top of page

Kvalitný dizajn znamená rast, konkurencieschopnosť a úspech

Helsinki 26.9.2019. Design Forum Finland je poskytovateľom dizajnérskych služieb, ktorý ponúka nový impulz pre rozvoj podnikania. Prináša spôsoby, inovatívne nápady a využíva kontakty v oblasti dizajnu na strategickej úrovni pre podniky a organizácie. Využitie kvalitného dizajnu prináša spoločnostiam konkurenčnú výhodu a odlíšenie sa tak na domácom, ako aj medzinárodnom trhu. Moderné metódy navrhovania priemyselného a umeleckého dizajnu pomocou virtuálnej reality a digitálneho počítačového modelovania umožňujú spoločnosti pridávať hodnotu pre svojich zákazníkov, pre prevádzky, obchodné siete a produkty. Medzi ďalšie úlohy Design Forum Finland sa zaraďuje aj zvýšenie informovanosti spoločností o výhodách používania inovatívneho dizajnu, zlepšenia schopností produkovať ekologicky a ekonomicky výhodný dizajn produktového portfólia zohľadňujúci aktuálne trendy v riešenej oblasti záujmu.

Profesor Štefan Kassay, Katarína Slotová a Petteri Kolinen v zasadacej miestnosti Design Forum Finland.


„Cieľom koučingu v oblasti strategického dizajnu je zlepšiť porozumenie dizajnu a jeho použitiu v podniku alebo organizácii. Vytvárame nové príležitosti pre rast a rozvoj podnikania. Tréning strategického dizajnu je sada vzdelávacích modulov, podobných ako vo Vašom systéme Spoločnej európskej produkčnej platformy. Ich témy sú ústredným prvkom strategického využívania dizajnu. Tréneri poskytujú najlepší a najskúsenejší odborníci na všetky témy v danej oblasti. Školenie je pre stážistov bezplatné. Koučing je zameraný na inovatívne a medzinárodné spoločnosti a organizácie zamerané na rast a ich kľúčových aktérov – podnikateľov. Predpokladom je, že spoločnosť alebo organizácia sama o sebe neposkytuje služby týkajúce sa dizajnu. Účastníci procesu koučovania sa vyberajú prostredníctvom procesu podávania žiadostí. Ciel rozvoja spoločnosti alebo organizácie, ktorú si vyberiete, môžu byť v oblastiach ako priemyselný dizajn, návrh služieb, digitálne služby alebo budovanie značky,“ vysvetľuje nový spôsob koučingu v oblasti strategického dizajnu Petteri Kolinen.

Dizajn si vyžaduje multidisciplinárne odborné znalosti, kreatívne riešenie problémov a agilný rozvoj. Otvorené prístupy vytvárajú nové nápady na posilnenie konkurencieschopnosti. Design Forum Finland zdôrazňuje súčasné trendy, trendy a osvedčené postupy v oblasti dizajnu, aby spoločnosti inšpirovali k využívaniu odborných znalostí v oblasti dizajnu.


„Rád by som Vám predstavil našu sieť a platformu pre spoluprácu – SustaiNordic, ktorej cieľom je podpora udržateľnej spotreby a výroby v škandinávskych krajinách v súlade s cieľmi programu OSN 2030. Cieľom projektu je spojiť a predstaviť kvalitné severské príklady udržateľnej výroby a spotreby a povzbudiť rozvoj národných programov na ich podporu. Východiskovým bodom je Spoločné škandinávske vyhlásenie, ktoré prostredníctvom dvanástich čiastkových cieľov podporuje trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu. Čiastkové ciele súvisia s prebiehajúcimi severskými projektmi zameranými na udržateľnejšie životné prostredie. Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú osoby s rozhodovacou právomocou, politici a sektor výskumu a vzdelávania.“

Táto sieť bola vytvorená v roku 2015, keď sa viaceré organizácie severskej architektúry, urbanizmu a dizajnu rozhodli posilniť spoluprácu navzájom na významných projektoch. Pre spoluprácu bol vytvorený model partnerstva a boli stanovené spoločné vízie a ciele. Projekt je financovaný Severskou radou ministrov a spĺňa cieľ Severskej rady ministrov šíriť informácie zo severskej perspektívy. Súčasťou projektu sú ArkDes a Form / Design Center zo Švédska, Design Forum Finland, DOGA z Nórska, Dansk Design Center a Island Design Center.


„Riešenie globálnych výziev a problémov, ktorým čelia naše spoločnosti a naše prostredie, si vyžadujú kreativitu a multidisciplinárnu spoluprácu, ktorá nám umožňuje múdro sa pozerať na veci novým spôsobom z rôznych uhlov. Napríklad s pokrokom v oblasti umelej inteligencie a robotiky si čoraz viac oblastí vyžaduje odborné znalosti z empatie, správania sa a etiky. Potrebujeme dobré plánovanie, aby bol život okolo nás zrozumiteľnejší, aby sa služby a produkty ľahšie používali, nehovoriac o ich cenovej dostupnosti a ekologickosti,“ prízvukuje Petteri Kolinen

 

Petteri Kolinen je fínsky priemyselný dizajnér. Vyštudoval priemyselný dizajn na Helsinskej univerzite umenia a dizajnu v Helsinkách a ukončil magisterské štúdium v ​​odbore vodcovstvo. Od roku 1993 do roku 2007 pracoval na rôznych pozíciách v Oddelení dizajnu spoločnosti Nokia. V rokoch 2008 až 2013 bol vedúcim dizajnu skupiny Martela. V roku 2013 bol Petteri Kolinen sa stal členom profesijného výboru Ornamo – Fínskej asociácie umení a remesiel. V rokoch 2013 – 2015 bol kreatívnym riaditeľom skupiny Nanso vo Fínsku a členom výkonného tímu zodpovedného za rozvoj rôznych značiek a kolekcií obchodnej značky. Kolinen je od 1. augusta 2015 výkonným riaditeľom Design Forum Finland. Kolinen má v portfóliu dizajnu telefónov viac ako 20 ochranných značiek a v inom priemyselnom dizajne vyše 50 ochranných značiek.

bottom of page