top of page

SCADA prezrádza všetko...

Pezinok 15.8.2019. Dnes sa na pôde predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. konalo neobvyklé stretnutie. Vo vážnej tónine hlasov vyznievali odborné sentencie zamerané na reálne produkčné procesy. Profesorovi Štefanovi Kassayovi, predsedovi dozornej rady odborne oponoval vedúci oddelenia prevádzky informačných systémov Szabolcs Horváth spolu s Jurajom Niedlom, členom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Odborné referencie sa znenazdajky stali trojčlennou prezentáciou skutočnosti,ktorá ešte nedávno mohlabyť iba ilúziou. Dnes, ale už s úplnou samozrejmosťou sú tu fungujúce informačné systémy pracujúce v reálnom čase. Vysoká odbornosť a aktuálnosť riešení vytvorili reálnu bázu osvojenia si aj dôrazne vyzdvihovanými výsledkami konkrétnych riešení.

Zľava profesor Štefan Kassay, Ing. Juraj Niedl a Ing. Szabolcs Horváth


Szabolcs Horváth pri svojom výklade podstaty automatizovaných systémov doslova žiaril a ochotne predsedovi dozornej rady predkladal alternatívy úspešných riešení, ktoré zároveň približoval na obrazovke laptopu. „Som šťastný, že dnes som dostal príležitosť nielen povedať, ale aj ukázať, ako možno riadiť produkčný proces priamo, z hociktorého miesta, v tomto prípade z kancelárie vzdialenej niekoľko kilometrov od reálnej výroby“. Juraj Niedl nijako nehral „druhé husle“ a so zápalom ozrejmoval detaily a uzly progresívnych riešení, výsledku kolektívu „výpočtárov. Poukázal aj na skutočnosť, že ak je treba, „vrchný audítor“ sa môže v hociktorý moment priamo z kancelárie ocitnúť v reálnom prostredí výroby a bližšie si ozrejmiť akýkoľvek vyskytnuvší sa problém a zároveň byť jeho spoluriešiteľom. Takéto interakcie sú nenahraditeľné aj pri vysoko automatizovaných procesoch. Osobitosť výkladu viedla k neobyčajnému zápalu pri komentovaní zvláštností a viacerých špecifických momentov v systéme, ktorý nesie meno VOIS. Okrem iných funkcií je samozrejmosťou požadovaný zber informácií z výrobného procesu, ich archivácia, spracovanie a prezentácia výsledkov spracovania vo vhodnej podobe a zdôraznil, že „SCADA systém vykonáva svoju činnosť v reálnom čase – t.j. v okamihu zmeny sledovanej veličiny je táto skutočnosť prezentovaná aj obsluhe (operátorovi) aj do velínu, pričom obsluha má možnosť vykonania vzdialeného zásahu do činnosti daného výrobného zariadenia“.

Po krátkej pauze Horváth a Niedl už trochu zamyslenejšie ešte raz zdôrazňujú: „Za posledné roky sme urobili veľké kroky vpred v zbere dát z výroby, taktiež v centrálnej vizualizácií výrobných celkov“, ešte raz zdôrazňujú Horváth a Niedl. Člen dozornej rady Juraj Niedl sa podujal na sumarizáciu množstva nových podnetov a invencií špecifického obsahu k rezonujúcim slovám aj profesora Štefana Kassaya. Niedl, už aj z titulu svojej funkcie v dozornej rade, aj z dôvodov vlastného podieľania sa na organizácii a implementácii tohto systému, doplnil: „Aby manažment výrobného podniku dokázal pružne reagovať na potreby trhu, musí disponovať komplexnou informáciou o stave svojej výroby, jej možnostiach a rezervách. A hlavne, potrebuje mať túto informáciu včas. Práve preto sme nasadili informačný, už spomenutý systém VOIS, ktorý zbiera a zobrazuje informácie z výroby.“

Pri viditeľnej súhre dvoch zanietených odborníkov nanovo zaznelo, že „je to systém tzv. strednej úrovne,ktorý je nadradený riadiacim systémom jednotlivých výrobných zariadení“ a pokračuje, teraz už sólo Niedl: „Ale to, čo sa odohráva pred našimi očami, je možné iba podriadením sa celopodnikovému informačnému ERP systému“. Šéf informatiky Horváth osobitne emočným pokračovaním vývoja odbornej diskusie s patričnym sebavedomím prezentáciu nateraz uzatvoril a konštatoval, že: „Vo všeobecnosti možno povedať, že všetky tieto elementy slúžia jednému celku, ktorý umožní rozlišovať kvalitu výrobného procesu aj z hľadiska plnenia jeho základnej funkcie, aj z hľadiska dodržiavania kvality jeho produktu a opakovane zdôraznil, že SCADA systém vykonáva svoju činnosť v reálnom čase.“

bottom of page