top of page

Návšteva prezidenta Európskej akadémie vied a umení prof. Klausa Mainzera na Slovensku

7-8.9.2023. Bratislava, Limbach. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci s Medzinárodným centrom vzdelávania INTERCEDU zorganizovala oficiálnu návštevu prezidenta Európskej akadémie vied a umení profesora Klausa Mainzera na Slovensku v dňoch 7.-8.9.2023. Návšteva pána prezidenta potvrdzuje história projektovania ciest edukačno-vedeckého rozvoja a rozvinutie projektu inovácií s väzbou na šírenie znalostí ako východiska zaangažovanosti a zvýšenej aktivity smerujúcej k založeniu akciovej spoločnosti INTERCEDU profesorom Štefanom Kassayom na úrovni európskeho rangu a v spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení v Salzburgu (EAVU).

Zľava profesor Klaus Mainzer, prezident EAVU a profesor Štefan Kassay


INTERCEDU, a.s. je vzdelávacia inštitúcia založená s cieľom sprístupniť široké spektrum znalostí z rôznych vedných disciplín od odborníkov, ktorí prinášajú najaktuálnejšie témy z oblasti vedy, výskumu a inovácii. Prostredníctvom e-learningového portálu INTERCEDU ponúka kontakty a prémiové vzdelávacie produkty od uznávaných profesorov a vysokokvalifikovaných špecialistov zameraných na rozhodujúce oblasti v procese tvoriacej sa budúcnosti. Spoločnosť INTERCEDU, a.s. založil v roku 2020 profesor Štefan Kassay, významný vedec, spisovateľ a úspešný podnikateľ s 30 ročnou praxou v riadiacej funkcii v nadnárodnej korporácii.

Profesor Štefan Luby a profesor Klaus Mainzer počas rozhovoru pre nový programový typ INTERCEDU

PhDr. Lucia Škvareninová a profesor Klaus Mainzer počas rozhovoru pre nový programový typ INTERCEDU


INTERCEDU ponúka spoluprácu s EAVU v Salzburgu na základe medializácie výstupov významných členov európskej akadémie v medzinárodnom komunikačnom priestore. Finančná kríza ukázala, že veľké nerovnosti zvyšujú zraniteľnosť Európy. Hospodárska kríza výrazne zväčšila vnútroeurópsku nerovnováhu. Vlastnú mnohorakosť európskej kultúry nemožno zamieňať s týmito nerovnosťami. Krok správnym smerom bol štart Európskej stratégie pre dunajský región. Aj v rámci diskusií prevládal názor, že po rozšíreniach vzniká povinnosť netto finančnými transfermi zvýšiť vnútornú homogenitu Európy. Podstatné nie sú pritom množiace sa byrokratické regulácie európskej politiky, ale podnety na upevnenie hospodárstva reálnymi inováciami, a to aj v okrajových členských krajinách. Inak vzniká nebezpečie, že v globálnej rovine bude Európa marginalizovaná. Reflexiou na uvedené témy je aj knižné dielo profesora Štefana Kassaya – pentalógia Podnik a podnikanie, ktorá vyšla v piatich jazykoch a distribuovaná formou ekonomickej diplomacie na všetky zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí, čím sa posolstvo symbiózy vedy a praxe založené na reálnych základov z podnikateľskej praxe rozšírilo do celého sveta.

Prednáška profesora Klausa Mainzera na tému: Budúcnosť prostredníctvom trvalo udržateľných inovácií - nová renesancia pre Európu


Už vyše dvadsať rokov profesor Štefan Kassay aj prostredníctvom svojej Nadácie na podporu vedy a vzdelávania šíri progresívne myšlienky vedy a vzdelávania viacerými aktivitami. Z nich najdôležitejšie sú prepojené so Slovenskou akadémiou vied. Od začiatku svojej činnosti sa sústreďuje na vydávanie knižných publikácií význačných autorov. Okrem toho nadácia usporadúva vedecké konferencie a sympóziá s aktuálnou tematikou. Svoje výsledky prináša spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri zabezpečovaní šírenia kultúrnych hodnôt a významných vedeckých a vedecko popularizačných diel z oblasti vedy a vzdelávania v krajinách, kde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí má svoje zastúpenie. Pre Nadáciu je zvlášť významná možnosť spolupráce vo vydavateľskej činnosti, či iných formách vedeckej aktivity s Európskou akadémiou vied a umení. Predovšetkým možnosť vybudovania prestížnej značky reprezentujúcej najvyššiu kvalitu pod egidou EAVU v Salzburgu v kooperácii s vydavateľstvom Veda a vydavateľstvami krajín EÚ a Ázie. Je to významný počin pre formovanie a podporu publikačnej a vydavateľskej aktivity slovenských členov Európskej akadémie vied a umení v duchu jej poslania a hlavných cieľov. Za obdobie dvadsaťjeden rokov bolo vydaných takmer sto odborných publikácií a zborníkov z vedeckých konferencií.

