top of page

Profesor Štefan Kassay a profesor Pekka Aula na pôde Fínskej akadémie vied

Helsinki 20.9.2019. Generálny sekretár Fínskej akadémie vied(1) profesor Pekka Aula a profesor Štefan Kassay a jeho pracovný tím sa v rámci ekonomickej misie stretli na vedeckej pôde v priestoroch akadémie. Ich pracovné rokovanie sa nieslo v znamení vzájomného pochopenia, srdečnosti a bezprostrednosti. (1 Názov Akadémie v doslovnom znení Je Finnish Academy of Science and Letters, oficiálny web inštitúcie: http://www.acadsci.fi/)


V úvode stretnutia profesor Štefan Kassay v rámci Nadácie na podporu vedy a vzdelávania profesorovi Pekkovi Aulovi odovzdal pamätnú medailu za doteraz dosiahnuté výsledky prepojenia vedy a praxe, výsledky vo vedeckej činnosti a za významnú zahraničnú spoluprácu pri šírení myšlienok moderného školstva a vedy.

Profesor Pekka Aula, generálny tajomník Fínskej akadémie vied a profesor Štefan Kassay.


Fínska akadémia vied je známa svojou činnosťou, kde pôsobí na poli cezhraničnej spolupráce. „Spolupracujeme na rôznych vedeckých projektoch so zahraničnými akadémiami vied. Našou špecialitou sú zahraniční členovia, ktorí pôsobia vo viacerých dôležitých vedeckých ustanovizniach“, vysvetľuje zahraničnú spoluprácu generálny tajomník, významná vedecká osobnosť v oblasti komunikačných a mediálnych štúdií, špecialista v oblasti poradenstva a PR. Navyše, profesor Pekka Aula je spravodajcom a výkonným riaditeľom rady a je zodpovedný za vedenie úradu a v tejto funkcii pôsobí od roku 2016.

Profesor Pekka Aula, generálny tajomník Fínskej akadémie vied a profesor Štefan Kassay.

Fínska akadémia vied bola založená v roku 1908 a je všeobecným vedeckým klubom, ktorého poslaním je podporovať vedecký výskum a pôsobiť ako most medzi vedcami na profesijnej vedeckej úrovni. Akadémia má viac ako 700 fínskych a 180 zahraničných členov, ktorí boli pozvaní na svoju vedeckú misiu. Organizuje prednášky a diskusie, vydáva vedecké publikácie, prijíma iniciatívy a poskytuje stanoviská k vede a vedeckým otázkam. Fínska akadémia vied každoročne rozdeľuje granty vo výške približne 2 miliónov EUR, najmä mladým výskumným pracovníkom.


Na tieto slová nadviazal profesor Štefan Kassay: „Príležitosťou pre kreatívne partnerstvo v našich podmienkach je legalizácia v rámci programového vyhlásenia vlády SR a reforiem na decíznej úrovni štátu ponímaní symbiózy vedy a praxe. Vyžaduje si to ale nájsť spoločnú reč medzi produkčnými podnikmi a vedeckými ustanovizňami, napríklad aj nadviazaním novo ponímaných vzťahov so SAV. Úprimne si želám, aby aj moja firma a moja nadácia na podporu vedy a vzdelávania mali svoje zastúpenie a mohli byť spoluúčastníkmi rozvojových procesov v širšie koncipovanej teoreticko-praktickej spolupráci a to aj v súčasných sťažených podmiekach pretrvávajúcej politicko-ekonomickej krízy.“


„Ostatné roky podstatným spôsobom sa zaoberám ekonomickou diplomaciou a podieľam sa na nej aktívnou činnosťou. Pri výkone mojej pracovnej funkcie predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. sa stretávam s radom relevantných informácií a za ostatných vyše dvadsať rokov som sa presvedčil, že v produkčnej aktivite, ale aj v tvorivej činnosti dochádza k veľkým stratám na využívaní informácií v riadiacich činnostiach a nie je zvláštnosťou ignorancia k výsledkom vedeckej práce. Chýba lepšie prepojenie potrebných vedných disciplín v každodennej praxi. Usilujem sa hlbšie poznať tieto procesy štúdiom vzťahov medzi ľuďmi, poznávaní, komunikačných chýb, vzdoru jednotlivcov a zároveň ľahostajnosťou ku skutočným vedeckým hodnotám v spoločenskej praxi.“

„Som presvedčený o tom, že rozvíjanie a vzájomná podpora a spolupráca by boli veľmi užitočné. Potvrdzujú mi to skúsenosti z viacerých spoločných akcií so SAV. Vysoký kredit SAV na báze poznania špičkových výstupov aj v zahraničí a rovnako výsledky práce v riadení korporácie, ktorá dosiahla uznanie na medzinárodných trhoch. Rast korporácie uplatňovaním vedy v podmienkach produkčnej praxe od jej poprivatizačného spravovania a perspektív, informačno-komunikačných iniciatív - výlučne z vlastných zdrojov, je dostačujúco výpovedná. Uplatňované postupy na báze kreativity a využívaním vedy v riadení korporácie, ako aj veľkej roly nadácie na podporu vedy a vzdelávania, mňa vždy nanovo presviedčajú o potenciálnych perspektívach, a možnej novej pridanej hodnote, ako aj z možnej vzájomnej spolupráce. Na základe experimentov som získal výsledky rádovo zvyšujúce efektivitu komunikácie, rozvíjania pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami a relevantným okolím a to aj v medzinárodnom rámci“, prízvukuje Kassay.


