top of page

I.D.C. Holding, a.s.: Verifikovaná súčasť Spoločnej európskej produkčnej platformy

Helsinki 10.9.2019. Predpolie očakávaných výsledkov rokovaní s predstaviteľmi pedagogicko-vedeckých inštitúcií sa aj na základe mnohých dotazov na autora „Jednotnej / Spoločnej európskej platformy produkčných podnikov“ sa javí ako všeobecne zaujímavá téma ideovo-popularizačne využiteľná v širších spoločensko-ekonomických súvislostiach. V nasledujúce dni misie práve na základe záujmu sa autor rozhodol postupne priblížiť sledovateľom niekoľko nosných tém systému uľahčujúcemu tvorbu študijných programov a priblížiť relevantné informácie prenájmom nosných odborných publikácií zameraných na otázky riadenia kedykoľvek, kdekoľvek, vždy práve aj v časovo tiesnivej situácii, potrebné časti možno doslova za niekoľko minút sprístupniť ma webovej stránke kassaybooks.com.


Pomôže iba zmena nášho myslenia

Nové podmienky života a práce si vyžadovali nové znalosti, ktoré v domácej odbornej literatúre absentovali. Väčšina z publikácií o manažmente má pôvod mimo Slovenska, ich autori sú z krajín s vyspelou a stabilnou ekonomikou, sú to predovšetkým krajiny zo Spojených štátov a všetko čo sa teoreticky v týchto krajinách vytvára sa potom prekladá a samozrejme ovplyvňuje všetkých študujúcich. Pri interpretácii zahraničných diel v našich podmienkach sa často stáva, pedagógovia používajú príklady z iných štátov. Takýto príklad však nie je dostačujúci, pretože jeho aplikácie sa udejú v úplne iných podmienkach, v inom spoločenskom a podnikateľskom prostredí. Kvalitatívne rozlíšenie toho, „čo bolo“, „čo je a čo nás čaká“, je jedným zo spôsobov uvedomenia si, že vývoj diania na zemeguli je nezvratný.

Moderné technológie v prevádzkarňach I.D.C. Holding, a.s.

Dosiahnuté výsledky korporácie po rozbehu prvých 5 rokov zaznamenané s každoročným rastom za nasledujúce obdobie 10-20 rokov podnikania a modernizáciou produkčných procesov ostatných mesiacov roku 2019.

Graf č.1.: Tržby za tovar v eurách

Graf č.2.: Predaj výrobkov - export v tonách

Graf č.3.: Investície korporácie I.D.C. Holding, a.s. v eurách

Graf č.4.: Náklady na vzdelávanie na zamestnancov v eurách

Graf č.5.: Pridaná hodnota na zamestnanca v eurách

Graf č.6.: Počet zamestnancov v korporácii I.D.C. Holding, a.s.

Graf č.7.: Informatizácia vo výrobe v korporácii I.D.C. Holding, a.s. v %

Graf č.8.: Digitalizácia vo výrobe v korporácii I.D.C. Holding, a.s. v %

Tieto investície prinesú zvýšenie vedomostí, lepšie návyky a schopnosti, ktoré indukujú veľkosť produktívnej sily človeka. Vedomosti a intelektuálne schopnosti sa stávajú aktívom spoločnosti. Na jednej strane investujeme do ľudí a na druhej strane vytvoríme predpoklady pre maximálne využitie ich potenciálu.


Myšlienkotvorné laboratórium informačno-komunikačného masívu

Práve prevádzky produkčného podniku sú vhodnými priestormi na realizáciu potrebných experimentov realizovaných podľa typu vyskytujúcich sa problémov. Za taký môžeme považovať aj nesúlad požiadaviek na vzdelanie a potreby produkčnej praxe je v súčasnosti už neudržateľný. Konkrétne riadiace orgány decíznej sféry spravidla postupujú v riadení svojej činnosti podľa zaužívaných štruktúr. Pokusy o zásadné zmeny stroskotávajú v inercii prístupov k zmenám. Napriek tomu, že metodiky klasického vedenia vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií sú na hraničnej existenčnej úrovni, naďalej sa využívajú. Napriek snahe a vynaloženej energii pokusy produkčných podnikov vstúpiť do rozhodovania o spôsobe edukácie bývajú neúspešné. Požaduje sa ale bližšia spätosť s praxou a samozrejme, so schopnosťou implementácie nových poznatkov v produkčnej praxi.

bottom of page