Zlatú medialu Nadácie na podoru vedy a vzdelávania profesor Klaus Mainzer preberá z rúk profesora Štefana Kassaya


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila Zlatou medailou prezidenta Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, profesora Klausa Mainzera za celoživotné zásluhy, za uplatnenie matematiky v kontexte s rozvojom človeka, za osobité zásluhy vo vede a riadení vo významovej komplexite napomáhajúcej dosahovaniu a napredovaniu vo vývoji umelej inteligencie, za excelentné výsledky v pozícii prezidenta Európskej akadémie vied a umení.


Zámerom profesora Štefana Kassaya aj v minulosti bolo nielen ukazovať potrebné postupy k posúdeniu skutočnej situácie v podniku, nielen vysvetľovať, ako vyrátať počet potrebných zamestnancov pre obsluhu produkčnej linky a presne stanoviť aj požadované znalosti na obsluhu zariadení, ale svoje teórie verifikovať aj v praxi. Na základe uvedených skutočností sa javí dôležité previazať vedecké výstupy členov EAVU a prostredníctvom multimediálneho portálu medializovať pre vnímateľov aj populárno-vedeckou formou. Proces rozvinutia publikovania spoločensky podstatných entít na báze vedeckosti a usporiadanosti do zrozumiteľných a žiaducich celkov sprístupňujúcich praktickú použiteľnosť obsahovo formovaných profesionálne využiteľných a realizovaných a realizovateľných požiadaviek alebo celkov na úrovni predstavujúcej úroveň znalostných tezaurov.

Profesor Klaus Mainzer, prezident EAVU a profesor Štefan Kassay, prezident Medzinárodného centra vzdelávania INTERCEDU podpisujú Memoradnum o spolupráci medzi obidvoma inštitúciami


Konkrétna spolupráca medzi EAVU a INTERCEDU bude realizovaná napríklad v propagácii významných diel autorov a členov Akadémie, nositeľov Nobelovej ceny a európskych vedcov v globálnom priestore prostredníctvom multimediálneho vedecko-popularizačného média. Vzhľadom k vysokej erudovanosti členov Akadémie je predpoklad k naplneniu požiadaviek pre karentované médium EAVU prostredníctvom Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU, a.s. a to v skrátenom procese. Z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov obsahu sekcií EAVU a jej prezentovaní v globálnom multimediálnom rozmere je potrebné prezentovať EAVU ako zdroj vedomostí v európskom priestore aj napríklad interaktívnym vedecko-popularizačným médiom významných autorov a vedeckých pracovníkov Spacetime.


V spolupráci s EAVU bude vytvorený nový formát diskusnej relácie v anglickom jazyku na základe pôvodnej relácie v pôvodnom formáte s moderátorom. Relácie by približovali vnímateľom významné osobnosti vedy, výskumu a školstva, akademikov EAVU a ich aktuálnu vedeckú činnosť. Periodicita relácie by bola mesačná a šírila by sa prostredníctvom multimediálneho portálu www.intercedu.com.


INTERCEDU, a.s. už pre EAVU vypracovalo Vyhlásenie k eskalácií pandémie COVID-19 od prezidenta EAVU Klausa Mainzera, Reintegráciu kapitálov a vznikajúcu formu globálneho vládnutia od Ericha Hoedla a ďalšie aktivity spojené s medializáciou tejto významnej európskej akademickej ustanovizne. Všetky vedecké články sú dostupné prostredníctvom multimediálneho portálu v slovenskom a anglickom jazyku.


Návšteva prezidenta EAVU prof. Klausa Mainzera prebiehala podľa vopred dohodnutého programu, kde sa čas efektívne využll na možné formy spolupráce, ktoré boli prezidentovi odprezentované počas návštevy novovybudovanej centrály INTERCEDU v Limbachu, neďaleko Bratislavy. Prezidentovi EAVU profesor Štefan Kassay predstavil návrhy spolupráce, ktoré po dohode obidvoch zainteresovaných strán vyústili k podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi INTERCEDU, a.s. a EAVU.

Comments


bottom of page