top of page

Dvadsiatatretia inaugurácia akademického roka na Wyszej škole Humanitas v Sosnowci

Sosnowiec 9.10.2019. Slávnostnou inauguráciou akademického roka sa začala zapisovať už dvadsiatatretia strana pomyselnej kroniky Wyszej školy Humanitas v poľskom meste Sosnowiec. Podujatie otvoril prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyszej školy Humanitas, ktorý privítal hostí, pripomenul všetkým prítomným predchádzajúci akademický rok 2018/2019 a predstavil plány a ciele univerzity do blízkej budúcnosti. Tradične najdôležitejším bodom podujatia bol akt imatrikulácie nových študentov vrátane študentov prvého a druhého výučbového cyklu a tiež študentov Univerzity tretieho veku a detí zastupujúcich Detské univerzity z Poľska a zo zahraničia.

Slávnostná inaugurácia 23. akademického roka

Dlhoročná spolupráca profesora Štefana Kassaya s vedeckou ustanovizňou našich severných susedov, ktorá sa radí medzi najúspešnejšie projekty v rámci spojenia vedy a praxe. V priebehu rokov boli z pera tohto autora vydané zásadné diela v poľskom jazyku. Stačí spomenúť pentalógiu Podnik a podnikanie (Przedsiebiorstwo i predsiebiorczosc) alebo sériu 20 kníh RIADENIE (ZARZĄDZANIE) vydávaných vo vydavateľstve Ksiegiarna Akademicka. Takmer dvestopäťdesiat predstaviteľov akademickej obce, zastupiteľov zo samosprávy, kultúrnych nštitúcii, vzdelávania, podnikania i samotných študentov slávnostne otvorilo nadchádzajúci akademický rok v koncertnej sále Muza v Sosnowci.


„Začínate najkrajšie obdobie vo vašom živote, ako ho uplatníte, záleží do veľkej miery od vás. Pamätajte však, že obdobie štúdia nie je iba epizódou ľudského života, ale začiatkom cesty. Dnešný svet si vyžaduje celoživotné vzdelávanie,“ prihovára sa dekanka Fakulty sociálnych vied a humanitných vied Univerzity Humanitas profesorka Maria Zrałek, ktorá oficiálne privítala nových študentov a zablahoželala im k výberu univerzity.


Alicja Samborek, predstaviteľka študentského senátu, tiež zablahoželala a zdôraznila viacdimenzionálnu činnosť univerzity. „Využite výhody štúdia na našej univerzite a vyťažte z nej maximum. V tomto novom akademickom roku želám všetkým študentom veľa vytrvalosti a radosti zo štúdia.“


Výnimočným hosťom tohtoročnej akcie bola prof. dr hab. lekárskych vied Alicja Chybicka, vedúca katedry a kliniky transplantácie kostnej drene, onkológie a detskej hematológie Lekárskej univerzity vo Vroclavi, ktorá predniesla úvodnú prednášku s názvom „Ako sa chrániť pred rakovinou".

23. inaugurácia akademického roka bola tiež príležitosťou na odovzdanie ceny Laur Humanitas, ktorú tento rok získal prof. Štefan Kassay za dlhoročnú spoluprácu s univerzitou, prínos v oblasti spojenia vedy a praxe a publikačnú činnosť pre univerzitu v poľskom jazyku.

Profesor Štefan Kassay daroval rektorovi Wyszej školy Humanitas Michałovi Kaczmarczykovi pentalógiu Przedsiebiorstwo i predsiebiorczosc

Slávnostnú atmosféru dokumentuje fotogaléria

 

Univerzita Humanitas v Sosnowci – bola založená 23. apríla 1997. Jej zakladateľom bol Aleksander Dudek, ktorý bol aj prvým rektorom univerzity. Na základe rozhodnutia ministra školstva bola zapísaná do Registra neštátnych univerzít. Má celkovo 25 rokov tradície vo vzdelávaní s vyše 3 300 študentami. Univerzita vo veľkej miere spolupracuje so sociálno-ekonomickým prostredím, podporuje podnikateľov, organizuje triedy pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj iniciuje a zapája sa do organizácie mnohých vedeckých, prosociálnych, kultúrnych, podnikateľských projektov vrátane konferencií, sympózií, stretnutí a prednášok. Najdôležitejšie oblasti spolupráce sú: spolupráca s regionálnymi inštitúciami pri realizácii projektov určených pre miestnu komunitu, napr. bezplatné semináre o vedomom rodičovstve ako súčasť Akadémie rodín Humanitas; spolupráca so školami v Zagłębie a vzdelávacími inštitúciami organizovaním bezplatných seminárov a akademických kurzov pre mladých ľudí ako súčasť série „Flying University“ a „Misja Magister“; iniciovanie a organizácia podujatí zameraných na miestnu samosprávu a obchodnú komunitu, vrátane Fórum RES, fórum pre podnikanie v Sosnowci, Konferencia o úspechu žien, Kongres obchodných praktikov; účasť na organizovaní kultúrnych podujatí v meste Sosnowiec, vrátane Dni mesta Sosnowiec, Zagłębie Juwenalia, oslavy Svetového dňa zdravia; realizácia vedeckých a didaktických projektov pre študentov a študentov stredných škôl v spolupráci s Mestským úradom v Sosnowci, Sosnowiec Knowledge Picnic alebo športové turnaje ako súčasť projektov ECOWAS.

bottom of page