top of page

Druhý ročník medzinárodnej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019

Poprad 17.9.2019. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Inštitút Štefana Náhalku v Poprade Katedra manažmentu v spolupráci s mestom Poprad a primátorom mesta Poprad Ing. Antonom Dankom pod záštitou rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. a dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD. usporiadala druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 (PEMF 2019).

Medzinárodná konferencia Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019


Druhý ročník medzinárodnej konferencie PEMF 2019 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v nastupujúcej ére štvrtej priemyselnej revolúcie, z oblasti rozvoja ľudského potenciálu a oblasti cestovného ruchu. Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov z oblasti celostného manažmentu je žiaduca a naliehavá.

Ing. Anna Diačiková, PhD., predseda organizačného výboru PEMF 2019, Katedra manažmentu PF, Katolícka univerzita v Ružomberku


Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov. Slogan „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov“ vystihuje súčasnú potrebu diskutovať s odborníkmi z praxe, ktorí svoje bohaté skúsenosti odovzdávajú nastupujúcej mladej generácii študentov i podnikateľov.

Prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry manažmentu PF, Katolícka univerzita v Ružomberku


Medzinárodná konferencia Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 je rozdelená do troch tématických okruhov:


● Cestovný ruch – tradícia, súčasnosť a budúcnosť, aktuálne otázky a trendy v oblasti rozvoja cestovného ruchu a využitie nových foriem marketingovej komunikácie, tradícia podnikania v cestovnom ruchu na Slovensku, potenciál rozvoja cestovného ruchu mesta Poprad v dimenziách regiónu Vysoké Tatry, podtatranský región a poľský cezhraničný región, spolupráca súkromného a verejného sektora v oblasti cestovného ruchu, potenciál sakrálnych pamiatok a pamiatok UNESCO v kontexte rozvoja cestovného ruchu.


● Rozvoj ľudského potenciálu – aktuálne otázky a trendy v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, riadenie pracovného výkonu, personálny marketing, personálny audit, znalostný manažment, sociálna a emočná zrelosť, podniková kultúra, personálne činnosti v podniku, vzdelávanie a rozvoj ľudského potenciálu, sociálna starostlivosť o zamestnancov, informačné systémy v personálnej práci, zmena, resp. zánik tradičných profesií a vznik nových, vysokošpecializovaných profesií.


● Manažment výroby v kontexte zmien v makroprostredí a mikroprostredí – aktuálne otázky a trendy v oblasti rozvoja manažmentu výroby, štvrtá priemyselná revolúcia (Industry 4.0) a jej vplyv na zmeny spôsobu života, práce a vzájomných vzťahov, faktor národnej a organizačnej kultúry v globálnom svete, synergia efektov v kontexte posunu paradigmy manažmentu, využitie nových foriem marketingu v dodávateľsko-odberateľskom reťazci, environmentálny faktor makroprostredia, inovácia a kvalita – piliere konkurencieschopnosti podnikov a plnenia očakávaní širokého spektra záujmových skupín.

Medzinárodnú konferenciu otvorila svojim príhovorom predsedkyňa organizačného výboru PEMF 2019, Ing. Anna Diačiková, PhD. Privítala hostí a vyzdvihla potrebu diskusie na témy, ktoré sú aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Ide najmä o prepojenie teórie a praxe, výzvy z oblasti prechodu produkčných systémov cez priemyselnú revolúciu až k starostlivosti o zamestnancov.

Marcel Šefčík, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu


Zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Marcel Šefčík vyzdvihol významnosť medzinárodnej konferencie, kde je prítomné širokospektrálne portfólio názorov, ktoré je možné konfrontovať s praxou. Súbežne prebiehajú prednášky a diskusie vo viacerých miestnostiach, svojich zástupcov tu majú aj iné európske krajiny, čo považujem za veľmi výnimočné aj v kontexte s Katolíckou univerzitou. Vzniká tak jedinečný priestor pre formovanie názorov aj z iných uhlov pohľadu, čo je dnes dôležité, vedieť sa orientovať vo svete, porovnávať, analyzovať, správne sa rozhodnúť a nestrácať pri tom ducha a vieru. Katolícka univerzita učí svojich študentov myslieť aj srdcom.

