top of page

Paradigma efektívneho vzdelávania

Pezinok 11.1.2021. Súčasní dvaja štátni tajomníci zaoberajúci sa školstvom, vedou a financovaním prejavili veľkú ochotu diskutovať o tom, že školstvu už nepomôže žiadna reforma, že sa žiada vytvoriť komplexný systém integrácie vedy do praxe. Prejavili veľkú ochotu mnohé z povedaného akceptovať, napokon ale rozhodnutie vlády SR bolo poznačené odobrením iných návrhov a potvrdilo očakávania súčasného, v školstve prebiehajúceho nazerania na problematiku vedenia a riadenia. Verím však, že moja predstava nezahynie a včlení sa do tezauru poznania s ohľadom na diktát potrieb praxe. Cesta k názorovému zjednoteniu efektívneho vzdelávania isto nebude ľahká.


Mám jednoznačný názor na to, že pre efektívne napredovanie spoločnosti musí byť previazanosť vzdelávania a uplatnenia vedomostí v podobe realizačných rozhodnutí, ktoré znamenajú bezprostrednú znalosť v akútnych situáciách a často znamenajú aj záchranu životov. Sú dôležité hlavne v krízových situáciách aj „životy“ podnikov. Je nevyhnutné upriamiť sa nielen na „prežitie“, ale i následný rozvoj produkčných podnikov, ktoré komerčnou aktivitou sprístupňujú ľuďom/zákazníkom potraviny a iné náležitosti k životu nevyhnutne potrebné.Dosahovanie excelentnosti produkčných systémov a procesov vo vzťahu k požiadavkám zákazníkov, k tvorbe zisku a jeho prerozdeľovania


Produkty podnikov spĺňajúce kritériá excelentného produktu, svoje portfólio nepretržite inovujú a tým vzniká potreba vytvárať nové kombinácie informačno-komunikačných nástrojov. Týka sa to každého, kto je odborník a jeho znalosti a zručnosti môžu byť užitočné. Po rekognoskácii najdôležitejších požiadaviek v krízovom období sa celkom zreteľne formujú požiadavky na získavanie znalostí nadobudnuté štúdiom a praktickou verifikáciou.Tvorba študijného programu študujúceho predpokladá zhodu s tvorbou komplexného systému integrácie vedy do praxe


Zdá sa mi, že nižšie uvedený obrázok som celkom nedávno už publikoval, ale pre kontinuitu poznávania aj návrhov nosných systémov považujem za potrebné zdôrazniť základné prvky týkajúce sa rovnako študujúceho, ako aj vyučujúceho.

Vzhľadom na doteraz povedané, ponechávam výklad elementov návrhu za priestor premýšľania o uvedenej prezentácii zmyslu a akceptovaniu takého nazerania už pri štarte prvých formulácií závažného celospoločenského a medzinárodného problému.Postupnosť vzdelávacieho procesu podľa profesijného zamerania a vlastného študijného programu študujúceho


Uplatnenie celosvetovej počítačovej siete pri budovaní informačno-komunikačného systému z podnikov a inštitúcií je strategickým vstupom do informačno-komunikačných „presunov“ informácie a napĺňania jej funkčnosti. Nie je to ale jednoduché, pretože mnohé tvrdenia sú antinázorové, či antirealizovatené v konkrétnom vzťahu ku vzdelávaniu. Preto aj keď som ochotný o probléme ďalej diskutovať, idem na vec spôsobom „in medias res“.Na spôsob neurónových sietí?


V odbornej literatúre zameranej na neurónové siete, si využiteľnosť sietí predstavujem tak, že procesy komunikácie „putujú“ v tejto sieti vlastnou energiou na báze ľudskej komunikácie a dajú sa prostredníctvom vhodných teórií aj vyhodnocovať.

Medzikružia / neurónové siete sú modelované podľa funkcií ľudského mozgu, je to akýsi proces rozpoznávania vzorov a minimalizácie chýb. Pracujú na báze prijímania informácií, pričom model sa na základe každej simulácie „učí“. Neurónové siete sú tvorené uzlami usporiadanými do vrstiev. Stavba závisí od typu a zložitosti umelej neurónovej siete. Prvou úlohou bol záznam / umiestnenie konkrétnych entít do systému medzikružníc, svojím priemerom vyjadrujúcich dosah / akčný rádius.

Comments


bottom of page