top of page

Druhý deň Medzinárodnej konferencie Elektronická Kazaň na Dunaji 2020

Bratislava - Kazaň - Zagreb - Athabasca - Grodno - Nur Sultan - Moskva - Ulan Ude 20.11.2020. Medzinárodná vedecká konferencia Elektronická Kazaň na Dunaji 2020 pokračovala v piatok druhým dňom prednášok a konzultácii na hlavné a aktuálne témy v oblasti vzdelávania.

Profesor Štefan Kassay, doktor ekonomických vied


Väčšina diskutujúcich sa zhodla, že je potrebné zmeniť výučbové programy na univerzitách, priblížiť sa k realite a pokračovať v tvorbe kurzov, ktoré budú v úzkej spolupráci s praxou. Celosvetová pandemická situácia zmenila prístup ku dištančnému vzdelávaniu a urýchlila procesy jeho realizácii na všetkých úrovniach výučby - od základných škôl, cez stredné až k vysokým školám a univerzitám.

Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD.


Úvodná diskusia medzi Dr. Ing. Jaroslavom Kultanom, PhD. z Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave s doc. Ing. Alexandrom Bojčenkom, PhD., špecialistom na informačné systémy bližšie analyzovala problematiku kurzov systému www.intercedu.com , novej formy dištančného vzdelávania prepojeného s praktickými skúsenosťami produkčných podnikov. Navrhovali sa nové možnosti prepojenia virtuálnych katedier a to najmä z oblasti robotiky a automatizácie výrobných mechanizmov.

Doc. Ing. Alexander Bojčenko, PhD.


Elektronickou Kazaňou 2020 v priebehu obidvoch dní nás sprevádzali ako moderátori pani Dr. Maria Pannatier, PhD. špecialistka na informačné systémy zo Ženevskej univerzity a profesor Vladimír Zuev z Inštitútu sociálnych a humanitných vied v Kazani.

Dr. Maria Pannatier, PhD.

Doc. L.S. Čikileva. PhD. zo Štátnej ekonomickej univerzity Ruskej federácie v Kazani predstavila metódy a možnosti diaľkového štúdia pomocou cloudových aplikácií.

Ing. R.L. Nimažanovna z Univerzity v Ulan Ude prítomným prostredníctvom aplikácie ZOOM odprezentovala skúsenosti z online výučby na univerzite, navrhla spôsob zefektívnenia výučby tvorbou zacielených kurzov pre ročníky a podporila formy spolupráce s praktickými profesormi a špecialistami z podnikateľského prostredia.

Zástupkyňa Ruskej Akadémie vied prof. Olya Maksimovna Korčažkina, DrSc., predstavila progresívne metódy vzdelávania vo vzťahu k modernému študujúcemu. Vedecký rozbor a pohľad na súčasný stav technológii prezentovaných Ruskou akadémiou vied je identický ako v západnej Európe - prízvukovala, že je potrebné zachovať myšlienky a tradície akreditovaných univerzít, avšak je nutné ich prispôsobiť aktuálnej situácii.

Ďalšie témy prednášok boli nemenej zaujímavé. International Centre of Education - www.intercedu.com (od 1.12.2020) poskytne záznam z konferencie online v rámci udalostí a konferencií.

Záver konferencie Elektronická Kazaň na Dunaji 2020 vo vzťahu k pripravovanému portálu www.intercedu.com priniesol tri oblasti spolupráce.


Rozšírenie a propagácia platformy pri poskytovaní alternatívneho zahraničného vzdelávania založeného na riadení ako multiprofesnej tématiky výučby vytvorenej na praktických skúsenostiach z podniku svetovej triedy a publikačnej činnosti profesora Štefana Kassaya systémom „Pay per Read“.


Rozširovanie výsledkov vedeckej práce formami poskytovania kurzov, ponukou vedeckých článkov online od renomovaných vyučujúcich a univerzít s akreditovanými študijnými odbormi, poskytovať prednášky pre študentov formou videokurzov.

Najdôležitejšou témou, na ktorej sa zhodli diskutujúci bola potreba prehĺbenia a rozšírenia spolupráce s praxou s cieľom rozvoja doktorandských prác formou špeciálnych a jedinečných seminárov, ktoré budú prístupne iba prostredníctvom www.intercedu.com . Celosvetovú premiéru bude mať aj spolupráce s podnikmi na vytvorené virtuálnej praxe, kde priamo študujúci bude v polohe pracovníka produkčného podniku a bude si môcť v reálnom čase a s reálnymi výsledkami osvojiť riadenie jednotlivých štruktúr v podniku.


Druhý rokovací deň priniesol námety na rozšírenie spolupráce v oblasti poskytovania platformy pre vzdialené laboratóriá a počítačové siete, distribučné databázy vo virtuálnych privátnych sieťach, využívanie cloudového komunikačného systému medzi vyučujúcim a študujúcim podľa potrieb študujúceho a v neposlednom rade aj potrebu rozšírenia aplikácie o nový pojem - robotika výrobných systémov z reálnej praxe.


Zhodnotenie dvojdňovej konferencie Elektronická Kazaň na Dunaji 2020 možno zhrnúť do výstižného sloganu spojenie vedy a praxe i rozvoj dištančnej formy vzdelávania a praktických skúseností osobností podnikania. V tlačových správach sa ku konferencii vrátime a budeme čitateľov multimediálneho portálu www.kassay.eu priebežne informovať o novinkách v rámci International Centre of Education, ktoré bude úzko spolupracovať s celosvetovými univerzitnými ustanovizňami.

Comments


bottom of page