top of page

O neurológii s profesorom Jánom Benetinom

Pezinok 29.1.2020. Významný slovenský lekár, neurológ a vedec, profesor Ján Benetin prijal pozvanie profesora Štefana Kassaya, aby v neformálnej diskusii priblížil svoj odbor divákom multimediálneho portálu a podelil sa o pohľad na súčasné úskalia nášho zdravotníctva i vízie do blízkej budúcnosti. Netradičným spôsobom, s pozoruhodným rozhľadom a výstižným opisom približuje neľahkú prácu neurológa, ktorá sa profesijným rastom formuje z povolania lekára na životné poslanie.

Profesor Štefan Kassay a prof. MUDr. Ján Benetin, PhD. počas rozhovoru v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya


„Momentálne je citeľné v praxi, že naše zdravotníctvo nie je v najlepšej kondícii. Viem, čo by sme potrebovali v mojom odbore, ktorým je neurológia. Za Európou trošku zaostávame z hľadiska vybavenosti, možností poskytovania diagnostických prostriedkov pre pacientov je neustále priestor na zlepšovanie a samozrejme, potrebovali by sme najmä investície do nových zariadení. V oblasti neuropsychiatrie nám chýbajú zariadenia na sledovanie a monitorovanie funkčného stavu mozgu“, približuje potreby nášho zdravotníctva v odbore neurológie profesor Benetin.


„Mal som šťastie, keď sa objavili nové možnosti liečby Parkinsonovej choroby, tak som bol v tom období zapálený pre svoj odbor a dostal som sa do okruhu odborníkov, ktorí sa tejto problematike cielene venovali. V tom období sa na Slovensku zavádzali aj moderné metódy liečby pacientov s podobnými ochoreniami, otvoril sa pre nás aj svet, čo mi umožnilo dostať sa do komunity odborníkov v rámci Európy a aj sveta, čo sa týka môjho profesijného zacielenia v rámci neurológie. Dá sa povedať, že sa urobil obrovský pokrok. Keď som začínal pred viac ako štyridsiatymi rokmi na klinickom pracovisku na lekárskej fakulte, mali sme k dispozícii knižnice, bola k dispozícii literatúra, fungovali sme, ale bolo to oveľa náročnejšie ako dnes, keď máme internet sú možnosti spoznávať jednotlivé špecializované pracoviská v zahraničí. Musím ešte podotknúť, že v mojej oblasti sú k dispozícii lieky na Slovensku skôr, ako v iných európskych krajinách, čo ma nesmierne teší“, hovorí prof. Benetin.


Rozhovor s významnou osobnosťou slovenskej neurológie, prof. MUDr. Jánom Benetinom, PhD zaradíme čoskoro do vysielania v relácii Hosť Štefana Kassaya.

 

Neurologická klinika SZU je priamym pokračovateľom najstaršieho neurologického oddelenia na Slovensku, keď v roku 1955 bol doc. MUDr. Karol Trávnik (dovtedy viedol neurologické oddelenie OÚNZ v Martine) menovaný vedúcim katedry neurológie vtedajšieho Ústavu pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Katedra neurológie vznikla na báze martinského neurologického oddelenia, ktoré vzniklo z neuropsychiatrického oddelenia v roku 1945 ako prvé samostatné neurologické oddelenie na Slovensku. Po ustanovení Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov v roku 1956 sa klinika sťahuje o rok neskôr do Trenčína a v roku 1968 do priestorov terajšej Dérerovej nemocnice (časť Krásna Hôrka), v roku 1987 sa klinika presunula do nemocnice Ružinov. Doc. Trávnik viedol kliniku 25 rokov, po ňom sa vedúcim katedry stáva v roku 1981 doc. MUDr. Daniel Orolin, CSc., v roku 1994 sa stal vedúcim katedry a prednostom kliniky prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. a od decembra 2010 nastúpil do funkcie prof. MUDr. Ján Benetin, PhD. Na Neurologickej klinike SZU je realizovaná pregraduálna a postgraduálna výučba v neurológii. Zabezpečuje sa prostredníctvom školiacich miest, prednášok, tematických kurzov a hlavne vykonávaním skúšok v špecializácii neurológie (pôvodne atestácie z neurológie I. a II. stupňa). Pracovníci kliniky zastávali a zastávajú významné posty vo výboroch neurologických spoločností (Československá neurologická spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, EFNS, Slovenská liga proti epilepsii, Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu).

bottom of page