Profesor Štefan Kassay vyzdvihol a priblížil generálnemu tajomníkovi spoluprácu so SAV aj v rámci usporiadania dvoch najvýznamnejších medzinárodných konferencií. Pod záštitou Európskej akadémie vied a umení (EAVU) zorganizovala Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v Kongresovom centre SAV Smoleniciach medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Tolerancia v spoločnosti, s podtitulom Aktuálne otázky: mravnosť, morálka, etika, právo a zákon s účasťou a garanciou EAVU prof. Felixa Ungera. Dnes už možno konštatovať, že za 25 rokov svojej činnosti sa akadémia stala prestížnou učenou spoločnosťou, ktorá prispieva k pokroku vo vede, v umení a šíri myšlienky tolerancie, humanizmu a európskej integrácie. Pod vedením EAVU sa koordinuje spoločný postup v oblasti vedy a výskumu pri formovaní európskej vednej politiky, vrátane jej podpory. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj Zborník Tolerancia v spoločnosti.


V súvislosti s historicky prvým predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, medzinárodná konferencia „NOVÁ EURÓPA / NEW EUROPE“ predstavovala intelektuálny príspevok Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania k tejto politicky a hospodársky významnej udalosti. Záštitu nad konferenciou prevzal podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Miroslav Lajčák. Cieľom konferencie „NOVÁ EURÓPA“ ako aj následných súvisiacich aktivít bolo hľadať odpovede na otázky týkajúce sa aktuálnych spoločenských, politických a hospodárskych premien v Európe, v kontexte s ostatným vývojom v Európskej únii ovplyvneným migračnou vlnou, zmenou hospodárskych a sociálnych pomerov, bezpečnostnými rizikami i hrozbou terorizmu na starom kontinente.


Konferencia bola istým novozaloženým oporným bodom k zaujatiu pozície k prebiehajúcim udalostiam a jej výsledky by mali zároveň slúžiť ako platforma na výmenu skúseností, názorov a odborných pohľadov účastníkov, najmä z pohľadu krajín Vyšehradskej skupiny, ktorá zdieľa spoločné hodnoty vychádzajúce z historického, kultúrneho, politického i geografického kontextu. Konferencia nadväzovala na projekt workshopov a konferencií pod názvom „NEXT EUROPE“ / www.neweurope.sk organizovaných Európskou akadémiou vied a umení v Prahe, Ľubľane, Salzburgu, Budapešti, Ríme a v Benátkach. Okruh pozvaných hostí konferencie bol zameraný na predstaviteľov vlády, bývalých prezidentov, politikov, diplomatov, akademikov, podnikateľov a predstaviteľov hospodárstva a priemyslu zo strednej Európy. Z organizačného hľadiska sa vo veľkej miere uplatnili skúsenosti z uplynulých rokov spolupráce so SAV, kedy boli usporiadané významné konferencie v spolupráci SAV, na témy zvlášť dôležité vzhľadom na vývoj spoločenského vedomia a skutočnosti, ktoré boli podstatné pri ďalšom formulovaní legislatívneho systému podstatných náležitostí súvisiacich s novými hodnotami v našej krajine. Na báze týchto skúseností bolo možné vytypovať najdôležitejšiu oblasť spoločenského, politického a ekonomického života v súčasnom období zložitých vzťahov na medzinárodnom poli, dokonca s predikovaním existenčných záležitostí týkajúcich sa celého ľudstva. Takou oblasťou v každom prípade je Európa, jej problém, ťažkosti a priebeh vývoja za ostatné roky.


Profesor Štefan Kassay k tomu dodáva: „Nadácia je v mojom živote bytostne spätá s korporáciou I.D.C. Holding, a.s., ktorej som spoluzakladateľom. Zložitosti vývoja v danom čase spoločenskej transformácie a praktické skúsenosti v podnikaní ma ako akcionára už známeho podniku viedli k uvedomeniu si spoločenskej zodpovednosti, a tak vznikla iniciatíva vychádzajúca z vlastných podnikateľských skúseností a skúseností vrcholového vedenia korporácie. Širokokoncipované inovácie a modernizácie viedli k výraznému napredovaniu od firmy lokálneho významu po nadnárodnú korporáciu s veľkým entuziazmom. Cieľom Nadácie je podporiť skupiny alebo jednotlivcov za účelom rozvoja vedy a vzdelávania. Nadácia podporuje najmä vydavateľskú činnosť“, vysvetľuje poslanie Nadácie profesor Štefan Kassay.


Rozhovor s generálnym tajomníkom Fínskej akadémie vied pripravujeme do vysielania a sprístupnený online v pondelok, 24.9.2019.

 

Pekka Aula profesor, výskumník v oblasti organizačnej komunikácie a generálny tajomník Fínskej akadémie vied. Profesor na Helsinskej univerzite v rokoch 2004 - 2013 a 2015 a profesorom na Lappeenranta University of Technology (LUT) v roku 2014. Aula pôsobil medzinárodne na univerzitách v Amsterdame a Stanforde. V roku 1999 získal doktorát z politológie na Helsinskej univerzite. Od roku 2003 je profesor webových komunikácií na univerzite v Helsinkách. Vo svojej výskumnej práci sa Aula špecializuje na podnikovú komunikáciu, komunikačnú stratégiu značky a dobrého mena podniku na trhu. Publikoval knihy ako Reputation Success (2002), Good Corporate - Strategic Reputation Management (2005), Strategic Reputation Management (2008) a The Repiable Company (2015). Do roku 2008 bol tiež šéfredaktorom magazínu Maine.


bottom of page