislave. V Helsinkách sa aktívne zapojil do prezentácie systému univerzitého modulu Spoločnej európskej platformy. V kontexte súčasného stavu dôsledkov pandémie vstupujúcej do zákutí bežného života a jej dôsledkoch v produkčných systémoch je vzácna ideová predstava významnej osobnosti fínskej vedy a vzdelávania a prelínanie jeho aktivít do medzinárodnej spolupráce už dlhšie obdobie. Preto je zvlášť oceneniahodná jeho ponuka sprevádzať profesora Štefana Kassaya na misii vo Fínsku. Počas 26 dňovej misie vo Fínsku a Estónsku za podpory Veľvyslanectva SR vznikli nové predstavy a odhalili sa ďalšie možnosti dlhodobej spolupráce. Ich súhrn a dohodnuté inovačné cesty profesor Kassay zakotvil vo svojej vyše stostranovej cestovnej správe určenej pre osobnosti decíznej sféry vydanej v niekoľkých exemplároch pre vrcholových predstaviteľov aj na úrovni vrcholových predstaviteľov decíznej sféry v SR a pre osobnosti navštívených inštitúcií vo Fínsku a Estónsku. Správa obsahuje sumár diskutovaných otázok na predmetnej misii a konkrétne dohodnuté inovačné aktivity na oboch stranách. Správu dostali pri jednotlivých následných stretnutiach aj osobnosti na najvyšších úrovniach ekonomicko-ideových zastúpení napĺňajúcich program vlády SR. Podstatná časť obsahu správy sa zaoberá riešením okruhov potrebných segmetnov rozvoja edukačných aktivít s prijatými konkrétnymi úlohami. Mnohé načaté riešenia však zostali na mŕtvom bode vplyvom rozvratnej pandémie.

Tuija Hirvikoski


Z predchádzajúceho obdobia na prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie na Slovenskom veľvyslanectve v Ženeve vznikol zo strany profesorky návrh na spojenie dvoch nadácií. Záverečné konštatovania na European Network of Living Labs. Otvorené dni pracovného života (OLLD) v Ženeve (21. – 24. 8. 2018) Každoročné stretnutie globálnej organizácie Living Lab je priestorom pre verejných činiteľov spoločnosti. Skutočnosť, že profesor Štefan Kassay mohol absolvovať konferenciu, ktorú organizovalo OECD v Ženeve, ako jediný slovenský občan, je významným pokrokom v šírení dobrého mena Slovenska a zároveň publikácie európskeho významu Podnik a podnikanie. Ďalej od tohto kroku sa odvíjajú ďalšie kontakty, ktoré súvisia s hľadaním progresívnych metód zvyšovania ekonomickej efektivity produkčných podnikov. Ženeva bola vlastne podstatným impulzom na vytvorenie spoločnej ekonomickej platformy produkčných podnikov, ktorá je už vo finálnom štádiu a je dostupná na webovom portáli www.kassaybooks.com . Táto skutočnosť poskytuje prístup k predmetu ekonomickej diplomacie a to v globálnej dimenzii umožňujúcej kdekoľvek na svete prístup k literatúre, ktorá je jediná takéhoto typu. Konštatujeme, že kontakt s vedeckým zázemím a osobnosťou Tuiji Hirvikoski prerástol do hlbokého štádia vedeckého poznania.

Errki Ormala


Profesor z praxe – Errki Ormala zaviedol predpísanú výučbu z publikácie profesora Štefana Kassaya, z edičného radu RIADENIE. V rámci propagácie medzinárodnej spolupráce bolo nakrútené 40-minútové interview, ktoré vyvolalo u odbornej verejnosti veľký ohlas. Okrem toho, výsledkom návštevy v Helsinkách, bola prezentácia významných prác profesora Ormalu a zároveň poskytol zásadný vedecký materiál na opublikovanie v novozaloženej rubrike Časopriestor/Spacetime – článok Zabezpečenie konkurencieschopnosti Európy a hospodárskeho rastu v dekáde 2020 – 2029. Z hľadiska využitia znalostného kapitálu v predmete ekonomickej diplomacie je zvlášť významné, že profesor Ormala zaviedol výučbu na tému riadenie z publikácii profesora Kassaya už v roku 2018. Podľa jeho slov sa tento systém osvedčil.

