top of page

Osobný pedagóg rozvinie talent študujúcich a otvára nové možnosti využitia vedných disciplín

Pezinok 8.7.2021. Pri aplikácii procesu modernej výučby je nevyhnutné aby Medzinárodné centrum vzdelávania rozvíjalo spoluprácu nielen so študentmi vysokých škôl, ale aj inými študujúcimi, ktorí majú záujem o získanie vedomostí z rôznych oblastí vied alebo ktorí chcú systematicky rozvíjať svoj talent.

Počas príprav aplikácie nového systému a komunikácie naprieč jednotlivými vzdelávacími stupňami sa stretávame takmer vždy s nízkou pripravenosťou detí. To znamená, že každý aktívny učiteľ je denne konfrontovaný s rôznou úrovňou pripravenosti detí vo výchovno-vzdelávacom procese. Automaticky musí riešiť vyvážený prístup a nastavenie samotného vzdelávania tak, aby každé dieťa dokázalo prijať maximum z prezentovaného učiva.

INTERCEDU pripravilo aplikáciu v ekosystéme moderného vzdelávania, ktorá výrazne zvýši úroveň poznania detí. Vychádzame z predpokladu, že každý učiteľ má vlastné postupy a osobitný prístup k prezentovaniu učiva i metodike vzdelávania. Práve vďaka tomu dokážeme v priestore vyplniť širokú škálu úrovní poznania čo znamená, že každé dieťa si dokáže definovať úroveň svojho osobného pedagóga.

Osobný pedagóg sa môže stať každý, kto má vlastné autorsky spracované materiály, má nespochybniteľné skúsenosti vo vzdelávaní a chce svoj potenciál rozširovať formou osobných doučovaní. Podmienkou je stať sa členom ekosystému Medzinárodného centra vzdelávania. Z toho pramenia výhody akými sú napríklad právne krytie autorskej práce, možnosť osobného rastu a formovanie nových vzťahov. Samozrejmosťou sú jasné a prehľadné platobné pravidlá pri odovzdávaní služby k objednávateľom.

Aplikácia Osobný pedagóg používa prostredie SmartBooks

Po vzájomných dohovoroch, utvrdzovaním si spoločných cieľov INTERCEDU je možné systém uplatňovať prostredníctvom platformy SmartBooks. V programe osobný pedagóg bude zabezpečená ochrana preukázateľných autorských práv členov a zároveň možnosti zdieľania vzťahov, skúseností a vedomostí tak, aby celok plnil efektívne prostredie pre sebarozvoj prihlásených študujúcich.

Cez aplikačné prostredie SmartBooks získajú učitelia efektívne prostredie, kde vedia vytvárať úlohy pre aktuálne vzdelávacie nároky dieťaťa. Pomocou efektívneho nastavenia aplikácie dokáže učiteľ sledovať progres vo vzdelávaní, respektíve odkrývanie slabých miest, ktoré je potrebné rozvíjať. Týmto spôsobom dokáže osobný pedagóg nastavovať vyučovací proces individuálne pre konkrétne potreby a nároky študujúceho.

Comments


bottom of page