top of page

Dvadsiate výročie Vysokej školy manažmentu v Bratislave

Bratislava 5.12.2019. Vysoká školu manažmentu (VŠM) v Bratislave, ktorá je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku v týchto dňoch si pripomína významné dvadsiate výročie svojho založenia. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle USA, ktorej pobočka pôsobila na Slovensku od roku 1991 až do roku 2016 a spolupráca so City University of Seattle naďalej trvá. Vysoká škola manažmentu bola ustanovená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 1. 12. 1999.

Rektorka Vysokej školy manažmentu v Bratislave, prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.


Od svojho vzniku vychovala VŠM už stovky, ba tisícky absolventov bakalárskeho i magisterského štúdia v študijných programoch zameraných na znalostný a podnikový manažment, v rámci ktorých si študenti môžu zvoliť aj zaujímavé špecializácie či už na bakalárskom štúdiu (Marketing alebo Green manažment) a na magisterskom štúdiu (Manažérstvo kvality alebo Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry). Vzdelávanie VŠM poskytuje v slovenskom aj anglickom jazyku, v dennej aj externej forme, v Bratislave aj Trenčíne a jej študijné programy sú kompatibilné s programami City University of Seattle.

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA., zakladateľ Vysokej školy manažmentu v Bratislave.

VŠM a City University of Seattle študentom ponúkajú možnosť získať popri slovenskom bakalárskom aj americký bakalársky diplom (BSBA), tiež program Master of Business Administration, končiaci americkým diplomom (MBA). Poskytujú možnosť absolvovať trimestrálny študijný pobyt v USA alebo inej vybranej pobočke za školné City University platné na Slovensku. V roku 2014 bolo Vysokej škole škole manažmentu priznané právo udeľovať akademický titul magister absolventom spoločného študijného programu s názvom podnikový manažment/master of business administration, zabezpečovaného v spolupráci s vysokou školou City University of Seattle, USA.

Sprava Rektorka Vysokej školy manažmentu v Bratislave, prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., Mgr. Branislav Zlocha, riaditeľ marketingu a rozvoja VŠM a Ing. Ján Rebro, PhD., MBA, zakladateľ VŠM.

Vysoká škola manažmentu prostredníctvom študijných programov a študijných plánov, metód a foriem výučby (v štúdiu on-line metódou má škola na Slovensku vedúce postavenie), rovnako ako prostredníctvom profesionálneho, medzinárodného a skúseného učiteľského zboru by vás mala pripraviť na úspešnú profesionálnu kariéru po skončení školy, a že tomu je tak, o tom svedčí vynikajúca zamestnanosť našich absolventov doma i v zahraničí. So zreteľom na poznanie, že vzdelávanie je celoživotný proces, poslaním Vysokej školy manažmentu je ponúkať vzdelávacie programy vysokej kvality komukoľvek so schopnosťami, kto túži po vzdelaní. Poslaním Vysokej školy manažmentu je vytváranie takého vysokoškolského štúdia, ktoré je relevantné a dosiahnuteľné a ponúkané prostredníctvom rôznych technológií a foriem štúdia.

Príhovor pani Lichardusovej, manželky zosnulého prvého rektora Vysokej školy manažmentu, pána profesora MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc., Dr.h.c.

Na archívnom snímku Profesor Štefan Kassay a profesor Branislav Lichardus počas Slávnostného udeľovania ocenení Nadácie profesora na podporu vedy a vzdelávania na pôde Vysokej školy manažmentu dňa 30. novembra 2018.


30. novembra 2018 sa na pôde VŠM konalo pod záštitou Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Na tejto udalosti sa zúčastnil rad významných osobností z oblasti vedy a vzdelávania a praxe. Ocenení boli zlatou medailou bývalý predseda SAV Dr.h.c. mult.prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., súčasný predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., bývalý rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., súčasná rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predseda Správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA a podpredseda Správnej rady VŠM Mgr. Branislav Zlocha.

Príhovor Prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., predsedu Učenej spoločnosti Slovenska a vedúceho vedeckého pracovníka Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

Príhovor profesora Ing. Juraja Sterna, PhD., Dr.h.c., slovenského ekonóma, vysokoškolského pedagóga, rektora Paneurópskej vysokej školy.

Prítomným predniesol svoj príhovor aj starosta miestnej časti Petržalka, Ing. Ján Hrčka.

Profesor Štefan Kassay poslal k výročiu VŠM pozdravný list, ktorý prítomným prečítala rektorka prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.


Vysoká škola manažmentu pri stanovovaní svojich strategických cieľov v rámci dlhodobého zámeru vychádza z filozofie otvorených dverí k vzdelávaniu, posilňovania väzieb medzi vysokou školou a zamestnávateľmi, vysokou školou a spoločnosťou ako aj rozvoja vedecko-výskumnej činnosti v rámci dostupných zdrojov. Otváraním pracovných trhov v EÚ dochádza k posilňovaniu internacionalizácie na úrovni zamestnávateľov, čo si bude aj v budúcom období, v náročnom konkurenčnom prostredí, vyžadovať dôslednú prípravu absolventov pre prácu v medzinárodných tímoch s kvalitnou výbavou na úrovni odborných, jazykových a spoločenských kompetencií. V súlade s ambíciami Európskej únie zapájať v kontexte bolonského procesu vysoké školy do spoločného európskeho priestoru sa stáva pre ďalšie obdobie našim cieľom kontinuálny rozvoj medzinárodnej spolupráce VŠM na úrovni študentských a učiteľských mobilít, medzinárodných projektov a spoločných programov s partnerskými univerzitami v Európe a USA, vrátane City University of Seattle.


Z pohľadu kvality výučby a prípravy absolventov pre ich budúce povolanie je obzvlášť potešiteľné umiestnenie školy na 1. mieste v absolventskej miere nezamestnanosti po jednom roku od ukončenia štúdia s 0% nezamestnanými absolventami. V rámci spolupráce s City University of Seattle je potvrdením kvality umiestnenie CU online programov bakalárskeho štúdia v top 50 podľa US News a ocenením kvality MBA štúdia je "MBA Top Rated Graduate Program” z pohľadu hodnotenia študentami.


Slávnostný večer dokumentuje aj fotogaléria.


bottom of page