top of page

O spolupráci s Estónskou obchodnou a priemyselnou komorou

Tallinn 23.9.2019. Estónska obchodná a priemyselná komora (ECCI) je najstaršou a najväčšou estónskou reprezentatívnou organizáciou podnikateľov. Poslaním komory je rozvíjať podnikanie v Estónsku. ECCI je aktívnym partnerom parlamentu, vlády a ministerstiev pri navrhovaní hospodárskej politiky a klímy. Vždy, keď sa diskutuje o daňových politikách, zákonoch o obchodných spoločnostiach, zákonoch týkajúcich sa majetku a záväzkov, zahraničného obchodu a záležitostiach týkajúcich sa EÚ alebo odbornej kvalifikácie, rokuje komora aktívne v mene estónskej podnikateľskej obce. Estónska obchodná a priemyselná komora bola založená v roku 1925. V roku 1927 bola ECCI prijatá za člena Medzinárodnej obchodnej komory. ECCI fungovala ako úspešná organizácia až do roku 1940, keď bola komora a všetky ostatné súkromné ​​organizácie nútené zatvoriť sovietsku okupáciu. V roku 1989 bola estónska obchodná a priemyselná komora obnovená s približne sto členmi súkromnou, dobrovoľnou členskou komorou.

Profesor Štefan Kassay, Katarína Slotová a Piret Potisepp, vedúca oddelenia služieb Estónskej obchodnej a priemyselnej komory

V súčasnosti má komora viac ako 3 200 aktívnych členov. ECCI poskytuje niekoľko služieb súvisiacich s podnikaním – konzultácie (právne, v oblasti zahraničného obchodu, v štátoch EÚ), vytváranie obchodných stretnutí (obchodné misie, návštevy na veľtrhoch, prezentácie), informačné služby (obchodné kontakty, návrhy na spoluprácu atď.), školiacu a zahraničnoobchodnú činnosť. V komore sa nachádza aj rozhodcovský súd, ktorý je jediným stálym rozhodcovským súdom v Estónsku. V súčasnosti má komora viac ako 3 200 aktívnych členov.

Piret Potisepp, vedúca oddelenia služieb Estónskej obchodnej a priemyselnej komory.

Estónska obchodná a priemyselná komora pomáha zahraničným spoločnostiam pri nadväzovaní kontaktov s estónskymi podnikateľmi, ako aj pri zavádzaní estónskej ekonomiky a investičného prostredia. Prijíma obchodné delegácie a pripravuje prezentačný program.

Profesor Štefan Kassay sa na rokovaní s Piret Protisepp dohodol o evalvácii vedeckých prác v oblasti školstva a výskumu, spolupráci v rámci šírenia duševných produktov a výmeny skúseností z oblasti podnikania. Estónsko rovnako ako Slovensko prechádzalo zmenou ekonomického systému z plánovaného hospodárstva a na trhovú ekonomiku. Špecifické podnikateľské prostredie a jeho zmena vplyvom iného trhového systému je podrobne vedecky rozoberané a je súčasťou Spoločnej európskej produkčnej platformy, ktorá okrem študentov či pedagógov univerzít je určená aj podnikateľom. Výsledky spolupráce budú čoskoro publikované v pripravovanom elektronickom časopise Časopriestor // Spacetime.

 

Piret Potisepp – vytváranie úspešných a dlhotrvajúcich partnerstiev je hlavnou činnosťou vo všetkých úlohách, ktoré zastáva. Komunikačné zručnosti postupne získavala v rôznych organizáciách v súkromnom, verejnom a treťom sektore na troch kontinentoch. Benefitom vedúcej oddelenia služieb Estónskej obchodnej a priemyselnej komory sú rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia a rozvoja podnikania vo viacerých úspešne aplikovaných projektoch.

bottom of page