top of page

Malá kniha veľkého významu

Bratislava 20.2.2020. Kniha „Svet nie je malý,ale je čoraz menší“ dvoch profilujúcich autorov VEDY, vydavateľstva SAV, Dr. h. c. prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. a RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc., je kronikou ich putovania za novými poznatkami i javmi, medzi ktorými centrálne postavenie majú zatmenia Slnka.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. je známy výsledkami svojej vedeckej práce, kde bol ocenený aj vedeckou komunitou netradičným spôsobom v roku 2002. Medzinárodná astronomická únia pomenovala Asteroid 26390 menom “RUŠIN“. Meno slovenského vedca tak preniklo do prístupných tajov univerza. Vari ešte viac je známy v poslednom období ako fotograf, či dokonca umelecký fotograf, ktorý zachytené portréty z celého sveta na svojich vedeckých výpravách obzvláštňuje špecifickým umeleckým výrazom.

Absolvoval tak viac ako dvadsať expedícii za zatmením Slnka v najrôznejších a mimoriadne interesantných krajinách svet, ktorých záznam cez objektív fotoaparátu je vzácny a vysoko hodnotený. Záľuba vo fotografovaní o to viac obohacuje osobnosť autora, ktorý sa okrem jedinečných fotografií vyznačuje aj množstvom vedecko-popularizačných článkov v širokom rozsahu.

Nie menej je známy aj spoluautor publikácie „Svet nie je malý,ale je čoraz menší“. Profesor Štefan Luby, dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied a viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, no najmä významný vedec v oblasti fyziky, ktorého mnohé práce sú prístupné na svetových informačných fórach a vedeckých portáloch. Vzhľadom na význam oboch osobností vo vedecko-apercepčnom priestore s globálnym zreteľom je zvlášť prínosný význam publikácie pre súčasnú Slovenskú vedeckú komunitu a záujemcov o vedu, špeciálne o Slnko, ako kozmický útvar mimoriadneho záujmu. Nová publikácia hovorí za všetko, jej význam sa pri čítaní vkráda do mysle vnímateľa a vykresľuje zážitky priamo v mysli, stáva sa tak súčasťou knihy dvoch autorov, ktorých tvorba je vždy čitateľmi vysoko cenená.

V súbehu spoločenského významu a úsilia o napredovanie Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania po dohode s organizátormi slávnostného uvedenia knihy do života v mene prezidenta Nadácie ocenila RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc. Zlatou medailou. Významný slovenský vedec Vojtech Rušin je Nadáciou vyznamenaný za prínosy vo fyzike a štruktúre slnečnej koróny a protuberancií v cykloch slnečnej aktivity, dynamiku prejavov slnečnej aktivity, vedenie vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu, dlhoročnú aktívnu účasť na Lomnickom štíte.


Z celospoločenského hľadiska tak došlo k želanej integrácii dvoch obsahových významov popodrujúcich vedu ako takú i spojenie vedy a praxe v širokom slova zmysle. Je potešiteľné, že auditórium v počte blížiacom sa stovke záujemcov tohto počinu prijalo dielo za povzbudivé a sprevádzalo ho silným potleskom. V časti venovanej voľnej diskusii sa toho povedalo neúrekom. O tom, čím sú vedeckí pracovníci vzácni pre spoločnosť, čo je žiadúce upraviť či zmeniť na spôsobe organizácie a sprístupňovania vedy a jej produktov, v neposlednom rade i vzdelávania.

Kniha „Svet nie je malý, ale je čoraz menší“ ponúka mimoriadne pútavé čítanie, ktoré zaujme čitateľa najmä vďaka autentickosti výpovede a atraktivite prostredia.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., slovenský fyzik a fyzikálny elektronik, je bývalým riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV, 14 rokov bol predsedom SAV a 8 rokov viceprezidentom Európskej akadémie vied a umení (Salzburg). V Slovenskej akadémii vied pôsobí od roku 1964. Absolvoval mnohé zahraničné pobyty (Nemecko, Taliansko, USA, Japonsko a i.), prednášal na univerzitách doma i vo svete. Popri vedeckej činnosti sa venuje literatúre faktu. Známe sú trilógia Moji intelektuáli, vedecké cestopisy a súbory aforizmov. Okrem toho napísal alebo editoval dve knihy z oblasti nanotechnológií a dve o polovodičoch a elektronických obvodoch. Kapitoly v knižných publikáciách vydal vo viacerých zahraničných vydavateľstvách. Vo svojom výskume sa venoval polovodičom, elektronickým súčiastkam, aplikácii laserov v materiálovom výskume, zrkadlám RTG žiarenia, obrovskej magnetorezistencii, nanotechnológii a využitiu nanočastíc v senzoroch plynov.


RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., astronóm, cestovateľ a fotograf. Po celý čas pracuje v Astronomickom ústave SAV (od 1959). Diaľkovo študoval na PF UK v Bratislave, doktorát získal na Karlovej univerzite v Prahe. Predmetom jeho výskumu bola slnečná koróna a protuberancie, ich časovo-šírkový vývoj v priebehu cyklu slnečnej aktivity a vzťah k iným prejavom slnečnej aktivity. Korónu skúmal nielen z Lomnického štítu (1964 – 1995), ale aj počas úplných zatmení Slnka na rôznych miestach zemského povrchu celkom 22-krát; prvých 15 expedícii aj viedol (Niger, India, ZSSR, Mexiko, Austrália a pod.). V rokoch 1995 – 2005 bol členom Predsedníctva SAV. Je nositeľom Pribinovho kríža II. triedy, Ceny SAV za vedecký výskum a popularizáciu vedy; meno Rušin nesie planétka 26390. Svoje poznatky propaguje formou prednášok, fotografií či kníh (táto je v poradí desiata).

bottom of page