top of page

Ohlasy na spoločenské stretnutie Diktát času je nezadržateľný III.

Smolenice / Pezinok 27.3.2023. Vážení a milí na udalosti prítomní, spolupútnici na ceste k prosperite v každom ohľade, vážení spoludejatelia a spolutvorcovia nášho INTERCEDU, špecialisti a kolegovia. Aj po neľahkých začiatkoch milujúci svoju prácu, ďakujem Vám za účasť na tímovom dianí. Ďakujem Vám všetkým prítomným na našom nedávnom stretnutí na vedeckej pôde v Smoleniciach. Vyznenie dlhodobého úsilia priniesť do spoločenského vedomia aspoň kúštiček toho, čo ste všetci zúčastnení preukázali ako hodnoty prispievajúce k šíreniu znalostí pre dobro človeka. Vďaka za to, čo ste ako jednotlivci pracovných tímov a zároveň tlmočníkov vlastných názorov v duchu kolegiality, názorovej slobody a zároveň osvojenia si nevyhnutnosti pracovnej subsidiarity. Vďaka Vám, ktorí ste sa pričinili o „prírastok“ k spoločnému duševnému konštruktu nášho napredovania v zmysle odobrených spoločných podnikateľských projektov aj v medzinárodnej dimenzii uvedomujúc si celosvetový nepokoj a ťažké ekonomicko-politické dopady na každého človeka, na našej už dnes ťažko zbedačenej zemeguli aj s nedobrými dopadmi na kvalitu života. Zároveň Vám milí kolegovia a blízki externí spolutvoriaci spoločne reflektujúci poctivé úsilie o dobro a solidaritu, vo vzájomných vzťahoch i šírením dobra v spoločenskom okolí ďakujem. Ďakujem Vám za vynikajúce prednášky, za celkovú priateľskú atmosféru a všetkým, ktorí pripravili prostredie a priateľskú atmosféru už niekoľko dní pred začiatkom udalosti, ktorá isto zaznamená hlbokú brázdu aj v našom blízkom, či vzdialenejšom okolí. Spojenie síl vynikajúcich osobností preukázalo sa ako veľmi dôležitý znak vyspelosti, čo sme vycítili aj v reagenciách v bezprostrednom kontakte a názorovým prejavom. Spoločenský úžitok nachádzame aj smerom k budovaniu našich interných vzťahov, ochotnej spolupráci a maxima v tvorbe a realizácii nášho spoločného diela. Ďakujem za celok a Váš výkon, na ktorý som započul obdivné uznania od prítomných pozvaných hostí. Osobitne ďakujem Dušanovi Ščepkovi za excelentné prípravy a vynikajúce audiovizuálne a grafické vyjadrenie ako intelektuálnu profesionálnu realitu s plným nasadením. Ďakujem všetkým, ktorí sa naplno zasadili o zdarný spoločný výsledok spolu aj počas prípravy a za všetko, čo ste na spoločenskom stretnutí dokázali. Zároveň ďakujem za osobitný prínos za vynikajúce vystúpenia prednášateľov a komentovanie situácie profesorovi Štefanovi Lubymu a docentovi Branislavovi Peťkovi, prof. Daniele Ostatníkovej, doc. Jurajovi Wagnerovi a prof. Petrovi Moczovi. Rovnako ďakujem všetkým, ktorí sa na našej udalosti pochvalne vyjadrili aj svojimi podnetmi a uznaním vyjadrili k súhrnnej angažovanosti pre tvorcov vedy a nových iniciatív aj smerom ku mne ako prezidentovi Nadácie na podporu vedy a vzdelávania a INTERCEDU. Zároveň ale potvrdzujem, že naše konanie sa nesie v želaní pôsobiť nielen na seba navzájom, ale aj vplývať na každého člena SAV a na vedenie SAV, aby v dobrom úmysle sme mohli rozvíjať myšlienku spoluaktívnosti, a skutočne poctivé konanie, že všetko naše konanie je vecou Alumni klubu bývalých členov Predsedníctva SAV, ale že je aj časťou tvoriacich celok SAV a prenášajúcej „dobré zvesti“ do solidarity, tolerancie, ale i ocenenia nezištného úsilia každého, kto je tvorcom nových znalostí užitočných na prospech budúcnosti a vlastným úsilím hľadať spolupatričnosť v zmysle motta „Spojenie vedy a praxe. Už tá skutočnosť, že aj dnešní ocenení prejavili veľkú radosť z uznania za svoju prácu, sa niesla v úprimnej radosti z toho, a čo všetko aj možnými spoločnými, rovnakým smerom aktivovanými smerodajnými cieľmi robíme. Profesor Štefan Kassay a pripojené názory z blízkeho okolia.

prof. Štefan Luby, DrSc.: Priatelia, pripájam sa ku vzájomnému poďakovaniu, rád som sa zúčastnil.

prof. Ján Slezák, DrSc.: Vážení priatelia, som rád, že som sa mohol zúčastniť a prežiť príjemný čas medzi vede oddanými osobnosťami na perfektne organizovanom stretnutí.

doc. Branislav Peťko, DrSc.: Vážený pán profesor Kassay, milý Štefan, milí priatelia, predovšetkým chcem vyjadriť obdiv nad excelentne pripraveným spoločenským stretnutím s výrečným názvom Diktát času je nezadržateľný. Svedčí to o vysokej profesionalite ľudí v Nadácii i INTERCEDU a ich nezištnej podpore vede a vzdelávaniu s úzkym prepojením na prax, čo bolo aj sprievodným mottom celého podujatia. Veľmi pútavým až dojímavým bol pre mňa výber medailónov Časopriestoru, najmä prednáška pani prof. Ostatníkovej o autizme. Výber osobností podujatia profesorom Kassayom z hostí Časopriestoru z bývalých členov Predsedníctva SAV, dnes členov klubu Alumni SAV, bolo významným gestom pre uznanie prínosu Slovenskej akadémie vied pre spoločnosť v roku jej 70-teho výročia založenia. Symbolický bol aj výber miesta, KC SAV v Smoleniciach, ktoré má rovnaký dátum „narodenia“ ako samotná Akadémia. Komorná atmosféra symbolizovala počiatočnú iskierku rozhárajúcej sa „vatry" osláv výročia vzniku tejto významnej vedeckej inštitúcie na Slovensku.

