top of page

Fínsko / Estónsko 2019 Výstupná cestovná správa eknomicko-diplomatickej misie profesora Štefana Kass

Pezinok 14.1.2020. Dnes vydavateľstvo odbornej a vedecko-popularizačnej literatúry Professor, s.r.o. sprístupnilo zásadné informácie z 26 dňovej ekonomicko–diplomatickej misie profesora Štefana Kassaya vo Fínsku a Estónsku. Ide o hlbší ponor do problematiky budovania veľkých systémov s odvolaním sa aj na súvisiacu vedeckú tvorbu autora uvádzanej aj na webovej stránke www.kassay.eu na portáli www.kassaybooks.com.

Predmetná správa v podobe tlačenej publikácie je neverejná a vyšla v náklade 50 kusov. Je určená pre vrcholových predstaviteľov produkčných podnikov, vedecko-vzdelávacích a iných zainteresovaných inštitúcií napomáhajúcich progresu a zvyšovaniu efektivity procesov v celospoločenskom ponímaní. Je to rukopis informačného dokumentu spracovaný podľa platných regúl vládneho programu ekonomickej diplomacie. Vzhľadom na pohotovosť sprístupnenia elaborátu sa v procese prípravy do tlače opis problematiky nevyhol ani niektorým duplicitám.

Rukopis je považovaný iba za pracovný materiál, ktorý neprešiel jazykovou úpravou. Autor predpokladá, že po distribúcii elaborátu osobnostiam, ktoré nazerajú na problematiku s vedomím možného využitia nových znalostí verifikovaných aj v iných krajinách, prípadne, že by mohol byť aj oficiálnym materiálom pre jeho vedecko-výskumné rozvinutie, napríklad v podobe potrieb a požiadaviek v inovačných projektoch obsiahnutých v programe podpredsedu vlády SR pre inovácie a informatizáciu, prípadne aj v iných ustanovizniach. Autor sa nebráni ani iným návrhom, ktorými by prispeli k spolupráci na projektoch prispievajúcich pokroku v medzinárodnom rámci.

bottom of page