Ing. Mgr. Imrich Andrási, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility, Katolícka univerzita v Ružomberku

Mgr. Štefan Pčola, 1. viceprimátor mesta Poprad

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations PF, Katolícka univerzita v Ružomberku


Vo svojich príhovoroch slová zástupcu z Ministerstva školstva, výskumu a športu Šefčíka potvrdili aj daľšie osobnosti: prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry manažmentu PF, Katolícka univerzita v Ružomberku, doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations PF, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ing. Mgr. Imrich Andrási, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility, Katolícka univerzita v Ružomberku a Mgr. Štefan Pčola, 1. viceprimátor mesta Poprad.

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., IPA Slovakia, s.r.o., Žilina

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD. podnietil svojim príspevkom na tému Kam kráčame ľudia? Technológie, podnikanie a humanita poslucháčov k zaujímavej a vecnej diskusii o aktuálnej a tak často diskutovanej téme akou je humanizmus a vzťahy medzi ľudmi. Čoraz častejšie sme konfrontovaní s prostredím, z ktorého akoby vyprchala ľudskosť, morálka a vzájomné porozumenie. Honba za nezmyselnosťou sa stala denným rituálom väčšiny. Je možné vôbec tento človeka zničujúci trend pozastaviť ? Vrátiť sa naspäť k hodnotám, ktoré človeka rozvíjajú ?

Ing. Jaroslav Mervart, PhD., CHEMOSVIT, a.s., Svit


Ing. Jaroslav Mervart, PhD., z produkčného podniku Chemosvit Poprad predniesli v rámci svojej diskusii „Menia sa základy manažmentu v čase“ aktuálne postrehy a stratégiu zo súčasného riadenia úspešného podniku.

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., I.D.C. Holding, a.s.


Profesor Štefan Kassay na medzinárodnej konferencii sa venoval téme „Komplikovanosť a náročnosť pochopenia stupňa pravdivosti a selektovania relevantných informácií využiteľných v každodennej praxi pod výstižným názvom – Len sa nestratiť v lese bytia... Vždy nanovo, ak hovoríme o kvalite života sa opytujem sám seba. Čo sú hodnoty? Sú to morálne či etické zásady, ktoré považujeme za dobré a dôležité? Svet je plný rozporov, ktoré sa prenášajú do sveta práce a rodín, ktoré priamo súvisia so zabezpečením rodín a ich situácie aj z hľadiska spoločenského uplatnenia vo svojej profesii, možnosti vstupovať do procesov rozhodovania a realizácie konkrétnych projektov, resp. aj bežne vykonávanej práce vo vlastnej réžii alebo v zamestnaneckom pomere. Odpoveď na také otázky nebýva jednoznačná, aj keď tezaur znalostí dejín ľudstva je plný skúseností zo života ľudí rôznych generácií. Odpoveď na také otázky nebýva jednoznačná, aj keď tezaur znalostí dejín ľudstva je plný skúseností zo života ľudí rôznych generácií. Príčina je aj v tom, že nepokoje, ktoré zasahujú človeka deň čo deň, vrývajú sa do jeho vedomia a stávajú sa kamienkami budovania tej najdôležitejšej charakteristike osobnosti, a to hodnôt, ktoré v živote uznáva, a presadzuje ich. Aký je len ten život zvláštny, jednoduchý a zároveň zložitý. Aj v ostatných dňoch som stretol ľudí rôzneho rangu, od takých, čo od roztopaše nevedia ako ďalej, až po ľudí na konci s dychom,“ prízvukuje vo svojom príhovore profesor Kassay.

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., I.D.C. Holding, a.s.


„Hodnoty ako preferencie sú v zásade postoje a naznačujú, aké rôzne prostredia človek preferuje. Do tejto oblasti by sme mohli zaradiť výskumy ohľadom konfliktu práca a rodina a hodnôt, konkrétne hodnoty súvisiace so životnými rolami (life role values), ktoré predstavujú systém hodnôt jedinca týkajúcich sa oblasti práce a rodiny, ktorý je založený na tom, čo jedinec považuje za dôležité, centrálne a prioritné v jeho živote. Jedinci, ktorí si viac cenia prácu v porovnaní s rodinou, tí, pre ktorých bola rodina centrálna, mal pracovný čas a pracovná angažovanosť (job involvement) väčší negatívny vplyv na pracovnú spokojnosť v porovnaní s ľuďmi, u ktorých hrala práca v živote dôležitejšiu rolu. Ďalší výskum sa zaoberal otázkou, či má diskrepancia medzi rôznymi typmi hodnôt a ich realizáciou nejaký vzťah na prežívanie konfliktu práca a rodina. Hodnoty sa rozdelili na všeobecné životné hodnoty týkajúce sa napr. pracovnej, rodičovskej, manželskej roli a na hodnoty spojené so sociálnym statusom a prestížou. Žiadna z meraných diskrepancií medzi hodnotami a ich napĺňaním nekorelovala významne so zasahovaním rodiny do práce u mužov, zatiaľ čo u žien sa preukázala signifikantná pozitívna korelácia medzi všeobecnými životnými hodnotami. Vo všeobecnosti u žien bola najsignifikantnejším korelátom realizácia hodnôt spojených s rodinou, manželstvom a dostatkom voľného času, u mužov bolo najvýznamnejším korelátom očakávanie ich vlastného úspechu v práci, ale aj v rodine,“ pokračuje v prednáške profesor Štefan Kassay.

Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.


Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., predstaviteľ podniku svetovej triedy svoj príspevok k medzinárodnej konferencii orientoval na tému „Modernizácia, finančná disciplína, spoločenská zodpovednosť“. Téma je aktuálna aj z pohľadu výkonných produkčných podnikov, kde tažšia a monotónna manuálna práca zamestnancov je postupne nahrádzaná technologickými zariadeniami s vysokou miero digitalizácie a informatizácie. Modernizácia prebieha s citlivým prístupom k zamestnancom, pre zachovanie pracovného miesta sú potrebné školenia a častokrát aj potreba obsluhy integrovaného softvérového vybavenia napríklad výrobnej linky alebo plne automatizovaného skladového hospodárstva. Hodnota v podniku je postupne pridávaná nielen do technického vybavenia, ale aj do vzdelávania zamestnancov, ktorí sú vďaka svojej profesii špecialistami. „Našich zamestnancov si vychovávame sami v produkčnom podniku“, zdôrazňuje aktuálny stav generálny riaditeľ Kovačič.

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania dlhodobo spolupracuje s Katolíckou univerzitou na viacerých úrovniach. V rámci študijného programu ekonomických smerov sa autorsky podiela na tvorbe univerzitného časopisu REFLEXIE určenému širokému spektru študentov, ktorých základom osnov je riadenie a manažment. Nadácia už tradične oceňuje knižným darom a pamätnou medailou študentov s významným prínosom pre Univerzitu.

Bc. Alžbeta Škadrová, študentka 1.roč. Mgr. štúdia bola ocenená pamätnou medailou Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania za vynikajúce študijné výsledky, za vzorné reprezentovanie a propagovanie Katedry manažmentu PF KU na verejnosti

Anzhelika Repka, študentka Katedry manažmentu PF KU bola ocenená pamätnou medailou Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania za vynikajúce študijné výsledky, za vzorné reprezentovanie a propagovanie Katedry manažmentu PF KU na verejnosti


Ocenené študentkám diplomom a medailou odovzdanou profesorom Štefanom Kassayom sa rozrastie knižnica o pentalógiu Podnik a podnikanie v anglickom jazyku a edičný rad RIADENIE v slovenskom jazyku.


V súčasnosti elektronické vydavateľstvo odborných a populárno-vedeckých publikácii Professor, s.r.o. pripravuje na mieru univerzitný modul, ktorý uľahčí a priblíži aktuálne dianie v produkčných podnikoch priamo študentom počas prednášok, ponúkne rozsiahly materiál na citácie do prác a pripraví absolventov do praxe vďaka prehľadu reálnych ekonomických parametrov z podnikateľského prostredia nášho štátu. Základným stavebným prvkom modulu je Spoločná európska produkčná platforma, ktorá ponúka celistvý pohľad na prostredie produkčných podnikov a zahŕňa praktické skúsenosti podnikateľov aj z Českej republiky, Maďarska a Poľska, kde má svoje zastúpenia priamo na ekonomickom trhu a aktívne podniká. Po prvý krát sa študentom ponúka aktualizovaný materiál online formou elektronických publikácii za prijateľný poplatok prístupný všade tam, kde je internetové pripojenie.


Medzinárodná konferencia Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 pokračovala vo svojom bohatom programe aj v poobedňajších hodinách.

 

Katedra manažmentu, ako súčasť Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobí v meste Poprad od roku 2003. V súčasnosti poskytuje štúdium 230 študentom zo Slovenska a Ukrajiny v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Manažment a v magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Ekonomika a manažment podniku.

bottom of page