top of page

Spätosť umenia a hlĺbky znalostí na Fakulte biznisu v Helsinkách

Helsinki 11.9.2019. Ôsmy deň pracovnej misie profesora Štefana Kassaya prebiehali čiastkové rokovania a stretnutie s profesorom Erkki Ormalom, na pôde Aalto univerzity. Predmetom rozhovorov boli otázky inovácii v podnikoch, otázky spôsobu získavania nových informácii a ich následnej aplikácie do výučbových osnov.

Profesor Štefan Kassay, profesor Erkki Ormala a Katarína Slotová v moderných priestoroch Aalto University v krátkom videu.


Ku kľúčoým otázkam programu postupne realizovanému vo Fínsku sa profesor Kassay počas návštevy na Aalto univerzite vyjadril: „Ostatné roky podstatným spôsobom sa zaoberám ekonomickou diplomaciou a podieľam na hľadaní progresívnych metód integrácie viacerých inštitúcií v zmysle spojenia vedy a praxe. Predovšetkým vo svojom okolí mimo našu korporáciu sa usilujem o lepšie prepojenie potrebných vedných disciplín v každodennej praxi. Usilujem sa hlbšie poznať tieto procesy štúdiom vzťahov medzi ľuďmi, poznávaní, komunikačných chýb, vzdoru jednotlivcov a zároveň ľahostajnosťou ku skutočným vedeckým hodnotám v spoločenskej praxi. Pri výkone mojej pracovnej funkcie predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. sa stretávam s radom relevantných informácií a za ostatných vyše dvadsať rokov som sa presvedčil, že v produkčnej aktivite, ale aj v tvorivej činnosti dochádza k veľkým stratám na využívaní informácií v riadiacich činnostiach a nie je zvláštnosťou ignorancia k výsledkom vedeckej práce, zmenil sa obsah štúdia, podstatným spôsobom sa obohatila teória a pochopiteľne aj praktické aplikácie / ciele,“ prízvukuje profesor Štefan Kassay počas svojej prednášky na Aalto Univerzite. Už prvé vnemy v exteriéri a v samotnom srdci Fakulty biznisu boli nesmiene pôsobivé. Po zvítaní sa s mimoriadne uznávaným profesorom z praxe nasledovala krátka prehliadka samotných priestorov.


Pay per read – prenájom elektronických publikácii


V rámci prezentácie Spoločnej európskej produkčnej platformy profesor Kassay ponúkol Aalto Univerzite univezitný modul „Pay per read“, čo je typ platenej služby, (ide o vstup do systému čiastkou 5 Euro za prenájom na obdobie pol roka užívania) pomocou ktorej si študent alebo čitateľ / vnímateľ môže prenajať študijné materiály, študijné plány alebo získať aktuálne informácie priamo naviazané na podnikateľské prostredie. Odborné výroky o kvalitách systému sa v reči IT hemžia špecifickou terminológiou, avšak pri dnešnej znalostnej úrovni študentov je to samozrejmosť, ktorá je postupne akcepovateľná aj v širšej profesijnej a inej odbornej komunikácie. Na zobrazenie prostredníctvom webového portálu sa používa cloudová aplikácia, kde užívateľ / vnímateľ už nemusí inštalovať na svojom zobrazovacom zariadení žiadne ďalšie programy alebo aplikácie. Multimediálny portál ponúka obsah v rovnakom čase všetkým užívateľom, na ktoromkoľvek mieste s dostupnosťou internetového pripojenia, ktorí si službu prenajmú. Publikácie, študijné plány alebo aktuálne výstupy v rámci učebnej látky je možné zakúpiť prostredníctvom webovej platformy, pomocou elektronického sprievodcu predplatného. Systém sa vyznačuje vysokou flexibilnosťou a adresnosťou ponúkaného obsahu. Je centrálne riadený redakčným systémom, kde ponúkaný materiál je k dispozícii práve v čase, kedy ju naozaj potrebuje čitateľ. Za prijateľnú cenu je elektronický prenájom vhodný pre študentov, ale aj širokú čitateľskú verejnosť vrátane podnikateľov. Výhodou je, že ponúkaný súbor nezaťažuje zobrazovacie zariadenie čitateľa, nakoľko je spustený online na cloudovej službe. Ponúkaný obsah má k dispozícii okamžité vyhľadávanie textov na jednotlivých stránkach publikácie alebo medzi jednotlivými publikáciami. Pre prípad citácie systém umožňuje kopírovanie textovej časti do akéhokoľvek textového editora. Redakcia elektronického prenájmu ponúka široké možnosti aktualizácie obsahu knižných titulov v reálnom čase priamo autorom.

