Malá kniha veľkého významu

Bratislava 20.2.2020. Kniha „Svet nie je malý,ale je čoraz menší“ dvoch profilujúcich autorov VEDY, vydavateľstva SAV, Dr. h. c. prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. a RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc., je kronikou ich putovania za novými poznatkami i javmi, medzi ktorými centrálne postavenie majú zatmenia Slnka.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. je známy výsledkami svojej vedeckej práce, kde bol ocenený aj vedeckou komunitou netradičným spôsobom v roku 2002. Medzinárodná astronomická únia pomenovala Asteroid 26390 menom “RUŠIN“. Meno slovenského vedca tak preniklo do prístupných tajov univerza. Vari ešte viac je známy v poslednom období ako fotograf, či dokonca umelecký fotograf, ktorý zachytené portréty z celého sveta na svojich vedeckých výpravách obzvláštňuje špecifickým umeleckým výrazom.

Absolvoval tak viac ako dvadsať expedícii za zatmením Slnka v najrôznejších a mimoriadne interesantných krajinách svet, ktorých záznam cez objektív fotoaparátu je vzácny a vysoko hodnotený. Záľuba vo fotografovaní o to viac obohacuje osobnosť autora, ktorý sa okrem jedinečných fotografií vyznačuje aj množstvom vedecko-popularizačných článkov v širokom rozsahu.

Nie menej je známy aj spoluautor publikácie „Svet nie je malý,ale je čoraz menší“. Profesor Štefan Luby, dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied a viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, no najmä významný vedec v oblasti fyziky, ktorého mnohé práce sú prístupné na svetových informačných fórach a vedeckých portáloch. Vzhľadom na význam oboch osobností vo vedecko-apercepčnom priestore s globálnym zreteľom je zvlášť prínosný význam publikácie pre súčasnú Slovenskú vedeckú komunitu a záujemcov o vedu, špeciálne o Slnko, ako kozmický útvar mimoriadneho záujmu. Nová publikácia hovorí za všetko, jej význam sa pri čítaní vkráda do mysle vnímateľa a vykresľuje zážitky priamo v mysli, stáva sa tak súčasťou knihy dvoch autorov, ktorých tvorba je vždy čitateľmi vysoko cenená.

V súbehu spoločenského významu a úsilia o napredovanie Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania po dohode s organizátormi slávnostného uvedenia knihy do života v mene prezidenta Nadácie ocenila RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc. Zlatou medailou. Významný slovenský vedec Vojtech Rušin je Nadáciou vyznamenaný za prínosy vo fyzike a štruktúre slnečnej koróny a protuberancií v cykloch slnečnej aktivity, dynamiku prejavov slnečnej aktivity, vedenie vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu, dlhoročnú aktívnu účasť na Lomnickom štíte.


Z celospoločenského hľadiska tak došlo k želanej integrácii dvoch obsahových významov popodrujúcich vedu ako takú i spojenie vedy a praxe v širokom slova zmysle. Je potešiteľné, že auditórium v počte blížiacom sa stovke záujemcov tohto počinu prijalo dielo za povzbudivé a sprevádzalo ho silným potleskom. V časti venovanej voľnej diskusii sa toho povedalo neúrekom. O tom, čím sú vedeckí pracovníci vzácni pre spoločnosť, čo je žiadúce upraviť či zmeniť na spôsobe organizácie a sprístupňovania vedy a jej produktov, v neposlednom rade i vzdelávania.

Kniha „Svet nie je malý, ale je čoraz menší“ ponúka mimoriadne pútavé čítanie, ktoré zaujme čitateľa najmä vďaka autentickosti výpovede a atraktivite prostredia.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., slovenský fyzik a fyzikálny elektronik, je bývalým riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV, 14 rokov bol predsedom SAV a 8 rokov viceprezidentom Európskej akadémie vied a umení (Salzburg). V Slovenskej akadémii vied pôsobí od roku 1964. Absolvoval mnohé zahraničné pobyty (Nemecko, Taliansko, USA, Japonsko a i.), prednášal na univerzitách doma i vo svete. Popri vedeckej činnosti sa venuje literatúre faktu. Známe sú trilógia Moji intelektuáli, vedecké cestopisy a súbory aforizmov. Okrem toho napísal alebo editoval dve knihy z oblasti nanotechnológií a dve o polovodičoch a elektronických obvodoch. Kapitoly v knižných publikáciách vydal vo viacerých zahraničných vydavateľstvách. Vo svojom výskume sa venoval polovodičom, elektronickým súčiastkam, aplikácii laserov v materiálovom výskume, zrkadlám RTG žiarenia, obrovskej magnetorezistencii, nanotechnológii a využitiu nanočastíc v senzoroch plynov.


RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., astronóm, cestovateľ a fotograf. Po celý čas pracuje v Astronomickom ústave SAV (od 1959). Diaľkovo študoval na PF UK v Bratislave, doktorát získal na Karlovej univerzite v Prahe. Predmetom jeho výskumu bola slnečná koróna a protuberancie, ich časovo-šírkový vývoj v priebehu cyklu slnečnej aktivity a vzťah k iným prejavom slnečnej aktivity. Korónu skúmal nielen z Lomnického štítu (1964 – 1995), ale aj počas úplných zatmení Slnka na rôznych miestach zemského povrchu celkom 22-krát; prvých 15 expedícii aj viedol (Niger, India, ZSSR, Mexiko, Austrália a pod.). V rokoch 1995 – 2005 bol členom Predsedníctva SAV. Je nositeľom Pribinovho kríža II. triedy, Ceny SAV za vedecký výskum a popularizáciu vedy; meno Rušin nesie planétka 26390. Svoje poznatky propaguje formou prednášok, fotografií či kníh (táto je v poradí desiata).