top of page

Odborná spisba zo Slovenska na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente

Pezinok, Taškent 21.2.2020. Ekonomicko-diplomatické misie profesora Štefana Kassaya, prizvaného zástupcu vrcholového manažmentu produkčného podniku I.D.C. Holding, a.s. a veľvyslanca Slovenskej republiky v predmetných krajinách vďaka svojej špecifickosti a priameho zacielenia sú efektívne a prinášajú nové rezultáty v riešení a prístupe k Spoločnej európskej produkčnej platforme. Nie je tajomstvom, že prepracovaný systém pozostávajúci z programovaných modulov je overeným postupom prezentácii materiálnych, duševných a kombinovaných vedeckých produktov. Vďaka spolupráci troch subjektov vzniká nová symbióza prieniku informačno-komunikačných obsahov priamo k vnímateľom. Dnes už možno uvedený spôsob nazvať novým komunikačným patentom k aplikácii teórie v praxi pre široké spektrum študentov s predmetným obsahom štúdia zaoberajúcim sa riadením a ekonomickými odvetviami. Flexibilita systému európskej produkčnej platformy umožňuje aplikáciu overených znalostí nielen študentom, ale aj podnikateľom či manažérom podnikov. Spomínané atribúty vyústili do potreby rozšírenia odbornej spisby zo Slovenska do centrálnej Ázie, kde je platforma aplikovateľná ihneď vo viacerých možných oblastiach.


Profesor Štefan Kassay a zástupca vrcholového manažmentu na poste riaditeľa stratégie výroby v produkčnom podniku I.D.C. Holding, a.s.. Ing. Miroslav Buch dnešným dňom započali ekonomicko-diplomatickú misiu na pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Uzbekistane, J.E. JUDr. Jána Bóryho. Ide o mimoriadny počin smerom k univerzitnému vzdelávaniu v prudko sa rozvíjajúcom štáte centrálnej Ázie. Univerzita svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente je Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania formou daru v podobe 250 publikácii pentalógie Podnik a podnikanie v anglickom jazyku zaradená do systému desiatky univerzít v Európe a Ázii, ktoré si osvojujú formou štúdia významného slovenského autora, profesora Štefana Kassaya moderný systém Spoločnej európskej produkčnej platformy.


Multimediálny komunikačný portál www.kassay.eu podrobne monitoruje ekonomicko-diplomatickú misiu profesora Štefana Kassaya a v rámci denného spravodajstva prinesie čitateľom aktuálne informácie priamo z centra udalostí.

bottom of page