top of page

Od predsavzatí ku skutkom! Štvrtá časť

Pezinok 29.10.2020


Vstup do virtuálnej mapy podnikania v pandemickom existenčnom

prostredí


Podstatou kvality výučby a absolutória vybraného študijného programu ako základu zvolenej budúcej profesie ašpiranta na pozíciu študujúceho sa nateraz javí vhodným a požadovaným študijným odborom napr. Účtovníctvo štátov EU a tretích štátov. Rovnako požadovaným odborom je zameranie na riešenie dopravných úloh, týkajúcich sa veľkých vzdialeností a tiež zameraných na vysokú hustotu dopravnej siete. Každý kurz alebo test je tvorený z akreditovaného programu a obohatený o aktuálne podnety z praxe. Systém umožňuje študujúcemu nielen výber výučbového smeru podľa detailného portfólia, ale aj výber vyučujúceho profesora. Má sprístupnené aj najvýznamnejšie publikácie osobností zo svetových univerzít. Študujúci a noví vyučujúci sú automaticky zaradení medzi členov systému a majú k dispozícii nahrávky, identifikačné testy a potrebné dokumenty bez poplatkov. Cieľom systému je poskytnúť všetkým členom a študujúcim špičkové znalosti a kontakty s uznávanými osobnosťami podľa vlastných profesijných záujmov.


Organizačné zložky univerzitného systému


Kooperujúce subjekty predpokladajú podľa vyvíjajúcich sa spoločensko-produkčných a inštitucionálnych požiadaviek aj možnosť vytvorenia medzinárodných študijných odborov, ktoré by zvýšili záujem zahraničných študentov o štúdium na riešiteľskej univerzite. Potrebné vedecké kapacity, sú zostavené maticovým spôsobom ako medzinárodné riešiteľské skupiny zo zahraničných univerzít alebo vedecko-výskumných inštitúcií. Pre takéto spojenie je nevyhnutné rozvíjať aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií v oblasti nielen prípravy študijných materiálov, ale aj organizácie nových foriem kooperácie.


Publikácie a špeciálne kurzy online s pridanou hodnotou pre študujúcich


Publikácie sú priebežne aktualizované o nosné údaje priamo z praxe vďaka informatizácii a digitalizácii produkčných podnikov. Pre študentov sa naskytá aj možnosť priamej konzultácie problematiky s autormi a to formou diskusie, blogovania alebo živého vysielania konferencií, prípadových štúdii alebo verejného fóra, ktoré je dostupné využívaním archívu a multimediálneho komunikačného portálu. Každý študent má na výber podľa svojich schopností a vedomostí zostaviť si súbor kurzov, ktoré mu podľa zacielenia vyhovujú. Flexibilnosť učebných osnov je mnohokriteriálna, čo zároveň umožňuje aj vrstvenie a uplatňovanie interdisciplinárnych prístupov a nazerania na budúci možný vývoj aj zo širšieho pohľadu. Význačnou osobitosťou je možnosť priamych vstupov napr. pri riešení konkrétneho problému (napr. porucha vo výrobnom procese a jej online odstránenie). Okrem profilovo pevne stanovených predmetov výučby vstupuje do praxe potreba súčinnosti v ďalších, pre podnikanie významných oblastí akými sú hospodárska informatika, ochrana životného prostredia, informatika a zmysluplné využitie energií Zeme, najmä aplikáciu obnoviteľných zdrojov v podnikaní. Symbióza spomenutých oblastí vytvára harmonický učebný plán, ktorý odráža / reflektuje potreby študujúceho a pripraví ho po obsahovej stránke k praktickej časti záverečných prác.


V zmysle integrácie vedy a praxe s dôrazom na zvyšovanie kvality a uplatniteľnosti vzdelávania v praxi, je dôležité v novom vzdelávacom systéme presadzovať možnosti zvyšovania úrovne profesionality manažérov a riaditeľov podnikov. Napomôžu tomu aj doterajšie skúsenosti a spolupráca s Podnikateľskou univerzitou, ktorá ujala iniciatívy vo výučbe novovytvorených systémov v globálnom presadzovaní modernej podnikateľskej kultúry. Veľký dôraz vo výučbe sa kladie na výmenu skúseností podnikateľov predovšetkým so zameraním na inovácie, procesy, výrobky a služby. Predpokladá sa aj možnosť spojenia výučby s exkurziou do produkčných podnikov.

Všetky systémy sú založené na kvalitnej databáze a jej variantoch. 2. Informatika: Súčasný rozvoj v akýchkoľvek oblastiach rozvoja spoločnosti nie je možný bez aktívneho využívania informačných technológií / IT. Preto cieľom virtuálneho subjektu /katedra-department/ je zamerať sa na IT ako objekt vzdelávania (vyučovanie o tom čo sú to IT, aké sú základné princípy informatiky, aké sú technické a programové prostriedky), prostriedok vzdelávania (využívanie IT pri riešení mnohých úloh s cieľom znížiť výpočtovú náročnosť, odstrániť rutinné úlohy a pod.) a nástroj vzdelávania (využitie IT na zmenu didaktických postupov, zvýšenie kvality vzdelávania, zavádzanie rôznorodej spätnej väzby a pod.). 3. Energia a ekológia: Rozvoj spoločnosti, priemyslu, obchodu a pod. nie je možný bez energie. Energia je základom každého pohybu a preto je veľmi dôležité zabezpečiť dostatok energie v požadovanej kvalite. Avšak získavanie energie môže priniesť veľkú záťaž pre životné prostredie. A práve získavanie kvalitnej energie s prihliadnutím na životné prostredie, so šetrným vzťahom okoliu a prírode, je jednou z prioritných úloh vzdelávania mladých ľudí. 4. Pedagogika a didaktika: Úlohou učebného smeru je správne využívanie jednotlivých technických (IT) systémov ako predmetu, prostriedku a nástroja výučby.

Comments


bottom of page