top of page

Hľadanie pravdy o dejinách a živote s Dušanom Čaplovičom

Bratislava 3.10.2019. Autor Dušan Čaplovič v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt uviedol dnes svoju najnovšiu publikáciu – Hľadanie pravdy o dejinách a živote v bratislavskom V-klube za prítomnosti významných osobností do života. Vznik publikácie podporila aj Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.

Publikácia Dušana Čaploviča – Hľadanie pravdy o dejinách a živote


Kniha Dušana Čaploviča obsahuje úvahy a eseje o slovenských dejinách a o našej národnej identite. Autor je pôvodne historik a archeológ, začas pôsobil aj politike, takže má dosť vedomostí a skúsenosti, aby mohol viesť spor s našimi dejinami. Máloktorý národ v Európe má toľko problémov s výkladom svojich dejín ako Slováci. Je to výsledok zložitých okolností nášho vývoja.

Dušan Čaplovič je v spore so všetkými týmito rozličnými prístupmi k slovenským dejinám a to mu slúži ku cti. Veľmi dôkladne sa usiluje o vedecky objektívny výklad dejín najmä Veľkej Moravy a cyrilometodského dedičstva ako pilieru našej historickej skúsenosti v celoeurópskom ponímaní. Autor nabáda k vzájomnej tolerancii a porozumeniu historikov susedných národov. Nemali by sme kriesiť bohyňu vojny a smrti Astarot, napríklad, hlásaním nevedeckých konceptov o Veľkomaďarskej alebo Veľkoslovenskej ríši.

Príhovor autora publikácie Dušana Čaploviča


Veľkú pozornosť autor venuje zakladateľovi slovenskej archeológie (Vojtech Budinský-Krička), osobnej dráme velkého historika Daniela Rapanta a neľahkým osudom Bela Pollu, ktorého považuje za svojho druhého učiteľa. Moderných slovenských dejín sa týkajú štúdie o mníchovskom diktáte v septembri 1938 s málo známymi faktami o antidemokratických a protižidovských aktivitách autonómnej slovenskej vlády, nové pohľady na Dubčeka, či ochrane historického jadra mesta Košice. Už ako politik a poslanec parlamentu apeluje na uchovanie historickej pamäti, búri sa proti hulvátstvu a zosuroveniu slovenskej politickej scény. Čitateľa zaujme vrúcny uznanlivý pohľad človeka inej konfesie na život a pôsobenie zosnulého pápeža Jána Pavla II.

Úryvok z knihy Hľadanie pravdy o dejinách a živote prečítal Jozef Šimonovič


Pôsobivé sú články venované stredoškolským učiteľom a rodnému Záhoriu. Dušan Čaplovič patrí k tým, čo z výšin politickej kariéry nezabudli, komu ďakujú za svoj osobný vzostup a neváhajú verejne im vysloviť uznanie a vďaku.

Rozhovor s autorom Dušanom Čaplovičom o novej publikácii Hľadanie pravdy o dejinách a živote


Texty Dušana Čaploviča sú prínosom pre každého priateľa našej histórie. Z rozličných strán a rozdielnych historických období zozbieral úvahy o slovenských dejinách. Slovenské dejiny si túto pozornosť zaslúžia. To si dnes na Slovensku málo uvedomuje najmä mladá generácia.

PhDr. Jozef Labuda

JUDr. Antonia Štaffová

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

Univ. prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.

Mgr. Eva Pružová

Mgr. Katarína Stoláriková, PhD.

Ľubomír Feldek

„Naďalej verím v úspech múdrych, kultúrnych a osvietených ľudí, verím, že tento súčasný boriaci sa svet civilizačných hodnôt a ekologických katastrof nás nezomelie a dokážeme nahradiť súčasnú prebujnelú zvrátenosť, skutočnou ľudskosťou a empatiou, že napokon príde nové obdobie úprimného humanizmu a solidarity v slobodnom a demokratickom prostredí,“ prihovára sa čitateľom autor publikácie Dušan Čaplovič.

 

Dušan Čaplovič sa narodil 18. septembra 1946 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1969 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Od roku 1980-2002 pôsobil v Slovenskej akadémií vied (SAV), kde pracoval ako vedecký tajomník, zástupca riaditeľa a vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre. V rokoch 1992-2001 bol členom predsedníctva a v rokoch 1995-2001 podpredseda SAV v Bratislave. Od parlamentných volieb v roku 2002 pôsobí ako poslanec NR SR. Počas svojej praxe bol v rokoch 1992-1995 členom Rady vlády SR pre vedu a techniku a v rokoch 1995-1998 bol členom kolégia ministra kultúry SR. Absolvoval študijnú stáž v USA a Fínsku. Od 4. júla 2006 do 8. júla 2010 zastával funkciu podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a od 28. augusta 2009 do 28. októbra 2009 bol dočasne poverený aj riadením ministerstva životného prostredia SR. Po voľbách v roku 2010 sa stal poslancom NR SR za opozičnú stranu Smer-SD. Je jedným z podpredsedov strany, ktorá zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012. V rokoch 2010 - 2012 bol predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od 4. apríla 2012 bol ministrom školstva, 2. júla 2014 podal demisiu. Je členom redakčných rád viacerých domácich a zahraničných historických a archeologických časopisov.

bottom of page