top of page

Medzinárodne uznávanému slovenskému profesorovi Jánovi Slezákovi udelená Veľká zlatá medaila

Modra 12.7.2022. Centrálnym predmetom vedeckého záujmu profesora Jána Slezáka je srdce. Šírka jeho aktivity počas 50 rokov je koncentrovaná predovšetkým v Slovenskej akadémii vied (SAV).


Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa profesor Ján Slezák prezentoval vo svetovo uznávaných časopisoch výsledkami svojej špecializácie siahajúcimi na podstatné objavné výsledky, ktorých aplikácie v praxi zachraňujúce život ľudí a pomoc v ich najťažších chvíľach. Retrospektíva ukazuje, že profesor Ján Slezák nie je koncentrovaný výlučne na svoju špecializáciu. V jeho prístupoch nielenže odovzdáva nové znalostí vedcom, študujúcim a širokému „svetovému auditóriu“, ale zreteľné a samozrejmé sú výsledky jeho dlhodobého výskumu v kontexte s multivednými náhľadmi, prepojené so záujmami osobností v medicínskej praxi.

Rozsah záujmov profesora Slezáka sa prejavil aj tým, že významne zviditeľňoval svoje dlhodobé pracovisko Ústav pre výskum srdca SAV v riadiacich funkciách, bol aj 1. podpredsedom SAV, prednášal na mnohých zahraničných univerzitách. Viacero dlhodobých zahraničných pobytov ako „visiting“ profesor absolvoval v USA a Kanade, je voleným členom učených spoločností a akadémií vied doma a v zahraničí. Činnosť profesora Slezáka bola tiež osobitne spojená s jeho pôsobením na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1991 založil Slovenskú ligu za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení „Srdce srdcu“, na čele ktorej pôsobil ako prezident do roku 2012.

Súhrn vedeckej činnosti a ďalších aktivít profesora Jána Slezáka


Vedný odbor a špecializácie profesora Slezáka sú: normálna a patologická fyziológia, experimentálna kardiológia, gynekológia a pôrodníctvo, funkčná morfológia, ischémia a viabilita myokardu, heterogénnosť srdcového svalu, oxidačný stres, terapeutický potenciál molekulárneho vodíka.


Je známy ako hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ mnohých domácich a zahraničných projektov a dosiahol viaceré prioritné výsledky medzinárodného významu. Publikoval vyše 550 vedeckých prác, bol prispievateľom a editorom ôsmich monografií a autorom v učebniciach i učebných textoch. Profesor Slezák je aj vo svetovej odbornej literatúre v mnohých dokumentoch a vedecko-popularizačných článkoch, ale aj v monografiách iných autorov uvádzaný ako špecialista v oblasti normálnej i patologickej fyziológie a experimentálnej kardiológie.


Ako nosnú a záslužnú aktivitu je potrebné vyzdvihnúť aj riadenie medzinárodných a domácich projektov výskumu a vývoja: Podpora a náhrada srdca srdcom umelým C-17-335-001, venózny návrat pri umelom obehu VII-2-2/2, USA – UC Los AngelesNew embdding media for ultrastructural demonstration of mitochondrial enzymes. USANew YorkLocalization of cyclases in myocardium. VEGA – opakovane od vzniku VEGA riešiteľ a spoluriešiteľ celkovo 16 projektov, 5 zahraničných projektov: Localization of ATP ases in myocardum (University of Manitoba), Histochemistry of free oxygen radicals (Research Centre of University of Manitoba), Demonstration of peroxide after referfusion of myocardium (Res. Centrum of University of Manitoba), Subcelulárna adaptácia myokardu na ischemický stres (2/7094/7), riešiteľ a spoluriešiteľ 11 APVV projektov.


V súčasnosti sa venuje výskumu molekulárneho vodíka a jeho vplyvu na oxidačný stres v bunkách. Založil Európsku akadémiu pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne.


Za svoju bohatú všestrannú a intenzívnu prácu bol vyznamenaný viacerými rezortnými, akademickými a univerzitnými vyznamenaniami doma i v zahraničí. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila profesora Slezáka Veľkou zlatou medailou.

Comentários


bottom of page