Jouni Koski


Mimoriadny záujem profesora Juoni Koskiho o edičný rad RIADENIE v rokovaní sa dosiahol počas návštevy vo Fínsku v roku 2019 s prezidentom Laurea univerzity v rámci prezentácie Spoločnej európskej platformy produkčných podnikov na pôde univerzity. Juoni Koski sa k tejto prezentácii vyjadril: „Vašou ponukou zavedenia projektu spoločnej európskej produkčnej platformy som nadšený, jej variabilnosť a možnosť rozšírenia pre ekonomické predmety je pre nás prínosom. Systém je použiteľný vo viacerých úrovniach, zaujala ma možnosť variability jednotlivých modulov, ktoré môžu byť prispôsobené nielen potrebám univerzít, ako to býva zvykom, ale dokonca potrebám jednotlivých učebných predmetov, či dokonca individuálne pre študentov. Naša univerzita využíva progresívne metódy výučby, najmodernejšie postupy prepojené s podnikateľskou praxou, ale obdobný systém som si zatiaľ osobne nemal možnosť odskúšať, som rád, že ste k nám prišli, pán profesor,“ bezprostredne po oboznámení sa s možnosťami aplikácie digitálneho modulu prezident Juoni Koski. Prisľúbil, že tieto informácie uvedie na webovej stránke univerzity a že zvolá mimoriadnu poradu, kde bude prítomný dekan a ďalší pracovníci univerzity budú informovaní o možnosti tento systém využívať. Zároveň položil otázku, či je možné, aby univerzita zakúpila licenciu, ktorá umožní prístup k systému študentom bez akejkoľvej platby, s tým že symbolických 5 euro za prenájom publikácií zaplatí univerzita z vlastných prostriedkov. Medzičasom sme túto požiadavku softwarovo vyriešili.


Ari Huczkowski


Je mimoriadnou osobnosťou šíriacou progresívne metódy využiteľné v podnikaní a v rámci niekoľkých diskusií počas pobytu v Helsinkách padlo niekoľko návrhov, ktoré sú univerzálne riešiteľné a prinášajú všestranný prospech pre študentov, pedagógov i podniky, ktoré tieto možnosti aplikujú vo vlastnej výrobe. Huczkowski svoje invencie konkretizoval do podoby požiadavky na stretnutia s vrcholovými manažérmi vrcholových podnikov na Slovensku a osobným vkladom už verifikovaných riešení. Spôsob a hĺbka spolupráce sú závislé od záujmu slovenských subjektov. Prízvukoval stanovenie podmienok na tvorbu vyladeného ekosystému je potrebné nastaviť overeným postupom alebo vysvetľoval výsledkom z praxe. Akákoľvek možnosť podeliť sa so skúsenosťami iných podnikateľov je vítaná, posúva nás ďalej, aj za predpokladu, že to môže byť skúsenosť z iných európskych ekonomík, osvetľuje problematiku. „Človek, ktorý robí veľké veci, to sme si všimli aj na Slovensku. Spolu s kolegami vytvárajú ďalšie hodnotné projekty. Diplom hovorí o tom, za čo si medailu zaslúži. Nadácia na podporu vedy a vzdelávania Vám ju udeľuje za kreativitu systémových celkov s praktickou realizáciou projektov v kooperácii maticových štruktúrach orientovaných na výstupy komerčného charakteru, zároveň zvyšujúcich efektivitu výučbových procesov.“ Viac ako 115 000 produkčných podnikov zastúpených vo Federácii pokrýva komplexné portfólio produktov a služieb poskytovaných fínskymi podnikateľmi. „Naša členská základňa je presným odrazom štruktúry fínskeho podnikania ako celku. Podnikatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní a trvalom udržaní kvality fínskej spoločnosti a hospodárstva. Hráme aktívnu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby naši politickí činitelia konali tak, aby podnikateľské prostredie neustále zlepšovalo, najmä sektor malých a stredných podnikov, ktoré sú najzraniteľnejšie voči nepremysleným zmenám v štátnom systéme.“

Thomas Palmgren


Na otázku či je možné šíriť nové publikácie vedeckého charakteru a rovnako aj ponuky na predaj konkrétnych materiálnych produktov, Palmgren povedal: „Naša sieť nie je určená na takéto ciele. Ale je možné informovať o nových prístupoch k riadeniu podniku, a predovšetkým u tých, ktoré sú v tomto čase realizované. Palmgren prisľúbil preverenie súčasných možností, ktoré doteraz neboli využívané, o reálnosti tejto ponuky v krátkom čase. V rámci svojej prezentácie profesorovi Kassayovi vyzdvihol dosiahnuté výsledky Federácie fínskych podnikov. Potvrdil, že jednorazová daň z dividend, ktorá podporuje podnikanie sa zachovala na pôvodnej úrovni, napriek tlaku na zmenu. Zlepšilo sa sociálne zabezpečenie podnikateľov a ich rodinných príslušníkov. Daňový účet znížil byrokraciu podnikov. Program splátok úveru sa skrátil – pre podnikateľov je teraz výhodnejší. Umožnili sme viacerým obciam reštrukturalizať svoje služby rozšírením využívania takých vecí, ako sú nákup služieb a poukazy na služby. Vzdelávanie a odborná príprava v oblasti podnikania sa posilnili na všetkých úrovniach výučby.

