top of page

Prezentácia na Univerzite aplikovaných vied v Tampere

Tampere 25.9.2019. „Svet čelí veľkým otázkam. Veríme, že odpovede na tieto otázky nájdeme prostredníctvom vedy a výskumu,“ víta tím profesora Štefana Kassaya predseda predstavenstva a rektor Univerzity aplikovaných vied v Tampere Markku Lahtinen.

Tím profesora Štefana Kassaya počas prezentácie Univerzity aplikovaných vied v Tampere.


„Výskum na našej univerzite v Tampere sa zameriava na technológie, zdravie a sociálne otázky. Spolupracujeme s množstvom výskumných organizácii a laboratórií cez multidisciplinárny výskum, ktorý už presiahol doslova hranice našej univerzity. Výskum našich centier excelentnosti siaha od hernej kultúry až po rastovú genetiku. Univerzita flexibilne reaguje na globálne a miestne výzvy prostredníctvom výskumu, vývoja a inovácií. Inovácie a aplikácie založené na nových vedeckých poznatkoch prispievajú k blahu ľudstva ak jeho sociálnej a ekonomickej udržateľnosti“, zdôrazňuje profil univerzity rektor Markku Lahtinen.

Tampere University of Applied Sciences je jednou z najväčších a najpopulárnejších univerzít aplikovaných vied vo Fínsku. Našimi silnými stránkami sú multidisciplinárne vzdelávanie, kreativita a silný medzinárodný rozmer. Poslaním univerzity v oblasti výskumu, vývoja a inovácií je udržiavať spravodlivú a inkluzívnu spoločnosť, podporovať zdravie a pohodu vo všetkých častiach obyvateľstva, budovať efektívne a bezpečné prostredie a vytovriť podmienky, aby sa spoločenská zodpovednosť zachovala aj v súčasnom svete digitalizácie a automatizácie. Všetci vieme, že to nie je ľahká úloha, aj preto pristupujeme k tejto téme svedomito a s dosahom vo všetkých odvetviach štúdia.

Symbióza spoločenských vied je jedinečná v tom, že sa tu stretávajú všetky druhy vied, či sú to technologické, zdravotnícke alebo spoločenské. Pýchou našej univerzity sú výskumné tímy a vedci, ktorých uznáva Fínska akadémia a Európska rada pre výskum. Naše projekty sú financované Európskou radou pre výskum, ktorá poskytuje financovanie špičkovým a priekopníckym výskumom pracovníkom. Vedecká kvalita žiadosti o finančnú podporu je jediným z kritérii na hodnotenie projektov.


Univerzita v Tampere má sedem fakúlt:

  • Fakulta informačných technológií a komunikácií

  • Fakulta managementu a ekonomiky

  • Pedagogická fakulta

  • Lekárska a zdravotnícka fakulta

  • Fakulta životného prostredia

  • Technická a vedecká fakulta

  • Fakulta sociálnych vied

„Vlajkovou loďou“ na naše univerzite je program Fínskej akadémie vied, ktorý podporuje excelentnosť v oblasti výskumu a posilňovania postavenia s cieľom vytvárať budúce znalosti a udržateľné riešenia spoločenských výziev i podporovať hospodársky rast.


Univerzita v Tampere reaguje na strategicky vybrané globálne a miestne výzvy prostredníctvom multidisciplinárnych a transdisciplinárnych výskumných, vývojových a inovačných aktivít. Vedecké poznatky a nové vynálezy prináša efektívne do praxe prostredníctvom úzkej spolupráce, vytvárania sietí a dobre fungujúceho inovačného ekosystému. Výskum vykonáva zodpovedne a kolektívne, dôsledne dodržiava osvedčené vedecké postupy, medzinárodné i národné etické zásady. Univerzita sa vo svojom programe zaviazala k otvorenosti, zdieľaniu myšlienok, trvalo udržateľnému rozvoju, spravodlivosti a rovnosti. Každá disciplína a oblasť vzdelávania v našej aktívnej univerzitnej komunite môžu jednoznačne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Členovia vysokoškolskej komunity a jej siete sú odhodlaní implementovať kultúru spolupráce na medzinárodnej úrovni.


Rozhovor s rektorom Univerzity aplikovaných vied v Tampere pripravujeme do vysielania na webový portál www.kassay.eu.


bottom of page