top of page

Prezentácia duševných produktov zo Slovenska na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taš

Taškent 25.2.2020. Na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie (UWED) v Taškente prezentoval profesor Štefan Kassay a Ing. Miroslav Buch v spolupráci s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Uzbekistane, J.E. Jánom Bórym projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy. Formou okrúhleho stola sa prezentácie zúčastnili významné osobnosti z Ministerstva zahraničných vecí Uzbeckej republiky, pobočky univerzity MGIMO v Uzbekistane, Centra pre hospodársky rozvoj a reformy kancelárie prezidenta Uzbeckej republiky a UWED v Taškente.

V strede okrúhleho stola Saidmukhtar Saidkasimov, prorektor pre medzinárodné vzťahy, vľavo profesor Štefan Kassay a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane J.E. Ján Bóry

Dvojhodinová prezentácia duševných produktov zo Slovenska sa zamerala na pentalógiu Podnik a podnikanie, ktorú poskytla Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania formou daru pre UWED, prezentáciu univerzitného modulu pre UWED prostredníctvom www.kassaybooks.com v rámci Spoločnej európskej produkčnej platformy a v závere prezentácie profesor Štefan Kassay odpovedal na otázky týkajúce sa podnikateľského prostredia v Európskej únii s aktuálnou situáciou okolo Brexitu.

Krátke strihové video divákom prináša atmosféru prezentácie na univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente


Nasledoval rad otázok, ktoré sa priamo dotýkali produkčného podniku, dosiahnutých výsledkov počas sledovaného dvadsaťročného obdobia, zavedenia vysokého stupňa automatizácie a digitalizácie a v neposlednom rade aj aplikácii produkčnej platformy priamo v univerzitnom prostredí. Priamo počas prezentácie sa naživo spustil univerzitný modul ponúkajúci odbornú literatúru v režime online pre študentov ekonomického zamerania. Univerzálna použiteľnosť platformy bola potvrdená aj sprístupnením dát v ruskom jazyku, ktorý je študentom bližší ako jazyk anglický.

Okrúhly stôl počas prezentácie

Atmosféra počas prezentácie univerzitného modulu pre UWED

Auditórium v prednáškovej miestnosti


Prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania odovzdal v závere prezentácie pamätné medaile Saidmukhtarovi Saidkasimovi, prorektorovi pre medzinárodné vzťahy a Alimu Mukhitdinovi, riaditeľovi odboru medzinárodnej spolupráce UWED.

Akt odovzdávania pamätných medailí Nadácie na podporu vedy a vzdelávania

Akt odovzdávania pamätných medailí Nadácie na podporu vedy a vzdelávania


Súčasťou prezentácie bolo aj otvorenie výstavy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v priestoroch Univerzity svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Uzbekistane.

Výstavou s odborným výkladom prítomných sprevádzal J.E. Ján Bóry

Výstava je nainštalovaná priamo v univerzitnej knižnici

Poslucháči ekonomických predmetov študujú pentalógiu Podnik a podnikanie v univerzitnej knižnici

Interiér univerzitnej knižnice

Okrem štúdia knižnica ponúka aj iné voľnočasové aktivity, ktoré sú využívané študentami každý deň

Pentalógia Podnik a podnikanie v knižnici na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente

 

Medzi hlavné ciele Univerzity svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente patrí poskytovanie vysokokvalitného školenia medzinárodne pôsobiacich špecialistov v oblasti zahraničnej politiky a zahraničnej hospodárskej činnosti republiky, založené na využívaní pokročilých medzinárodných skúseností, ktoré zahŕňajú moderné inovatívne, vzdelávacie technológie, vedecký výskum, ako aj účinnú koordináciu vzdelávania a výskumu inštitúcie v krajine.


Univerzita posilňuje aplikovaný obsah učebných plánov a programov, podporuje praktické zosúladenie vzdelávacieho procesu s cieľom zabezpečiť študentom vysokokvalitný vzdelávací proces, rozvoj analytického myslenia študentov, kritického myslenia a zachovania slušnosti a morálky. Zároveň školí akademických pracovníkov v prioritných oblastiach medzinárodných vzťahov. V učebnom programe zameranom na zahraničnú politiku má cieľ vyškoliť vysokokvalifikovaných profesionálnych konferenčných tlmočníkov a sprievodcov na zabezpečenie vysokej úrovne koordinácie pri oficiálnych podujatiach a delegáciách cudzích krajín na najvyššej úrovni.


V akademickom roku 2018 - 2019 sa na Univerzitu svetového hospodárstva a diplomacie zapísalo 1366 študentov (vysokoškolákov a absolventov), ​​z toho 26 zahraničných študentov z Kanady, Japonska, Číny, Kórey, Ruskej federácie, Kazachstanu, Turkménska, Tadžikistanu, Afganistanu.


Akademický personál univerzity sa skladá z 160 špecialistov, z toho 17 profesorov, 17 lekárov a 52 kandidátov vied. Okrem stáleho profesorského zboru na univerzite pracujú aj hosťujúci profesori z popredných vzdelávacích inštitúcií z Veľkej Británie, Japonska, Kórei a Poľska. Do vyučovacieho procesu sú zapojení aj lektori z univerzít v Nemecku, USA, Španielsku, Francúzsku, Veľkej Británii a zo Slovenska. Prijatie na vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje na základe štátnych testov z cudzieho jazyka, matematiky, histórie, uzbeckej alebo ruskej literatúry. Výučbový program bakalárskeho štúdia trvá štyri roky, program doktorandského štúdia trvá jeden rok pre študentov denného štúdia a dva roky pre študentov externého štúdia. Prijatie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje zložením písomných skúšok zo špecializácie a skúšky z cudzieho jazyka.

bottom of page