top of page

Alihankinta – veľtrh subdodávateľov z oblasti priemyslu a inovácii v Tampere

Tampere 25.9.2019. Celý svet pociťuje dôsledky rokov nehospodárneho prístupu prírodným zdrojom planéty. Veľtrh Alihankinta sústreďuje subdodávateľov inovácii z oblasti priemyslu. Nesie výstižný slogan – trvalo udržateľná produkcia, ktorá bude šetrná k našej planéte a k nášmu životnému prostrediu.

Oficiálna upútavka na Alihankinta – veľtrh subdodávateľov z oblasti priemyslu a inovácii v Tampere.


Fínsko je vo svete dlhodobo na prvých miestach v oblasti trvalo udržateľnych výrobných inovácii a exportu duševných produktov. Je preto prirodzené, že ivestori sa čoraz viac zaujímajú o investovanie vo Fínsku, krajine nezaťažujúcej prírodu a ktorá je v environmentálne progresívnych projektoch ohľaduplná k prírodným zdrojom.

Podľa usporiadateľov je to najekologickejší a čistejší priemyselný veľtrh na svete. Odborné prednášky a diskusie sa na subdodávateľskom veľtrhu zaoberali budúcnosťou priemyslu a spôsobom, ako podnikať tak, aby podnikanie bolo environmentálne a sociálne zodpovednejšie. Vysvetľuje sa to tým, že fínsky priemysel ako celok aj na tejto veľkolepej exhibícii je príležitosťou k vyhľadaniu miestnych partnerov a miestnych sietí, ktoré pomáhajú realizovať lokálnu výrobu. Medzinárodne uznávaný veľtrh pre priemyselné subdodávky osloví ročne 1 000 vystavovateľov z viac ako 20 krajín a priláka 20 000 návštevníkov.

Profesor Štefan Kassay so záujmom sledoval nové trendy vo využívaní materiálov v strojárskom priemysle.

V súvislosti s týmto veľtrhom nemožno sa nezmieniť aj o tom, že vo fínskej, ale i svetovej ekonomike existuje veľa neistôt. Konkurencia, obchodné vojny, Brexit a oslabený hospodársky výhľad a iné okolnosti zvyšujúce neistotu a znižovanie ochoty spoločností investovať, aj keď by boli potrebné na zvládnutie budúcich výziev.

Robotizácia uplatňovaná v podukčných technológiách v strojárskom priemysle.


Z dlhodobého hľadiska pokles fínskych investícií sa vo všeobecnosti vysvetľuje poklesom výroby spoločnosti Nokia a tiež charakterom fínskej obchodnej štruktúry zameranej predovšetkým na služby. Pochopiteľne, bez dostatku relevantných infomácií, iba povrchnými konštatovaniami nemožno utvárať jednoznačné závery a byť objektívny. Nevysvetľuje sa však, prečo investície trvalo klesali pod úroveň konkurenčných krajín. Treba tiež vidieť, že finančné náklady na investície sú v súčasnosti veľmi nízke a zároveň ziskovosť obchodných spoločností vo Fínsku je na dobrej úrovni. Podstatné pri týchto úvahách sú perspektívy, ktoré majú svoj pevný základ v existujúcom potenciáli pre ďalšie nové investície.

Misiu profesora Štefana Kassaya na veľtrhu sprevádzal Mikka Pirttivaara (v strede).


Boj proti zmene klímy si vyžaduje investície do technológií znižujúcich emisie. Navyše, tieto investície môžu dosiahnuť nielen zníženie emisií, ale aj úspory nákladov pre spoločnosť. Starnutie populácie bude okrem zmeny klímy znamenať potrebu rastu produktivity prostredníctvom kreatívnych investícií. Zdá sa, že fínsky ekonomicky vývoj sa v budúcnosti spolieha na rast produktivity, keďže populácia v produktívnom veku začala klesať už v roku 2009. Jediná rastúca veková skupina v odhadoch populácie je staršia ako 75 rokov. „Ak si chceme zachovať finančnú základňu sociálneho štátu, potrebujeme vyššiu produktivitu a vyššiu mieru zamestnanosti“, upozorňujú poprední fínski ekonómovia.

Zaujímavé inovatívne produkty boli doslova na každom kroku.


Fínsko je jednou z prvých európskych krajín, ktoré zažili radikálnu zmenu vo vekovej štruktúre obyvateľstva. Výzvy „na západe“ sú podobné. Existuje obrovský celosvetový dopyt po riešeniach, ktoré pomôžu spomaliť zmenu podnebia a reagovať na starnúce obyvateľstvo. Podniky a krajiny, ktoré sa zaoberajú týmito výzvami, môžu získať vedúce postavenie v hospodárskej súťaži. Potreba urýchliť túto formu investícií sa objavila aj v programovom vyhlásení decíznej sféry Fínska.

Vláda zmobilizovala svoje úsilie, keď určila Martti Hetemäki – kancelárku ministerstva financií, aby hľadala spôsoby, ako navýšiť potrebné investície. „Neistota znižuje ochotu investovať, ale práve teraz sú potrebné investície na riešenie budúcich výziev a zníženie viacdimenzionálnej neistoty. Z hľadiska hospodárskej politiky ale možno očakávať stimuly na podporu investícií. To všetko je ale závislé od jednotlivych spoločností,“ upozorňuje Hetemäki.


Profesor Štefan Kassay na veľtrhu Alihankinta nadviazal nové kontakty, ktoré sú využiteľné pri ďalších investíciách do moderného podniku svetovej triedy, kde už dnes je potrebné hľadieť do budúcnosti s precíznym plánovaním s minimálnym dosahom na životné prostredie a zároveň obstáť aj v takej citlivej otázke, akou je udržanie zamestnanosti pri rastúcich požiadavkách na mzdy. „Nie je to ľahká úloha“, hovorí profesor Kassay, ktorý ani v najzložitejších okolnostiach nestráca optimizmus: „Naša ekonomicko-diplomatická misia je obojstranne obohacujúca. Nie je to iba o absorbovaní nových informácii z Fínska. Už dnes viem, že nami ponúkaný duševný produkt – Spoločná európska produkčná platforma je inovatívnym počinom zo živého laboratória, ktoré funguje na Slovensku“.


Poznámka profesora Štefana Kassaya:

Deň v Tampere pokračoval ďalšími zaujímavými stretnutiami, rozhovormi s odborníkmi a otázkami k vystavovateľom. Sú to veľké zážitky pre každého, kto má rád techniku, uznáva moderné technológie, dokonca sám prispieva k ich zdokonaľovaniu novými inováciami. Zároveň ale vidí zmysel revitalizácie osvedčených metodík a možnosti ich implementácie pri požiadavke na zlepšovanie kvality života a súčasne starostlivosti o udržanie zdravia prírody a zdravia samotných aktérov zdokonaľovania produkčných procesov v podnikoch bez škodlivých dôsledkov pre prírodu.


„Moja dvadsaťšesťdňová misia v rámci ekonomickej diplomacie sa po víkende končí. Nekončí sa ale práca na príprave publikácie Fínsku, o tejto nádhernej krajine a ďalších spravodajských alebo aj dokumentárnych materiálov o Fínsku a to na báze získaného / nakrúteného množstva audiovizuálnych záznamov postupne pripravovaných na sprístupnenie vnímateľom portálu www.kassay.eu,“ hovorí Štefan Kassay.

bottom of page