top of page

INTERCEDU: Mediamatika ako multifunkčný proces

Pezinok 7.11.2022. Dostala sa mi k nahliadnutiu kniha s názvom „Mediamatika ako proces“, ktorej autori sú Jaroslav Mazůrek a Jozef Stašák, ktorí sa na mňa súčasne obrátili s prosbou o pomoc s jej vydaním. Mediamatika je v súčasnosti dosť málo známy, ale zato rýchlo sa rozvíjajúci, odbor ktorého základ tvorí náuka o komunikácii a tak je v súčasnosti aj ponímaná. Avšak, sémantický obsah pojmu autori rozšírili ešte o jeden pohľad a na mediamatiku nazerajú ako na jednotu spoločenských, ekonomických procesov a kultúrno-historických procesov, ktoré úzko súvisia s podnikateľskou praxou a s uplatnením jej produktov na trhoch doma a v zahraničí, kde diplomacia a najmä ekonomická diplomacia zohrávajú dominantnú rolu. Pre všetky uvedené komponenty existujú dva spoločné body, kde prvým je komunikácia a druhým informačná a znalostná podpora procesov, ktoré samotnú mediamatiku tvoria. Od toho sa odvíja ďalší dôležitý aspekt, ktorý má z praktického hľadiska svoj význam. Mediamatika ako proces zahrňuje v sebe množinu nástrojov na zber a spracovanie informácií, ich vyhodnocovania a následne generovanie adekvátnych znalostí, ktoré sú dôležité z hľadiska štruktúry a funkcionality procesov implementovaných a prevádzkovaných v rámci podnikania, podnikovej diplomacie, ekonomickej diplomacie a diplomacie, ktorá tvorí integrálnu súčasť zahraničnej politiky každého štátu a každej krajiny. Autori výrazne rozšírili sémantický obsah pojmu mediamatika a umiestnili ho ako spojovací prvok už spomínaných podnikateľských aktivít, podnikovej a ekonomickej diplomacie. Keďže problematika sa v mnohých kapitolkách knihy dotýka aj môjho odboru, je aj pre mňa zaujímavá do tej hĺbky, ako sa s dielom autorov stotožnia aj vnímatelia (čitatelia), čo sa prejaví čítanosťou a mierou záujmu o dielo, vrátane záujmu študentov a ich úspešnosti aj v samotnom edukačnom procese.


Pezinok, november 2022

Dr.h.c. mult. prof. PhDr., Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Pri pohľade na svet okolo nás vidíme, že sa dejú rôzne udalosti a prebiehajú rôzne procesy. Donedávna boli predmetom skúmania, kvantifikácie a modelovania predovšetkým biznis procesy, dnes je značná pozornosť v tomto smere venovaná a prírodným procesom. Na jednej strane biznis procesy prebiehajú v podmienkach každého podnikateľského subjektu, firme, inštitúcií alebo organizácií (ďalej len firma) bez ohľadu na to čomu sa daná firma v rámci svojho podnikania venuje. Na druhej strane na funkcionalite a výkonnosti biznis procesov sa podieľajú ľudia, ktorí v danej organizácií pracujú. Komunikujú medzi sebou, vytvárajú spoločenské vzťahy a vytvárajú základ pre priebeh procesov, ktoré označujeme ako spoločenské (sociálne). A tak nám do popredia vystupuje potreba poznať spomínané spoločenské procesy ako z pohľadu ich štruktúry tak aj zákonitostí, ktoré ich funkcionalitu determinujú. To sa však neobíde bez ich kvantifikácie a modelovania. Od spoločenských procesov sa odvíja kultúra podnikania a kultúra ako celok, ktorá tvorí históriu danej komunity alebo spoločnosti v priebehu rôznych časových úsekov. Avšak spoločenské procesy, ich štruktúra a funkcionalita determinujú aj ekonomickú prosperitu danej komunity alebo spoločnosti, kde dominantnú úlohu zohrávajú ekonomické procesy bez ohľadu na to či prebiehajú na makro alebo mikroúrovni. Jeden z nich – kultúra ovplyvňuje nielen myslenie ľudí v komunite alebo spoločnosti, ale procesy, ktoré s ňou súvisia generujú a výstupy, ktoré majú povahu hmotných statkov v podobe kultúrneho dedičstva a tie sú predmetom ekonomických vzťahov a štruktúru a funkcionalitu ekonomických procesov. V súvislosti s tým vystupuje do popredia biznis proces s názvom kreatívna ekonomika. Informačný prieskum v rámci uvedených predmetných oblastí ukazuje, že tieto sú popísané vo väčšine prípadov len kvalitatívne, nanajvýš semikvantitatívne čo veľakrát nepostačuje k pochopeniu ich funkcionality, a to najmä z hľadiska ich výkonnosti a efektívnosti. To isté platí aj o komunikácií medzi ľuďmi, ktorí sú na spoločenských procesoch a biznis procesoch zainteresovaní a v súvislosti s tým začína do popredia vystupovať nový odbor (proces) s názvom mediamatika. Pokiaľ sa tento odbor pozeráme z procesného hľadiska môžeme tento proces označiť ako nosný proces, ktorý má duálny charakter – môžeme ho pokladať za spoločenský proces, ale aj biznis proces. Na druhej strane ho pokladáme za prierezový proces, pretože sa opiera o celý rad iných procesov a vedných disciplín. To vyžaduje aj iný prístup k jeho kvantifikácii a modelovaniu, čomu by mala prispieť kniha, ktorá sa touto cestou dostáva k čitateľovi. Avšak, problematika mediamatiky ako spoločenského a biznis procesu tvorí len jednu časť. Kniha je určená predovšetkým nielen tým čitateľom, ktorí sa zaoberajú problematikou mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ale aj tým čitateľom, ktorí sú zainteresovaní na riadení a správe spoločenských a ekonomických procesov, ako aj procesov kultúrno-historických a predovšetkým procesov, ktoré súvisia s riadením a správou kreatívnej ekonomiky. Je však určená aj tým čitateľom, ktorých zaujíma kultúra na Slovensku, z hľadiska histórie a súčasnosti, ale aj z pohľadu historicko-právnych aspektov. Aj keď autori tejto knihy venovali maximálnu pozornosť jej spracovaniu z hľadiska obsahu a formy čitatelia môžu k nej mať rôzne pripomienky. Chceli by sme ich preto ubezpečiť, že ich pripomienky na zlepšenie autori vďačne príjmu.


Pezinok, august 2021

autori

Comentarios


bottom of page