Pracovné stretnutie na veľvyslanectve SR v Helsinkách

Helsinki 9.9.2019. V zmysle predbežného plánu aktivít v rámci dvadsaťšesť dňovej misie profesora Štefana Kassaya sa konalo neformálne pracovné stretnutie na pôde veľvyslanectva SR vo Fínsku. Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa J.E. Slavomíra Mašurová už v predchádzajúcej e-mailovej korešpondencii svojimi iniciatívami a ústretovosťou navrhla rad odporúčaní, ako optimálne naplánovať a zabezpečiť významné stretnutia s exekutívnymi konateľmi reprezentujúcich a splnomocnených osobností vedy a vzdelávania, predovšetkým na univerzitách v Fínsku a Estónsku.

J.E. Slavomíra Mašurová a profesor Štefan Kassay.


Dnešný deň je začiatkom sprístupňovania nosných zložiek komplexného systému znalostí s perspektívou ich rozvíjania na akademickej pôde a realizáciou v produkčných podnikoch. V zásade ide o aktivizáciu osobností vzdelávania a vedy v tunajších špecifických podmienkach. Prisľúbená možnosť a pozitívne postoje v celej šírke záujmov univerzít v konkretizácii jednotlivých krokov napredovania je v rukách aktérov na najvyšších úrovniach vedenia fakúlt a celých univerzít aj so zapojením sa predstaviteľov podnikovej sféry.

Publikácie profesora Štefana Kassaya darované Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania sú pripravené na distribúciu univerzitám a univerzitným knižniciam.


Niekoľko pohotových záberov kameramana Jaroslava Dulaja v zostrihu grafika a režiséra Dušana Ščepku potvrdzujú, že ani členovia misie nedávajú ruky bokom, ale aj fyzicky prispievajú k materiálovému zabezpečovaniu približujúcich sa termínov naplnenia predsavzatí v spoločnom „ťahu“ s reprezentantmi veľvyslanectiev a vedecko-vzdelávacích inštitúcií.


Účasť profesora Štefana Kassaya a jeho iniciatíva vyplýva z úspešnej minuloročnej prezentácie bázového diela – pentalógie Podnik a podnikanie a vzniku odvodeného nového edičného radu 20 kníh v maloformátovej úprave hodnotené a uznávané ako perspektívny strategicky projekt slúžiaci edukácii až na úrovni EÚ, so zameraním na vedenie a riadenie firiem a to pri predpoklade zvyšovania ich ekonomickej výkonnosti.

Zľava: Katarína Slotová, J.E. Slavomíra Mašurová, Mária Kassayová a profesor Štefan Kassay.


V skutočnosti je to príprava na plnenie cieľov „Spoločnej európskej produkčnej platformy". Je známe, že profesor Kassay už vyše 25 rokov pôsobí na čele korporácie I.D.C. Holding, a.s., a vo svojej vedecko-pedagogickej aktivite zameranej na sprístupňovanie a šírenie znalostí o vedení, riadení a podnikaní pre vysokoškolských študentov a pedagógov elektronickou cestou predovšetkým z disciplín týkajúcich sa teórie a praxe. Verifikované údaje o dosiahnutých výsledkoch spomenutej korporácie sú dostačujúcim argumentom pre šírenie relevantných znalostí s jednoznačne formulovanou predstavou do niekoľkých slov: „Ak jeden podnik v zložitej dobe ekonomickej transformácie dosiahol excelentné výsledky, je vysoko pravdepodobné, že to dokážu aj iné podniky, ak budú postupovať na báze už osvedčenej metodiky," prízvukuje profesor Štefan Kassay.