top of page

Najvyššie ocenenie Nadácie na podporu vedy a vzdelávania pre profesora Jozefa Živčáka

Košice 28.9.2020. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávanie už tradične oceňuje významné osobnosti z oblasti vedy, techniky, vzdelávania, diplomacie i osobnosti s mimoriadnymi počinmi v sfére inovácii a vynálezov. Osobnosť profesora Živčáka je príkladom multiprofesného vysokoškolského pedagóga, ktorý úzko spolupracuje s podnikateľským prostredím a podieľa sa vysokým zastúpením na inováciách a patentoch. Strojárstvo, implantáty, medicína, precízne technológie už dnes dokážu mať spoločného menovateľa. Donedávna rozlíšené odvetvia, dnes spolupracujúce a vytvárajúce jedinečné svetové riešenia. Riešenia a produkty presahujúce hranice našej republiky, presahujúce doposiaľ zaužívané metódy v oblasti implantátov sú už dnes využívané a stávajú sa samozrejmosťou.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH (zdroj Košice Dnes)


Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH je dekanom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2016 do konca januára roku 2019 pôsobil aj ako riaditeľ Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológii. Predtým pôsobil 14 rokov ako vedúci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania a 4 roky ako prodekan pre vedu a výskum na Strojníckej fakulte TUKE. V roku 2009 mu bol udelený čestný doktorát v odbore Biomechanika. Za výsledky, ktoré dosiahol v rámci výskumu a za ich implementáciu do praxe bol ocenený viacerými cenami, napríklad Veľkou medailou Samuela Mikovíniho a Národnou cenou za kvalitu. Je členom viacerých vedeckých a redakčných rád doma a v zahraničí. Medzi najdôležitejšie výstupy jeho grantových projektov patria implantáty šité na mieru a špičkové laboratóriá pre oblasť merania a aditívnych výrobných technológií. V roku 2017 mu bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila Veľkou zlatou medailou profesora Jozefa Živčáka za prvenstvo na svete a rozvoj biominetiky, osobitne za prvý kraniálny implantát a ďalšie aplikácie škrupinových implantátov, za maxiofaciálny, implantát vytlačením keramického implantátu z hydroxidu apatitu pomocou aditívnej technológie. Medailu si prevzal osobne z rúk prezidenta Nadácie - profesora Štefana Kassaya.

Comments


bottom of page