top of page

Komunikácia si vyžaduje odosielateľa a príjemcu

Pezinok 26.1.2021. Moje úvahy o podnikaní a uplatnení vedy v praxi nachádzajú rad ohlasov, čo ma podnecovalo k ďalšej aktivite, predovšetkým v oblasti komunikácie. Jadro tejto problematiky v súčasnosti sústreďujem v rámci pracovných, ale aj neformálnych stretnutí na mojom pracovisku v diskusiách aj s viacerými externými osobnosťami každej vekovej kategórie. Veľkou inšpiráciou pre mňa zostávajú mladí inovátori a osobné diskusie v rámci festivalu inovácii INOFEST, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16.-17.9.2020 v meste Vráble.


Osobitne si cením samotnú predstavu INOFESTU zhrnutú v niekoľkých vetách:


INOFEST podporuje vytvorenie inovatívneho prostredia v spoločnosti poskytujucúcej zaujímavé pracovné pozície pre schopných študentov na Slovensku. Nosnou myšlienkou je vytvorenie moderných a inovatívnych produkčných podnikov, pre ktoré nebudú musieť študujúci odchádzať do zahraničia, naopak mnohí sa vrátia naspäť do vlasti. Implicitne to povedie aj k záujmu o vysokoškolské vzdelanie s vyššou pridanou hodnotou. Tvorba poznatkov a know-how navyše nevyžaduje ani zďaleka takú dopravnú a energetickú infraštruktúru, ako extenzívny nárast výroby a ušetrené prostriedky bude možné využiť na skvalitnenie iných oblastí verejného života.

K čitateľovi prichádzam s tematikou veľmi aktuálnou v čase, kedy sa rúcajú mnohé nemenné pravdy o takej fundamentálnej ľudskej činnosti, akou je podnikanie. Nastal pád mnohých ilúzií o hospodárskom raste na báze superspotreby a superblahobytu bez vytvorenia nových reálnych hodnôt ako výsledku kreativity a konkrétneho produktu človeka. Nie špekuláciami, nie symbolmi, či inými suplementami sme postavili pred mnohé podnikateľské subjekty úlohu, ako ďalej podnikať. Reálne hodnoty musia vychádzať zo skutočnej potreby človeka spojených s možnosťami nielen jeho, ale aj prírody. Aj preto je podnikanie cieľavedomá a plánovitá ľudská činnosť, za účelom vytvorenia novej hodnoty. Len tak môže vzniknúť zisk, ktorý nie je abstraktný, fiktívny, krátkodobý, ale má trvalú hodnotu pre ďalšiu cieľavedomú ľudskú činnosť. To všetko úzko súvisí s vnútornými procesmi, ktoré prebiehajú v organizácii, akou je podnik, vytvorenej pre ľudskú činnosť, akou je podnikanie.


V tom zmysle som pre interné komunikovanie s ľuďmi, ktorí majú čo povedať, napísal v neverejnej brožúre osvetľujúcej jednu z navrhovaných ciest vzdelávania, kde je jasne formulovaná: „Cesta k názorovému zjednoteniu efektívneho vzdelávania“ v informačno-komunikačnom snažení na nevyhnutnosť vytvorenia komplexného systému integrácie vedy do praxe. Priamo na INOFESTE som nakrútil rad vystavovateľov, ktorých exponáty vzbudili pozornosť v odborných kruhoch a viedli k myšlienke virtuálneho prepojenia s klubom inovátorom v skupine INOVATO. V rámci webového portálu www.kassay.eu sme rozbehli rad kratších rozhovorov zaradených do rubriky „Laboratórium života“. Postupne vznikajú aj nové podoby metodík uplatňovaných v inovačných procesoch.

Comments


bottom of page