top of page

Univerzitný modul pre Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach

Košice 7.10.2019. Po zavŕšení viactýždennej misie v rámci svojej ekonomicko-diplomatickej misie vo Fínsku a Estónsku profesor Štefan Kassay pokračuje v prezentáciách na univerzitách, tento raz na svojej alma mater, na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Prispieva tak svojou osobitosťou k známemu Modulárnemu akademickému informačnému systému (MAIS), ktorý rieši kompletné spracovanie dát v tejto významnej vzdelávacej ustanovizni.

Technická univerzita v Košiciach

Profesor Štefan Kassay s auditóriom na Leteckej fakulte v Košiciach


Digitálny modul Spoločnej európskej produkčnej platformy (SEPP) je osobitý svojim zacielením na oblasť riadenia veľkých produkčných celkov a postupne je využívaný na univerzitách v Európe. Nosnou obsahovou náplňou je známa Kassayova pentalógia vydaná pod gesciou Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, Podnik a podnikanie vydaná v piatich jazykových mutáciách a séria 20 kníh nazvaných RIADENIE, ktorá je zaradená do učebných osnov viacerých univerzít.

Univerzitný modul Spoločnej európskej produkčnej platformy na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Štart do sveta poznávania a šírenia potvrdil svojim prvým verejným vystúpením pred študentmi Leteckej fakulty aj Štefan Kassay ml., odbornými vstupmi o využití SEPP pri štúdiu otázok zvyšovania ekonomickej výkonnosti produkčných podnikov.

„Cieľom všetkých aktivít ekonomickej diplomacie je aj rozvoj podnikovej diplomacie a zapojenia Nadácie na podporu cielených predsavzatí do jedného „komplexu“ aj s nadobudnutými poznatkami absolvovaných misií a prezentácií v otázkach symbiózy vedy a vzdelávania a rovnako odovzdávania nových znalostí odbornej verejnosti, podnikom a inštitúciam, vedcom, a pedagógom v duchu novokoncipovaných predstáv a príležitostí na prehlbovanie poznania a ich implementácie do praxe,“ prízvukoval professor Kassay.


Aké sú špecifické požiadavky na výučbu mladých adeptov letectva ?

Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP Vedúci katedry manažmentu leteckej prevádzky


Darí sa Vám ? Vedeli by ste popísať aké problémy riešite v rámci semetra ?

Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP Vedúci katedry manažmentu leteckej prevádzky

Aké sú podľa Vás možnosti a uplatnenia elektronického prenájmu publikácii pre študentov ?

Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP Vedúci katedry manažmentu leteckej prevádzky


Takmer stovke študentov Leteckej fakulty boli odprezentované dosiahnuté výsledky korporácie, za celých 25 rokov a vykazované za obdobie ostatných 20 rokov. Fakty jednozačne približujúce študentom, čo všetko sa dá dosiahnuť rastom vzdelanosti, hlbokých osvojených znalostí. Sú zároveň dostačujúcim podkladom na tvorbu excelentných odborných prác a učebníc. Dosiahnuté výsledky aj po ekonomickej verifikácii sú dostačujúco výpovedné napomáhajú rozvinutiu vedy o riadení a jej praktickým aplikáciám.

Napokon prezentované odborné publikácie sú vhodné na šírenie obsiahnutých znalostí z obdobia silne účinkujúcej svetovej krízy a súčasne ekonomickej transformácie v podmienkach SR a konkrétne –ekonomickej transformácie v podniku, ktorý profesor Štefan Kassay ako predseda dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. spolu s výkonným manažmentom vedie od samého začiatku, t.j. za ostatných vyše štvrťstoročia.

bottom of page