top of page

Audiencia profesora Štefana Kassaya u veľvyslankyne SR vo Fínskej republike Slavomíry Mašurovej

Helsinki 6.9.2019. Druhý deň diplomatickej misie profesora Štefana Kassaya pokračoval audienciou u mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky vo Fínskej republike J.E. Slavomíry Mašurovej v Helsinkách. Strentutie nadväzovalo na rozbehnutý projekt – prezentáciu pentalógie Podnik a podnikanie a edičného radu RIADENIE na Zastupiteľskom úrade z februára 2018. Fínske renomované univerzity akými sú Hanken School of Economics, Aalto University a Laurea University už v zimnom semestri 2018 zaradili do vyučovania ekonomických predmetov aj Spoločnú európsku produkčnú platformu profesora Štefana Kassaya, ktorá predstavuje teóriu, znalosti a realizáciu projektov v praxi.

Zľava J.E. Slavomíra Mašurová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku, profesor Štefan Kassay a manželka Mária Kassayová.


„Dnešné stretnutie sa nieslo v osvetľovaní problematiky sprístupňovania zásadných metodík pri aplikovaní Spoločnej európskej produkčnej platformy. V prvom štádiu aplikácie je dôležité, aby sa študenti a vyučujúci zoznámili s edičným radom RIADENIE / MANAGEMENT, ktorý je základným komunikačným prvkom produkčnej platformy. Jednoduchosť a prístupnosť platformy spočíva v tom, že všetkých dvadsať publikácii je prístupných online prostredníctvom multimediálneho portálu www.kassaybooks.com. Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínsku J.E. Slavomíra Mašurová si s veľkým záujmom vypočula možnosti aplikácie platformy a sama sa presvedčila na prezentácii v podaní Jaroslava Dulaja o jej intuitívnom ovládaní v rámci systému Pay per read. Na základe priebehu rozhovoru profesor Kassay s nadšením potvrdil ústretovosť Zastupiteľského úradu a perspektívnu spoluprácu aj pre nasledujúce obdobie, aktívnu spoluúčasť a podporu diskutovaného typu produktov šíriacich dobré meno Slovenska v zahraničí.


Externá ekonomická diplomacia založená na reálnom podniku svetovej triedy


Práve prevádzky produkčného podniku sú vhodnými priestormi na realizáciu potrebných experimentov realizovaných podľa typu vyskytujúcich sa problémov. Za taký môžeme považovať aj nesúlad požiadaviek na vzdelanie a potreby produkčnej praxe sú v súčasnosti už neudržateľné. Preto situáciu je potrebné riešiť neodkladne. Treba uznať, že zo strany decíznej sféry bolo najmä v ostatnom období vynaložené veľké úsilie, avšak zásadné opatrenia stroskotávajú v inercii prístupov k zmenám. Napriek tomu, že metodiky klasického vedenia vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií sú na hraničnej existenčnej úrovni, naďalej sa využívajú. Snaha a vynaložená energia pokusov produkčných podnikov vstúpiť do rozhodovania o spôsobe edukácie bývajú neúspešné. Požaduje sa ale bližšia spätosť s praxou a samozrejme, so schopnosťou implementácie nových poznatkov v produkčnej sfére.


Nová technická úroveň spolupráce


Nový rozmer spolupráce s renonovanými univerzitami bude v nasledujúce dni odprezentovaný v spolupráci so Zastupiteľským úradom počas vybraných prednášok, kde za účasti významného fínskeho vedca, profesora Erkki Ormalu bude možné naživo vidieť nový komunikačný modul platformy nesúci názov „Pay per read and University modull“. Obsahom aktivít zúčastnených subjektov je zvyšovanie popularity domácej a svetovej vedy, rovnako aj významných osobností, ktoré sa zasluhujú o vstup do medzinárodných projektov a riešiacich závažné otázky súčasnosti. Práve kvalitatívna úroveň fínskych univerzít a ich technická úroveň môže obojsmerne pomôcť rozbehnutému projektu v rámci Spoločnej európskej produkčnej platformy. Predpokladá sa rovnomerný prienik vedeckých znalostí dostupnou formou pre študentov zapojených do novej formy komunikácie v zmysle študent – autor / vedec – predstaviteľ z produkčnej sféry podnikov. Technická úroveň systému garantuje aj spôsob popularizácie osobností vedy a jednotlivých vedných disciplín vrátane Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, ktoré značnou mierou prispievajú k zachovaniu kvality života a predkladajú nové objavy a vynálezy k všeobecnému prospechu obyvateľov planéty.

bottom of page