top of page

Aktivity INTERCEDU pre základné školy

Pezinok 1.7.2021. Koncept Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU je aplikovaný na jednoduchom princípe dopytu a ponuke v priestore aktérov poskytujúcich svoje autorské materiály, znalosti a skúsenosti z konkrétnej záujmovej disciplíny. Tieto sú následne spracované do jednotného, logického a efektívneho vizuálu tak, aby poskytli študujúcim okamžitú schopnosť aplikácie a realizácie vo výučbovom procese.

INTERCEDU predstavuje jedinečný koncept prístupu k zručnostiam a vedomostiam podľa vlastných preferencií študujúcich. Užívatelia si vyberú z ponúkaných vedných oblastí s preferenciou na jazyky slovenský / anglický / ruský tak, aby učebná látka bola prístupná podľa požiadaviek študujúcich.

Vďaka medzinárodným platobným bránam, v prípade používania elektronických publikácií cez Pay-per-Read a kurzov, prednášok, multimediálneho obsahu cez platobné brány PayPal je prístup k učebnej látke okamžitý, kdekoľvek a kedykoľvek.


Aby INTERCEDU dokázalo realizovať vzdelávací potenciál a očakávania na pedagógov kladené, je nevyhnutné predstavovať aj myšlienkové konštrukcie presahujúce aktuálne spoločenské potreby a zároveň vytvárať priestor pre spoluprácu, rozvoj a systematické napredovanie. Jednou z hlavných úloh INTERCEDU sú podporné mechanizmy pre transformáciu škôl, ktoré o transformáciu požiadajú. Škola, ktorá osloví Medzinárodné centrum vzdelávania sa stáva jeho partnerom. Aby bolo možné nastaviť účinný proces transformácie, škola musí prejsť jednoduchými, ale o to dôležitejšími krokmi.


1. Konzultácie, ktoré pozostávajú zo previerky úrovne školského zariadenia v nasledujúcich okruhoch:


a) softvérová logika, b) základy technológií, c) kontextové zručnosti,

d) dialóg.


2.Analýzy, ktoré nám odkryjú aktuálny stav a úroveň jednotlivých častí v nasledujúcich sledovaných oblastiach:


a) technický audit,

b) hierarchia postupov,

c) pojmový slovník,

d) kvalita vzťahov.


3. Koučing, aktivita vyplývajúca z predošlých dvoch bodov a rešpektujúca zistený stav, ktorý pretavuje do osobitného prístupu ku konkrétnej vzdelávacej inštitúcii. Zameriavame sa na nasledovné aspekty:


a) myšlienkovú teóriu,

b) argumentačnú logiku,

c) prácu s kontextom,

d) prezentáciu.

Je žiaduce, aby aktéri prijali fakt nevyhnutného kroku transformácie. Preto je koncept realizovaný na prirodzenej nadväznosti jednotlivých stupňov výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje miesto tu majú konzultačné služby, ktoré cez analytické nástroje presne definujú rozsah a hĺbku koučingu pre konkrétnu školu. Neodmysliteľnou súčasťou je sledovanie sociálneho kontextu transformovanej školy pozostávajúcej z „klímy spoločenského prostredia a vedomia“.

Zo skúseností vieme, že zmeny musia kopírovať očakávania aktérov s aplikáciou zlepšujúcich prvkov v súlade s ich úrovňou kontextových zručností. Preto dbáme na previazanosti jednotlivých úrovní tak, aby sme zabezpečili plynulý prechod medzi nimi a zároveň sme vytvárali podnetné spoločenské prostredie, kde sa jednotlivé prvky dopĺňajú.

Aby celý proces fungoval v priestore školského zariadenia sú nevyhnutné zmeny. So zreteľom sú vybraní dvaja alebo traja nositelia transformácie, ktorí absolvujú proces koučingu. V príprave samotnej školy je nevyhnutné zladiť medzipredmetové previazanie a neoddeliteľnou súčasťou je vytvorenie alebo zlepšenie sociálnych väzieb tak, aby výsledkom bola podnetná spoločenská klíma. Nevyhnutnosťou v prostredí detí je užšie previazanie ročníkov, kde deti vyšších ročníkov môžu pod dozorom pedagóga prezentovať niektoré zručnosti a vedomosti v nižších ročníkoch. Tým vznikajú pevnejšie sociálne väzby so schopnosťou realizovať spoločné ciele. Koučingové centrum svojimi delegátmi bude zároveň preväzovať školy, ktoré môžu rozvíjať svoj potenciál. Vzťahmi prepája zamestnávateľský sektor alebo záujmové združenia, ktoré sa venujú príprave detí pre profesijnú prípravu do života. Celý koncept je živý a schopný na seba viazať a vytvárať nové vzťahové uzly.

Keďže je školiace a koučingové centrum priamo vnútorne previazané s INTERCEDU, zaručuje to veľmi silnú pozíciu pre potenciálny osobný rast samotných pedagógov z prostredia základných a stredných škôl, kde je možné si vybrať z portfólia ponúkaných vzdelávacích entít a vedomostných zručností, a tým výrazne prispieť v oblasti sebarozvoja. Potenciál vedia zúročiť jednak v pracovnom nasadení, ale aj zvýšia svoj osobnostný potenciál v procese osobného pedagóga.

Každý aktívny učiteľ je denne konfrontovaný s rôznou úrovňou pripravenosti detí vo výchovno-vzdelávacom procese. Automaticky musí riešiť vyvážený prístup a nastavenie samotného vzdelávania tak, aby každé dieťa dokázalo prijať maximum z prezentovaného učiva. Práve preto INTERCEDU sa aktívne prostredníctvom vlastného ekosystém podieľa na zvýšení úrovne poznania detí, ktoré pociťujú potrebu vzdelávania sa mimo školského vyučovania. Vychádzame z predpokladu, že každý učiteľ má vlastné postupy a osobitný prístup k prezentovaniu učiva a metodike vzdelávania. Práve vďaka tomu dokážeme v priestore vyplniť širokú škálu úrovní poznania čo znamená, že každé dieťa si dokáže definovať úroveň svojho osobného pedagóga.

Do aktivít Osobného pedagóga sa môže zapojiť každý, kto má vlastné autorsky spracované materiály, má nespochybniteľné skúsenosti vo vzdelávaní a chce svoj potenciál rozširovať formou osobnej výučby. Prvým krokom je zaregistrovať sa do ekosystému Medzinárodného centra vzdelávania, z čoho pramenia výhody akými sú právne krytie autorskej práce, možnosť osobného rastu a získavanie nových vzťahov. Samozrejmosťou sú jasné a prehľadné platobné pravidlá pri odovzdávaní služby k objednávateľom. Pre viac informácií a registráciu kontaktujte Medzinárodné centrum vzdelávania e-mailom na: info@intercedu.com

Comments


bottom of page