top of page

Elektronická katedra ako nový systém výučby sa stáva realitou

Pezinok 15.11.2019. Pätnásty novembrový deň v priestoroch Nadácie na podporu a vedy a vzdelávania profesor Štefan Kassay privítal významného špecialistu z oblasti hospodárskej ekonomiky a aplikovanej informatiky, Dr. Ing. Jaroslava Kultana, PhD. Rokovanie sa nieslo v netradičnej forme, doslova na rovnakých frekvenciách, keďže doktor Kultan už osobne na univerzitách v Ruskej Federácii prezentoval pentalógiu Podnik a podnikanie, je dobre oboznámený s obsahom a formou publikácii. V nadväznosti na Spoločnú európsku produkčnú platformu, doktor Kultan predložil návrh na spoluprácu s univerzitami, produkčným podnikom a vedeckou obcou formou nového systému výučby, a to Elektronickou katedrou.

Profesor Štefan Kassay a Ing. Jaroslav Kultan, PhD.

Základnou stavebnou jednotkou Elektronickej katedry, podobne ako Spoločnej európskej produkčnej platformy sú modulárne systémy prispôsobené na mieru pre študentov vo výučbovom procese kedykoľkvek a kdekoľvek na svete s prístupom do internetovej siete. Elektronická katedra poskytovaná pre študentov ekonomických univerzít má možnosť priamej komunikácie s textami a Learning Management System (LMS) a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE) s previazaním na jednotlivé publikácie, ktoré sa priamo dotýkajú preberanej témy. Naskytá sa tu priestor pre efektívne procesy výučby vďaka vytvoreniu kontrolných otázok, ktoré priamo rieši študent alebo skupina študentov. Počas realizácie úlohy študenti pracujú s viacúrovňovými dátami riešenej problematiky, získavajú širší rozhľad v danejj oblasti a sú motivovaní k editovaniu získaných informácií, konfrontovaniu výsledkov v rámci skupiny a v neposlednom rade i k diskusii o téme vedúcej k novým otázkam. Doktor Kultan prízvukuje: „Z praxe mám potvrdené, že študenti spočiatku nie sú naklonení k podobnému učeniu, ale s odstupom času zistia benefity predurčených výučbových postupov. Študent je vďaka špecifickému zadaniu riešenia úlohy ovplyvnený hľadaním, porovnávaním a zmysluplným využitím získaných dát. Nejde o klasické kopírovanie poznatkov v prácach bez pridanej hodnoty. Pridanú hodnotu do zadanej úlohy vloží sám študent a to úplne prirodzeným spôsobom,“ poukazuje na ďalšie prednosti systému doktor Kultan.


Projekt Elektronickej katedry vo finálnej fáze bude obsahovať organizáciu konkrétneho učebného procesu, zoznam učiteľov a študentov, ktorí budú účastníkmi vzdelávacieho procesu, harmonogram kurzov v rámci univerzity a možnosti tvorby online stáží. Vzdelávací portál môže riadiť vyučovanie s možnosťou tvorby využitím LMS, vyučovanie v externej forme s využitím LMS, realizáciu stáží študentov najmú zo zahraničia / študenti absolvujú teoretickú časť kurzu a následne majú možnosť absolvovať stáž na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo získať certifikát dištančnou metódou.

„Laboratórium života Dr. Ing. Jaroslava Kultana, PhD.“


Ďalšie informácie o Elektronickej katedre vnímateľom multimediálneho portálu www.kassay.eu Vám ponúkame v rubrike Laboratórium života, kde doktor Kultan priblížil v rozhovore s profesorom Kassayom detaily systému výučby.

 

Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD., Dr.h.c. – špecialista z oblasti hospodárskej ekonomiky a aplikovanej informatiky. Orientuje sa na databázové systémy, dištančné vzdelávanie, videokonferencie, identifikáciu a modelovanie v energetike a ekonomické využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave. PhD. v študijnom odbore Hospodárska informatika (2007), PhD. vo vednom odbore Teória vyučovania technických predmetov (2008). Je autorom stoviek odborných textov, publikácií a prednáša na univerzitách v Rusku a v Kazachstane.

bottom of page