top of page

Pracovné stretnutie na veľvyslanectve SR v Helsinkách

Helsinki 9.9.2019. V zmysle predbežného plánu aktivít v rámci dvadsaťšesť dňovej misie profesora Štefana Kassaya sa konalo neformálne pracovné stretnutie na pôde veľvyslanectva SR vo Fínsku. Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa J.E. Slavomíra Mašurová už v predchádzajúcej e-mailovej korešpondencii svojimi iniciatívami a ústretovosťou navrhla rad odporúčaní, ako optimálne naplánovať a zabezpečiť významné stretnutia s exekutívnymi konateľmi reprezentujúcich a splnomocnených osobností vedy a vzdelávania, predovšetkým na univerzitách v Fínsku a Estónsku.

J.E. Slavomíra Mašurová a profesor Štefan Kassay.


Dnešný deň je začiatkom sprístupňovania nosných zložiek komplexného systému znalostí s perspektívou ich rozvíjania na akademickej pôde a realizáciou v produkčných podnikoch. V zásade ide o aktivizáciu osobností vzdelávania a vedy v tunajších špecifických podmienkach. Prisľúbená možnosť a pozitívne postoje v celej šírke záujmov univerzít v konkretizácii jednotlivých krokov napredovania je v rukách aktérov na najvyšších úrovniach vedenia fakúlt a celých univerzít aj so zapojením sa predstaviteľov podnikovej sféry.

Publikácie profesora Štefana Kassaya darované Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania sú pripravené na distribúciu univerzitám a univerzitným knižniciam.


Niekoľko pohotových záberov kameramana Jaroslava Dulaja v zostrihu grafika a režiséra Dušana Ščepku potvrdzujú, že ani členovia misie nedávajú ruky bokom, ale aj fyzicky prispievajú k materiálovému zabezpečovaniu približujúcich sa termínov naplnenia predsavzatí v spoločnom „ťahu“ s reprezentantmi veľvyslanectiev a vedecko-vzdelávacích inštitúcií.


Účasť profesora Štefana Kassaya a jeho iniciatíva vyplýva z úspešnej minuloročnej prezentácie bázového diela – pentalógie Podnik a podnikanie a vzniku odvodeného nového edičného radu 20 kníh v maloformátovej úprave hodnotené a uznávané ako perspektívny strategicky projekt slúžiaci edukácii až na úrovni EÚ, so zameraním na vedenie a riadenie firiem a to pri predpoklade zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti.

Zľava: Katarína Slotová, J.E. Slavomíra Mašurová, Mária Kassayová a profesor Štefan Kassay.


V skutočnosti je to príprava na plnenie cieľov „Spoločnej európskej produkčnej platformy". Je známe, že profesor Kassay už vyše 25 rokov pôsobí na čele korporácie I.D.C. Holding, a.s., a vo svojej vedecko-pedagogickej aktivite zameranej na sprístupňovanie a šírenie znalostí o vedení, riadení a podnikaní pre vysokoškolských študentov a pedagógov elektronickou cestou predovšetkým z disciplín týkajúcich sa teórie a praxe. Verifikované údaje o dosiahnutých výsledkoch spomenutej korporácie sú dostačujúcim argumentom pre šírenie relevantných znalostí s jednoznačne formulovanou predstavou do niekoľkých slov: „Ak jeden podnik v zložitej dobe ekonomickej transformácie dosiahol excelentné výsledky, je vysoko pravdepodobné, že to dokážu aj iné podniky, ak budú postupovať na báze už osvedčenej metodiky," prízvukuje profesor Štefan Kassay.

bottom of page