top of page

Medzinárodná konferencia Elektronická Kazaň na Dunaji 2020 - prvý deň

Bratislava - Kazaň - Zagreb - Athabasca - Grodno - Nur Sultan - Moskva 19.11.2020. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (Slovenská republika) a Inštitútu sociálnych a humanitných vied (Kazaň, Ruská federácia) spolu s Európskou sieťou pre dištančné a e-vzdelávanie (EDEN) v spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v dňoch 19.-20.11.2020 organizuje Medzinárodnú vedeckú konferenciu - Elektronická Kazaň na Dunaji 2020 e-forum. Z pôvodného zámeru usporiadať konferenciu priamo na lodi s vyhliadkovou plavbou po metropolách Dunaja akými sú Bratislava, Viedeň a Budapešť vzhľadom na aktuálnu celosvetovú pandemickú situáciu bolo upustené a konferencia bola presunutá do virtuálneho sveta prostredníctvom aplikácie Zoom.

Tradícia Medzinárodnej vedeckej konferencie Elektronická Kazaň siaha do roku 2008, kedy v starobylom meste Kazaň na rieke Volga Inštitút spoločenských a humanitných vied zorganizoval prvú konferenciu. Počas uplynulých rokov sa Elektronická Kazaň v medzinárodnom prostredí vyprofilovala vďaka vedcom, odborníkom a špecialistom na konferenciu udávajúcu trendy v oblasti automatizácie, digitalizácie, dištančného vzdelávania a moderných formách výučby. Mesto Kazaň má dlhoročnú tradíciu už od čias Ruskej ríše, kedy bolo centrom rozvoja a vedeckého pokroku. Dnes je Kazaň moderným mestom s veľkým počtom univerzít, vysokých škôl a výskumných inštitúcií.

Konferencia sa zameriava na nové paradigmy rozvoja informačnej spoločnosti, skúsenosti s využívaním technológií e-learningu a aplikácii dištančnej výučby vo vzdelávacích inštitúciách na rôznych úrovniach, súčasné problémy a aplikované aspekty využívania informačných technológií v modernej spoločnosti vrátane otázok štandardizácie výpočtovej techniky, dizajnu elektronických vzdelávacích aplikácií, ako aj otázkami softvérovej bezpečnosti, ukladania, spracovania a bezpečnosti informácii v cloudových aplikáciách.


V rámci konferencie sa spustí prevádzka e-Fóra (diskusná platforma) pre odborníkov na dištančné vzdelávanie, ako aj PhD sympózia pre mladých vedeckých pracovníkov (postgraduálnych študentov, doktorandov, študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov) pod názvom Vzdelávanie pre budúcnosť“. Diskusné fórum umožňuje účastníkom predstaviť svoje výskumy týkajúce sa tém konferencie, použitých výskumných metód a nástrojov, aktuálnych a očakávaných výsledkov, ako aj diskutovať o nich s kolegami a predložiť ich medzinárodnému panelu odborníkov.


Príspevky z konferencie budú publikované v odborných číslach časopisov „IT Applications“ a „Ekonomika a informatika“. Výsledky najzaujímavejšieho výskumu prezentovaného na konferencii budú ponúknuté na uverejnenie v časopise „Open Education“ https://openedu.rea.ru/jour, ako aj na odporúčanie na zverejnenie v indexovaných a karentovaných časopisoch.


Konferenciu oficiálne otvoril doc. Vladimir Zuev, DrSc., z Inštitútu spoločenských a humanitných vied v Kazani. V príspevku sa venoval aktuálnym témam dištančnej výučby v prostredí Ruskej federácie a možnej aplikácii vzdelávacích systémov v medzinárodnom meradle na spoločnej základni viacerých univerzít. Zdôraznil potrebu rozširovania edukačných systémov LMS v spolupráci s internetom vecí, automatizáciou a digitalizáciou.

Sandra Kucina, prezidentka Európskej siete pre dištančné vzdelávanie a e-vzdelávanie siete EDEN výpočtového strediska Záhrebskej univerzity v Záhrebe privítala všetkých účastníkov a ocenila záujem o problematiku dištančného vzdelávania v rámci konferencie. Prízvukovala potrebu investícii do informačných systémov pre univerzity a vysoké školy. Súčasná pandemická situácia otvorila nové obzory vo výučbe či už na strane študentov alebo na strane vyučujúcich.

Prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. dekan Fakulty hospodárskej informatiky (FHI) Ekonomickej univerzity v Bratislave privítal účastníkov konferencie príhovorom zohľadňujúcim pandemickú situáciu a potrebu realizácie nových systémov aplikovaných aj katedrou FHI. Poďakoval sa organizátorom za možnosť vystúpiť na konferencii.

Richards Griff, zakladajúci člen a riaditeľ Technology Enhanced Knowledge - výskumný ústav, Univerzita Athabasca (Kanada) sa venoval téme preklenutia priepasti medzi tradičným a dištančným vzdelávaním. Môžu diaľkoví pedagógovia pomôcť tradičnému vzdelávaniu online? Odpoveď na otázku Griff prezentuje už aplikovaným spôsobom na kanadských univerzitách.

Prof. Irina Prosvirina zo Štátnej univerzity Janka Kupala v bieloruskom Grodne účastníkom konferencie prednášala na tému Digitálny vek a vzdelávanie“. Načrtla riešenia problémov a perspektív alternatívnych foriem vzdelávania diaľkovou formou prostredníctvom Microsoft Teams. V prípadovej štúdii priblížila aktuálny stav nového spôsobu výučby na univerzite.


Ing. Anna Strešňáková, PhD. a Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky prezentovali formy výučby na Slovensku v krízovom období naviazané na sociálne siete, komunikačné aplikácie a systémy LMS a Moodle. V spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania Fakulta hospodárskej informatiky spracovala kurzy naviazané na edičný rad RIADENIE a ďalšie publikácie špičkových autorov prostredníctvom systému Pay per Read pre každého študujúceho.

Dr. Boris Maksimovič Fedorov, PhD. z Ruskej ekonimickej univerzity G. V. Plechanova v Moskve prezentoval projektový prístup počas núdzového diaľkového vyučovania.

Profesorka Liliya Šajchmetová z Euroázijskej národnej univerzity L. N. Gumilyova v kazašskom Nur-Sultane uviedla ukážku doktorandského štúdia na univerzite počas pandémie koronavírusu. Informovala o zmenách v zaužívaných postupoch denného a diaľkového štúdia.

Profesor Štefan Kassay z Nadácie na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci s Dr. Ing. Jaroslavom Kultanom, PhD. predstavil z Fakulty Hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave nový vzdelávací projekt postavený na pilieroch podniku svetovej triedy a riadenia procesov ako disciplíny univerzálneho významu s názvom International Centre of Education, ktorý bude dostupný na webovom portáli www.intercedu.com od 1.12.2020.

Príspevok profesora Štefana Kassaya k Medzinárodnej vedeckej konferencii Elektronická Kazaň 2020


Doc. Nikuličeva Natalia Viktorovna z Prezidentskej akadémia národného hospodárstva a verejnej správy v Moskve ponúkla alternatívny spôsob výučby formou hravej akadémie založenej na dištančnej forme vo virtuálnom prostredí. Osvedčili sa formy úloh, kde študenti formou hry získavajú informácie prirodzenou cestou.

Ing. Ivan Brezina, PhD. jr. z Paneurópskej vysokej školy zhodnotil vo svojom vystúpení realizáciu online výučby na vybraných ekonomických fakultách univerzít na Slovensku. Poukázal na problémy týkajúce sa softvérového vybavenia univerzít, používaných aplikácii pre dištančné vzdelávanie a venoval sa aj problematike dátovej infraštruktúry a jej pripravenosti pre dištančné vzdelávanie v rámci Slovenskej republiky.

Ainur Tokzhigitovová z Euroázijskej národnej univerzity L. N. Gumilyova v kazašskom Nur-Sultane sa venovala metódam gamifikácie pri výučbe v IT disciplínach.

Ing. Mgr. Peter Schmidt. PhD. ozrejmil vo svojej vedeckej prednáške pojem gamifikácia vo vzťahu k dištančnej výučbe. Predmetná metóda je založená na bázach ako počítačové aplikácie určené pre zábavu i voľnočasové aktivity. Uvedená forma štúdia nezaťažuje myseľ a študenta systém motivuje k pozornosti formou hier.

Počas prvého dňa Medzinárodnej konferencie Elektronická Kazaň na Dunaji 2020 rezonovali zaujímavé témy z aktuálne riešených oblastí dištančnej výučby a ich aplikácii v praxi. Redakcia multimediálneho portálu www.kassay.eu pripraví krátku reportáž aj z druhého dňa konferencie.

Comentarios


bottom of page