Schématické zobrazenie systému platenej cloudovej aplikácie na prenájom publikácii

Špecifické možnosti uplatnenia elektronických nosičov informačno-komunikačných obsahov


Elektronické médiá by mali dať vnímateľom odpoveď prostredníctvom vhodne uspôsobených rubrík informačno-komunikačných obsahov na webovej stránke približne na dané odstavce (uvádzajú sa odvolávky z pracovného prostredia profesora Štefana Kassaya):


  1. Tlačové správy cielene informujú o najnovších publikáciách v pozícii vysokoškolského pedagóga, najnovších podnikateľských trendov a stratégiách v pozícii predsedu Dozornej rady nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s., v priamom previazaní na ekonomickú diplomaciu tvoria most medzi vnútorným, domácim prostredím a aktivitami v oblasti Európy, Ázie alebo Ameriky.

  2. V skutočnosti je potrebné sledovať závislosť existencie hmotného alebo duševného produktu k danému predmetu skúmania, t.j. fungovaniu a závislostiam vplyvu cieleného informačno-komunikačného vplyvu kompetentného subjektu pôsobiaceho v zaangažovanom podniku, prípadne subjektu pôsobiaceho v rámci outsourcingu, tzn. odovzdanie vnútropodnikových aktivít v oblasti vplyvu na prírodu a človeka.

  3. Široké zacielenie autorskej tvorby bolo predmetom zamyslenia sa nad obsahom a formou podania správ alebo iných artefaktov kategorizovaných do podstránok. Nosná úloha webu z hľadiska vedeckej informovanosti nových výstupov vo forme odborných ekonomických publikácii.


Profesor Erkki Ormala si naživo vyskúšal službu Pay per read.

Vydavateľstvo Professor, s.r.o.


V odbornej diskusii padlo od profesora Erkki Ormalu veľa otázok a debata bola až „vášnivá“ Profesor Kassay v osvetľovaní súvislostí pokačuje: „Okrem iných aktivít na pôde I.D.C. Holding. a.s. som založil nový subjekt PROFESSOR, s.r.o., pod ktorým je zaradená aj novoutvorená komerčná zložka KASSAYBOOKS.COM. Nová príležitosť zároveň vytvára nový rozmer ekonomickej diplomacie.“ Aj tento faktor zohľadnil rozhodovanie o rubrike krátkych tlačových správ, vytvárajúcich rez pedagogickou, podnikateľskou a diplomatickou sférou vplyvu autora.

Vydavateľstvo pri tvorbe odborných publikácií kladie dôraz najmä na správnosť a overiteľnosť údajov, preto je pri vedeckých prácach uvedený autor a všetky pramene, z ktorých prácu autor odvodzuje alebo cituje. Práce vychádzajú väčšinou z vlastného výskumu, a sú čo najpodrobnejšie opísané podmienky výskumu, priebeh a jeho výsledky. Vedecká práca u vnímateľa predpokladá určitú znalosť témy a preto používa odborné termíny, kde ich aplikáciu považuje za samozrejmú. Čitateľnosť, pútavosť alebo „literárne krásno“ textov nie je hlavným cieľom odbornej literatúry, hoci niektoré diela nimi, aj za splnenie definície odbornej literatúry, vynikajú. Konvencie odbornej literatúry sa v jednotlivých krajinách líši /napr. v slovenskom prostredí je bežné používanie autorského plurálu, v anglofónnom svete je naopak považované za nevhodné/.


