top of page

Nové modely integrácie multiúrovňových aspektov spoločenského rozvoja

Pezinok 19.3.2021. Frekventovanosť aj donedávna okazionálnych termínov je v úzkej závislosti s aktuálnym a často prekvapivým dianím mimoriadneho významu je dostačujúcim podnetom na zamyslenie sa. Je zrejmé, že pre ľudstvo v existenčne dôležitých javoch je akýkoľvek termín pričasto frekventovaný záznamom ľudskej skúsenosti. Neraz ako následok vlastného konania najčastejšie neuvedomujúc si aj svoju účasť na narušení evolučných princípov v živote, či podnikaní.

Minulosť je dôsledkom preferencie nezdravého zárodku tvoriaceho príčinnú súvislosť rastúcu v uvoľnenú entrópiu. Budúcnosť sa však netvorí potláčaním, či násilnou reguláciou novoformovaného silového poľa. Usporiadanosť možnej trajektórie sa utvára vedome aktivovanou kreativitou zakladajúcou doteraz takmer neznámu potrebu, posun zmyslu vlastného konania a osobnostného rastu. Minulosť je dôsledkom dobrých skutkov, ale aj scestnosti ľudského konania, budúcnosť je potenciálom možného. Koncentrácia síl v zmysle osvojenia si historicky nadobudnutých skúseností a následného učenia a rastu platí rovnako pre univerzum ako aj jeho súčastí, vrátane účelovo organizovaných produktov ľudskej mysle. Komunikačnou reflexiou, jej smerovaním k systematickému zabezpečeniu existenčných potrieb a teda i budovania podnikov a trhov.


Intelektuálna vyspelosť, či znalostná spôsobilosť ešte nezaručujú ekvivalentnú samorganizovanosť, či defraudačnú smerovanosť poznačenú abnormalitou, odchýlením sa od spoločensky náležitej normotvorby a normou usporiadania súčasne pri odvekej túžbe človeka po slobode, či svojbytnosti. Materiálny svet je tak hlboko závislý od usmerňovaného konania jedincov, skupín, národov, svetadielov. Práve interakcie a rozvoj exaktne zaznamenaný a pozorovateľný na vývoji priebehu Gaussovej krivky predurčuje budúcnosť smerovania rastúceho novoformovaného prúdu zmien. Materiálnosť, či fyzičnosť produktov sa čoraz viac prelína s duchovnom i duševnom produktov ľudskej kreativity, či „intelektuálnej spotreby“. Je to vlastne priestor budúceho trhu, priestor novodobej konkurencie doteraz neexistujúcich produktov nových úžitkových hodnôt predstihujúcich dozrievajúci čas potreby, produkt tvoriaci nové trhy. Exponentom novovytváraných trhov sa bezkonkurenčne stáva produkt najväčšej spotreby, pre spotrebiteľa jedinečný, očakávaný, jeho spotrebou uspokojujúci.


S odstupom od filozofickej roviny a ponorom do dnešnej reality je uvedomenie si spoločenskej zodpovednosti za rozhodovanie sa a konanie vlastníkov podnikov a ich vodcov, za konanie vrcholového manažmentu a spôsobilosť vodcovskej orientácie, či poznania nevyhnutnosti. Antipólom termínu kríza sa musí stať termín inovácia. Podnikové vízie musia reflektovať evolučné princípy v každodennej praxi. Premena sveta v dostatok zdrojov pre život je závislá na raste kvality produkcie podľa novej metriky zodpovedajúcej novým, nielen existenčným ale i viac kultivovaným potrebám rozvinutej osobnosti. Odraz budúcnosti je viditeľný na postupnosti skracovania priebehu životných kriviek rozhodujúcich produktov spoločenskej spotreby, zvyšovaní merateľnej hodnoty jej inflexného bodu a na dlhodobom kontinuu priebehom obalovej krivky radu životných kriviek produktov (materiálnych, duševných, či presnejšie nedefinovaných) v priebehu pozorovaných období.


Inovácia spolu s kvalitou sa premietajú do akéhosi vrcholovo sceľujúceho fenoménu svetových trendov v primeranom predstihu tvoriacom fundament budúcnosti, operačný priestor kreatívnych variácií, konfrontácií prvotných signálov žiaducich zmien, či rodiacich sa vízií, podporovaných riešením priebežne sa vynárajúcich myšlienkových rozporov a nachádzaním východísk pri paralelnom raste a uspôsobenosti formotvorných, kreácií v konkretizácií myšlienkovej siete fragmetov, či konspektov, fragmentov budúcej komplexity blízkej budúcej realite. Rodiace sa vízie prenikajú do vnútorného sveta tvorcov stále hlbšie, až naprogramujú ich fyzično i duchovno v akcelerujúci priechod ku reálnemu, vonkajškovému konaniu a vytváraniu myšlienkových združení kreatívnych účastníkov akoby priamo zúčastnených na výsledku procesne nedefinovaného brainstormingu.


Predurčenie a vlastná voľba, i spoločenský ťah danej doby generuje nielen myšlienky a predsavzatia excelentných osobností, ale i približuje dobu principiálnych rozhodnutí. Tie vyhraneným spôsobom už vstupujú do podnikových vízií a podnikovej misie. Inovácia v ponímaní jedného z rozhodujúcich fenoménov rozvoja sa tak v skutku stáva nielen deklarátorom snahy, ale predikatívnym osnovateľom konkrétnych krokov s možnosťou realizácie funkčného a výkonného procesu strategických inovácii.

Comments


bottom of page