top of page

INOVATO – Slovenská inovačná sieť

Pezinok 24.7.2021. Inovácie sú v súčasnej dobe často riešenou témou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Súvisí to s nárastom konkurenčného prostredia a nutnosťou podnikov zvyšovať svoju snahu o prilákanie nového alebo udržanie súčasného zákazníka a tým zabezpečenie podielu na trhu a dosiahnutie zisku. Pojem inovácia má latinský pôvod: inovácia = obnova. Vo všeobecnosti pojem inovácia znamená pozitívnu zmenu stavu určitého systému. Inovácie existujú v rôznych formách, v závislosti od povahy systému alebo objektu, ktorého sa týkajú. Vo vzťahu k podnikovému prostrediu je možné vyvodiť, že inovácie sa môžu týkať všetkých podnikových činností. Manažment podniku by mal zabezpečiť, aby inovácie boli riešené komplexne a interdisciplinárne ako organická súčasť celkového inovačného procesu.

Medzinárodné centrum vzdelávanie – INTERCEDU v rámci prípravy výučbových procesov započalo spoluprácu so slovenskou inovačnou sieťou INOVATO. Tvoria ju podnikatelia, špičkoví odborníci, talentovaní mladí ľudia a skúsení experti z rôznych odborov trhu, ktorí vzájomne sharujú svoje know-how a zdroje v oblasti inovácií. INOVATO je inovačné laboratórium prelomových nápadov zamerané na tvorbu prototypov a biznis modelov.


INOVATO vzniklo v roku 2018, keď podnik ŠVEC GROUP začal sieťovať firmy pre spoluprácu v oblastiach strojárstva a inovácií. Postupne sa aktivity rozširovali o vzdelávacie projekty. V roku 2021 sa pripojili ďalšie zakladajúce firmy a vytvorila sa silná platforma skúsených slovenských expertov a osobností, ktoré posúvajú inovačné projekty vpred. Víziou skupiny INOVATO je vybudovať do 2025 špičkové stredoeurópske laboratóriom na inovácie, prototypovanie a tvorbu biznis modelov. Cieľom skupiny je pretavovať nápady na skutočný biznis. Pritom rozvíjať partnerské firmy a osobnosti, zákazníkov a prostredie, v ktorom pôsobí a pripravuje formou projektov a školení na výzvy meniaceho sa sveta.


V súčasnosti je ponuka služieb rozdelená na šesť základných oblastí:

Analýza trendov a nápadov. Komplexná analýza nových biznis nápadov z hľadiska ich budúceho trhového potenciálu, vrátane dopadov globálnych trendov na riešený biznis. Design, prototypovanie a inžiniering. Riešenie procesu vývoja od dizajnu až po výrobu.

Financovanie projektov. Experti v sieti INOVATO usmerňujú nové nápady z hľadiska dostupnosti ich financovania. Vzdelávanie a networking. Vzdelávanie a prepájanie inovátorov, expertov a podniky, vytváranie inovačného ekosystému. Rozvoj obchodu a marketingu. Realizácia obchodu a marketingu v podnikoch s cieľom získania nových a lepšej spokojnosti existujúcich zákazníkov. Biznis modelovanie a biznis development. Vytváranie nových biznis modelov a všestranné rozvíjanie už existujúcich modelov.

INTERCEDU postupne v diskusnej relácii Laboratórium života na multimediálnom portáli www.kassay.eu predstaví významných mladých inovátorov, ktorí spolupracujú v rámci expertnej skupiny INOVATO.

Ing. Jozef Bujnovský – Obchodný riaditeľ podnikateľsko-inovačného centra INOVATO. Je partnerom a obchodným riaditeľom spoločnosti HDTS, slovenskej spoločnosti poskytujúcej hokejové tréningové systémy vo viac ako osemnástich krajín sveta. Spolumajiteľ a vedúci strategického smerovania globálneho rozvoja spoločnosti Continium Technologies s.r.o., ktorá reprezentuje medzinárodný tím vedeckých technológií s cieľom inovovať kľúčové komponenty dátovej infraštruktúry v polovodičovom priemysle.


Comments


bottom of page