top of page

Univerzita svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente

Taškent 23.2.2020. Misia profesora Štefana Kassaya pokračuje druhým dňom v Taškente. Aktuálne vrcholia prípravy na prezentáciu Spoločnej európskej produkčnej platformy na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente zriadenej priamo Ministerstvom zahraničných vecí Uzbeckej republiky.

Univerzita svetového hospodárstva a diplomacie bola založená 23. septembra 1992. Univerzita poskytuje odbornú prípravu, rekvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie špecialistov a akademických pracovníkov, ako aj vykonáva základný a aplikovaný výskum na vysokej úrovni v oblastiach akými sú medzinárodná ekonomika a manažment, medzinárodné vzťahy a politológia, medzinárodné verejné a súkromné​ právo a vodcovstvo a tlmočenie. V súčasnosti sa vyučuje na troch fakultách, medzinárodné vzťahy, medzinárodná ekonomika s manažmentom a medzinárodné právo.Medzi hlavné ciele Univerzity svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente patrí poskytovanie vysokokvalitného školenia medzinárodne pôsobiacich špecialistov v oblasti zahraničnej politiky a zahraničnej hospodárskej činnosti republiky, založené na využívaní pokročilých medzinárodných skúseností, ktoré zahŕňajú moderné inovatívne, vzdelávacie technológie, vedecký výskum, ako aj účinnú koordináciu vzdelávania a výskumu inštitúcie v krajine.


Univerzita posilňuje aplikovaný obsah učebných plánov a programov, podporuje praktické zosúladenie vzdelávacieho procesu s cieľom zabezpečiť študentom vysokokvalitný vzdelávací proces, rozvoj analytického myslenia študentov, kritického myslenia a zachovania slušnosti a morálky. Zároveň školí akademických pracovníkov v prioritných oblastiach medzinárodných vzťahov. V učebnom programe zameranom na zahraničnú politiku má cieľ vyškoliť vysokokvalifikovaných profesionálnych konferenčných tlmočníkov a sprievodcov na zabezpečenie vysokej úrovne koordinácie pri oficiálnych podujatiach a delegáciách cudzích krajín na najvyššej úrovni.


V akademickom roku 2018 - 2019 sa na Univerzitu svetového hospodárstva a diplomacie zapísalo 1366 študentov (vysokoškolákov a absolventov), ​​z toho 26 zahraničných študentov z Kanady, Japonska, Číny, Kórey, Ruskej federácie, Kazachstanu, Turkménska, Tadžikistanu, Afganistanu.


Akademický personál univerzity sa skladá z 160 špecialistov, z toho 17 profesorov, 17 lekárov a 52 kandidátov vied. Okrem stáleho profesorského zboru na univerzite pracujú aj hosťujúci profesori z popredných vzdelávacích inštitúcií z Veľkej Británie, Japonska, Kórei a Poľska. Do vyučovacieho procesu sú zapojení aj lektori z univerzít v Nemecku, USA, Španielsku, Francúzsku, Veľkej Británii a zo Slovenska. Prijatie na vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje na základe štátnych testov z cudzieho jazyka, matematiky, histórie, uzbeckej alebo ruskej literatúry. Výučbový program bakalárskeho štúdia trvá štyri roky, program doktorandského štúdia trvá jeden rok pre študentov denného štúdia a dva roky pre študentov externého štúdia. Prijatie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje zložením písomných skúšok zo špecializácie a skúšky z cudzieho jazyka.


Cieľom misie profesora Štefana Kassaya je premostiť pedagogický proces na univerzite so skúsenosťami z produkčnej praxe a aktuálnych otázok z oblasti podnikania konkrétneho podniku, dnes už aj v Uzbekistane známej korporácie I.D.C. Holding, a.s. Jedným z nosných podnetov vystúpenia profesora Štefana Kassaya v rámci ekonomicko-diplomatickej misie bude prezentovať projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy.


bottom of page