Založenie elektronického časopisu so zameraním na vedu a vzdelávanie


Stavebnou jednotkou elektronického média Časopriestor / Spacetime je súhrn obsahov / textov previazaných na multimediálne systémy online. Dôležité je previazanie všetkých artefaktov / dokumentov časopisu navzájom, teda nielen článkov, ale aj jednotlivých dokumentov celej štruktúry popisovanej látky. Táto skutočnosť umožňuje vnímateľovi / užívateľovi dostať sa z ktorejkoľvek webovej stránky do inej sekcie časopisu. Ku kladným vlastnostiam elektronického časopisu patrí aj využívanie multimediálnych možností internetu. Články môžu byť doplnené zvukovými, obrazovými aj audiovizuálnymi prvkami, prípadne atraktívnou infografikou, ktorá napomáha k plynulejšiemu vysvetľovaniu odborných termínov. Flexibilita publikačnej činnosti, úspora papiera, nákladov spojených s distribúciou a v neposlednom rade možná i spätná aktualizácia informačno-komunikačných obsahov radí elektronický časopis medzi médiá budúcnosti. ktoré vďaka svojej interaktivite si udržia čitateľov.

Knižnica publikácii autorov z akademických sfér


Obsahom aktivít zúčastnených subjektov je zvyšovanie popularity domácej a svetovej vedy a významných osobností, ktoré sa zasluhujú o vstup do medzinárodných projektov a riešiacich závažné otázky súčasnosti. Predpokladá sa popularizácia osobností vedy a jednotlivých vedných disciplín, ktoré značnou mierou prispievajú k zachovaniu kvality života a predkladajú nové objavy a vynálezy k všeobecnému prospechu obyvateľov planéty. „Som presvedčený o tom, že vzájomná podpora a spolupráca by boli veľmi užitočné. Potvrdzujú mi to skúsenosti z viacerých spoločných akcií so SAV. Vysoký kredit SAV na báze poznania špičkových výstupov aj v zahraničí a rovnako výsledky práce v riadení korporácie, ktorá dosiahla kredit na medzinárodných trhoch“, popisuje nové možnosti spolupráce profesor Štefan Kassay.

 

Erkki Ormala: profesor riadenia praxe a inovácií – sa zaoberá výskumom inovatívnych prístupov v manažmente a rozvojom spolupráce Aalto univerzit. Profesor Errki Ormala študoval na Helsinskej technickej univerzite. V rokoch 1974 – 1987 bol vedúcim výskumným inžinierom vo Fínskom technickom výskumnom centre (VTT). Od roku 1976 hosťujúcim profesorom na Stanfordskej univerzite a od roku 1982 na NASA (International Institute of Applied Systems Analysis). Dvanásť rokov zastával post tajomníka Rady pre vedu a techniku ​​Fínska. Úlohou tajomníka je poskytovať poradenstvo vláde a administratíve v otázkach týkajúcich sa politík z oblasti vedy, techniky a inovácií. Prelomovým rokov v profesijnom živote profesora Ormalu je rok 1999, kedy nastúpil do spoločnosti Nokia. Tam bol zodpovedný za vývoj priaznivého podnikateľského prostredia pre spoločnosť Nokia v celosvetovom meradle. Je autorom viac ako šesťdesiatych vedeckých publikácií. Viedol medzinárodné hodnotenie ekonomických a sociálnych vplyvov systému Eureka. V rokoch 1996-1999 bol predsedom pracovnej skupiny OECD v oblasti technológií a inovácií. V roku 2004 predsedal päťročnému hodnoteniu výskumných programov EÚ v rokoch 1999 – 2003. Je členom rady Univerzity v Oulu. Profesor Ormala nastúpil do Aalto University ako profesor praxe v oblasti inovačného

manažmentu a pôsobí aj na Aalto Business School v oblasti riadenia a medzinárodného hospodárstva.

bottom of page