doc. Juraj Wagner, PhD.: Vážený pán profesor Kassay, milý Štefan, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi s odstupom niekoľkých dní, počas ktorých vo mne ešte stále rezonujú tie krásne hodiny v príjemnom prostredí Smolenického zámku, ktoré som mal tú česť stráviť spolu s mojou Ruženkou vo Vašej vzácnej spoločnosti na akcii, ktorú pripravil so svojimi spolupracovníkmi a za pomoci našich vzácnych priateľov prof. Lubyho a doc. Peťka pán prof. Kassay. Pripravený program predchnutý vedou a poznaním, myslím si, že v každom účastníkovi zanechal veľmi priaznivý dojem a bol stimulujúcim fenoménom pri povzbudení do ďalšej tvorivej práce. Ešte raz chcem osobitne poďakovať, za česť, ktorej sa mi dostalo, že som mohol pred Vami vystúpiť s krátkou genézou tvorivej činnosti v takom interdisciplinárnom odbore vedy a techniky akou je mechatronika. Mimoriadne si cením a veľmi ma dojalo aj ocenenie, ktoré sa mi dostalo od Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a nádejam sa, že budem mať možnosť zúčastniť sa spolu s Vami aj na ďalších podobných inšpiratívnych a príjemných stretnutiach.

Ružena Wagnerová: Takto sa mi javí drobná replika na neúnavné tvorivé pôsobenie Dr. h. c. mult., prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc. v jeho autorskej trilógii s názvom Diktát času je nezadržateľný. Sám ho opäť zadržal 22. marca 2023 v slnkom zaliatom Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. V rámci Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, nesúcej jeho meno, Medzinárodného centra vzdelávania INTERCEDU, a. s. a za podpory členov Alumni klubu bývalých členov Predsedníctva SAV sa stretli významné osobnosti našej vedy, výskumu i z univerzitných domov. Cieľ bol jedinečný: každý zo svojej vedeckej, či bádateľskej oblasti, s radosťou, a keď vhodné s vtipom a úsmevom, prezentoval výsledky svojej práce. Tie, v bohatšom rozsahu, sú publikované na stránkach tohto – už 3. zväzku rozhovorov Štefana Kassaya (autora s neodškriepiteľným skvelým novinárskym rukopisom) s jeho hosťami, ktorí posúvajú poznanie. Pochvalné slová patria oduševneným organizátorom: Štefanovi Kassayovi, Dr. h. c. mult., prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc. a doc. MVDr. Branislavovi Peťkovi, DrSc., ktorí sa vo svojich príhovoroch akcentovali dôležitosť a potrebnosť vedy, výskumu i kvalitného vzdelávania pre prosperitu našej krajiny a jej zdravú budúcnosť.

Mons. František Rábek: Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánovi profesorovi Štefanovi Kassayovi za pozvanie a aj za túto prezentáciu, som veľmi rád, že som mohol byť chvíľu s vami, keďže povinnosti ma nútia opustiť túto vzácnu spoločnosť a blíži sa Veľká noc, tak ja z titulu poslania pre mojich ľudí pripravujem ku každým sviatkom tzv. Pastiersky list, čiže pár slov nejakému podnetu. Pastiersky list Vám všetkým podarujem. Veľmi pekne ďakujem a želám všetko najlepšie.

Autizmus – od poznania k prijatiu – tak pomenovala tému, ktorou sa bádateľsky mnoho rokov úspešne zaoberá, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. Pohľad odborníka v technických vedách prezentoval Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. aktuálnou témou Mechatronika a inteligentný priemysel. Náš špičkový odborník v seizmológii, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. pridal zaujímavú prednášku o živých seizmologických problémoch pod názvom Zemetrasenia v Turecku a v Sýrii: minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Profesor Štefan Luby, DrSc. ktorý, s jemu príznačnou profesionalitou, i pridaným humorom, sprevádzal týmto jedinečným a výnimočným stretnutím, priblížil účastníkom rozporuplného jediného laureáta Nobelovej ceny, narodeného na Slovensku, Filipa Lenarda, ktorého 160. výročie narodenia si tento rok pripomíname. Päticu skvelých prednášajúcich s pozoruhodnými témami, uzavrel doc. Branislav Peťko, DrSc., vynikajúci odborník v parazitológii, osobitne na kliešte, ktorý predstavil aj nové stratégie v proti kliešťovej ochrane.

Zavŕšením hodnotného a vedecky pestrofarebného dňa bolo slávnostné ocenenie osobností Zlatou medailou Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Z rúk zakladateľa nadácie, hostiteľa a autora tohto projektu – prof. Štefana Kassaya, si s poďakovaním prevzali medailu prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

Vzácne „rande“ s vedou a jej vzácnymi tvorcami, ba až fanatikmi, bolo naplnené nielen vysokou profesionalitou, ale aj srdcom, priateľstvom a človečenskou úprimnosťou. A to je v súčasnom globálnom svete azda jeden z najvzácnejších artiklov. Rovnako ako múdra a pretrvávajúca myšlienka Ludwiga van Beethovena z 19. storočia: „Iba umenie a veda dokážu pozdvihnúť ľudí na úroveň bohov.“

Comments


bottom of page