top of page

INTERCEDU uľahčuje štúdium na všetkých typoch vzdelávacích inštitúcií

Pezinok 21.7.2021. Medzinárodné centrum vzdelávania (INTERCEDU) predstavuje komplexný ekosystém pre zdieľanie skúseností, vedomostí a zručností do jedného komplexného systému, ktorý obsahuje všetky úrovne vzdelávania. Zároveň sú tu možnosti úzkej spolupráce s rôznymi typmi vzdelávacích inštitúcií. Otvára priestor pre získavanie vedomostí a zručností prostredníctvom lektorov a pedagógov z prostredia domáceho i zo zahraničných inštitúcii. Sekcie predstavujú jednotlivé stupne vzdelávania, ďalej sektor trhu, vyskladaný z aktérov súkromných firiem, ktoré rozumejú dôležitosti aktívnej participácii so školskými inštitúciami a ostatne vedecká obec vnášajúca do celého procesu hnaciu silu v podobe riešenia výziev a ich aplikačných možnostiach praxe.

Za nosnú súčasť edukácie považujeme individuálnosť prístupov k vzdelávaniu na báze znalostí, ako usporiadať v racionálnych kontextoch symbiózu vedy, vzdelávania a produkčnej praxe. Podnikateľská kultúra musí byť kultúrou zodpovednosti. Kultúra zodpovednosti je aj kultúrou uvedomenia si kardinálne nového prístupu k podnikaniu samému a jeho zmyslu

INTERCEDU vytvára vzťahy, zaručujúce možnosti nadväzovania partnerstiev medzi jednotlivými inštitúciami, významnými odborníkmi z praxe, čo zaručuje previazania teórie s reálnymi procesmi. Základná myšlienka sa opiera o potrebu systémovej zmeny, ktoré by viedli k príprave mladých ľudí v celom procese vzdelávania až po ukončenie vysokoškolského štúdia, s tým, že nadobúdajú komplexné schopnosti v danom odbore a smerujú k lepším možnostiam uchádzať sa o vhodné pracovné pozície.

Comments


bottom of page