Panu Nykänen


Evaluácia významných publikácií – návrh získať objektívny názor vysokokalifikovanej hodnotiacej komisie na báze vedeckej evaluácie vedeckých prác pán Nykänen prisľúbil, že pokiaľ sa týka pentalógie Podnik a podnikanie, vzhľadom na jej významnosť a je využitie v praxi, takýto dokument zabezpečí v rámci svojich kompetencií. Vysvetľuje na oplátku projekt Knižnice vedcov. „Knižnica okrem poskytovania veľkého množstva zdrojov poskytuje výskumným pracovníkom a výskumným tímom na Helsinskej univerzite podporu a poradenstvo oblasti otvoreného publikovania, správy výskumných údajov, zlepšovania viditeľnosti výskumu a metriky ublikovania. Knižnica získava vysokokvalitné a aktívne používané materiály pre študentov vysokých škôl. Univerzitnej komunite prinášame aj kvalitné otvorené materiály.“

Harri Airaksinen


„Váš projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy vítam, je to skvelý nápad ako sa dá posunúť ďalej v podnikaní, projekt otvára nové, častokrát nepoznané možnosti, ktoré si bežný podnikateľ neuvedomuje. Projekt je rozsiahly a vyžaduje si podrobné štúdium, pri zbežnom prehliadaní vidím jeho komplexné prevedenie, nebýva zvykom mať k dispozícii materiál na takom vysokom stupni detailnosti. Ďakujem za možnosť zoznámiť sa s produkčnou platformou, rád si ju preštudujem, zhodnotím možnosti a určité náležitosti aj aplikujem do nášho systému. Platforma mi pomôže chápať aj nadnárodné ekonomické mosty medzi Fínskom a Slovenskom v mojej budúcej misii honorárneho konzula Vašej krajiny,“ vyjadril sa Harri Airaksinen.

Petteri Kolinen


„Rád by som Vám predstavil našu sieť a platformu pre spoluprácu – SustaiNordic, ktorej cieľom je podpora udržateľnej spotreby a výroby v škandinávskych krajinách v súlade s cieľmi programu OSN 2030. Cieľom projektu je spojiť a predstaviť kvalitné severské príklady udržateľnej výroby a spotreby a povzbudiť rozvoj národných programov na ich podporu. Východiskovým bodom je Spoločné škandinávske vyhlásenie, ktoré prostredníctvom dvanástich čiastkových cieľov podporuje trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu. Čiastkové ciele súvisia s prebiehajúcimi severskými projektmi zameranými na udržateľnejšie životné prostredie. Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú osoby s rozhodovacou právomocou, politici a sektor výskumu a vzdelávania.“ Táto sieť bola vytvorená v roku 2015, keď sa viaceré organizácie severskej architektúry, urbanizmu a dizajnu rozhodli posilniť spoluprácu navzájom na významných projektoch. Pre spoluprácu bol vytvorený model partnerstva a boli stanovené spoločné vízie a ciele. Projekt je financovaný Severskou radou ministrov a spĺňa cieľ Severskej rady ministrov šíriť informácie zo severskej perspektívy. Súčasťou projektu sú ArkDes a Form/Design Center zo Švédska, Design Forum Finland, DOGA z Nórska, Dansk Design Center a Island Design Center.

Victor Lindahl


Victor sa prejavil ako vynikajúca organizátorská osobnosť a veľkou ochotou zapojiť sa do multiplikácie portálu www.kassaybooks.com. Mieni vytvoriť jednotlivé skupiny tímov na každej z organizačnej zložiek, na ktoré má dosah a na ktorých bude propagovať daný systém v hromadne organizovanom prístupe s cieľom šíriť najnovšie poznatky z oblasti riadenia veľkých podnikov. V krátkom čase je žiaduce sa k tejto otázke vrátiť nakoľko sa prísľub darí plniť. Victor Lindahl rokoval o možnosti aplikácie univerzitného modulu Spoločnej európskej produkčnej platformy priamo medzi študentov počas výučbového procesu.


Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku Silvia Mašurová sa stretla s Mikom Pirttivaarom, expertom na inovácie a ekosystémy a CEO Rapid Action Group – RAG, s ktorým má úrad dlhoročnú a úspešnú spoluprácu.

Stretnutie bolo venované aktuálnym projektom v oblasti ekonomickej diplomacie, na ktorých spolupracuje veľvyslanectvo s RAG-om a v rámci mesiaca knihy boli venované publikácie profesora Štefana Kassaya osobne veľvyslankyňou.

Comments


bottom of page