top of page

Ľudia sa dnes sústreďujú v novodobých kmeňoch

Pezinok 13.8.2019. „Konštrukcia ľudských vzťahov je determinovaná hedonizmom. Tak, ako bola po celé stáročia zaužívaná horizontálna štruktúra obyvateľstva, ako napríklad v Indii kasty, v Európe aristrokracia, teda kľúčové usporiadanie spoločnosti, dnes táto štruktúra stráca význam. Ľudia sa dnes dávajú dokopy v tzv. novodobých kmeňoch. Kmene zahŕňajú ľudí z vysokej triedy, zo stredných tried aj z prostých ľudí. Dnes je podstatné, že som v tom kmeni“, konštatuje doc. Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a popisuje súčasné rozdelenie spoločnosti.

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (vpravo) prijal pozvanie na diskusiu v relácii Hosť Štefana Kassaya (www.kassay.eu)


V rozvojových aj vyspelých krajinách je demografická situácia podmienená spoločenskou. Výnimkou nie je ani Slovensko, kde sa za najkritickejší problém populačného vývoja považuje starnutie. Vývoj spoločnosti spôsobil nižšiu mieru plodnosti a pôrodnosti, čo možno považovať za hlavnú príčinu prehlbovania demografického starnutia. Presadzovanie hodnoty rodičovstva ako jednej zo spoločenských priorít, investovanie do vzdelávania, bývania či sociálnej pomoci mladým rodinám sú faktory schopné zabezpečiť vyššiu pôrodnosť. „Druhý demografický prechod sa dnes posúva, v blahobytných spoločnostiach začal pred dvadsiatimi rokmi, u nás začal pred pätnástimi rokmi po pozdvihnutí ekonomiky. Mladí ľudia dnes odkladajú reprodukciu až potom, keď nadobudnú vzdelanie, získajú uspokojujúce zamestnanie, majú majetok a ako čerešničku na torte si dovolia mať dieťa. Robili sme prieskum, či sú v mladých ľudoch motivácie na posun k lepšiemu, ale som v tom skeptický. Tento fenomén sme pomenovali príslušnosť do klubu. Keď sa mi ako mladému, vyštudovanému človeku s úspešnou kariérou narodí prvé dieťa, tak sa zrazu dostávam do „klubu rodičov“... a dosiahol som vlastne to najviac, čo sa dalo dosiahnuť...,“ ozrejmuje docent Bianchi demografickú situáciu na Slovensku.

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., sa počas návštevy v televízom štúdiu prof. Štefana Kassaya zaujímal aj o vedecko-výskumnú a publikačnú aktivitu hostiteľa, vrátane komentárov v Hospodárskych novinách k otázkam vedy a vzdelávania


„Mňa veľmi oslovuje problém, čo sa deje pri narcistickom až exhibicionistickom otváraní sa na sociálnych sieťach. Problém, ktorý v tom ja vídím je v prvom rade neautentická súperivosť alebo nepriama súperivosť. Nie je to o tom, že by tie portály boli tak nastavené, napríklad, že ideme súťažiť kto viac cestoval, alebo ideme súťažiť kto mal úžasnejšiu svadbu,... Tie možnosti, ktoré poskytuje instantná komunikácia, absolútna distribúcia informácie stovkám, u niektorých aj tisícom priateľov vnútorne vyvoláva permanentné porovnávanie sa. Som súčasťou tej komunity a reflektujem to, čo sa tam deje. Neporovnávam sa so sebou, so svojimi schopnosťami, možnosťami a kapacitami, čo je evolučne dôležité, súperiť sám so sebou, ale súperím, či porovnávam sa so stovkami alebo tisícmi ľudí, s ktorými nemám v podstate nič spoločné, nič, dokonca ani východiskové parametre nemám rovnaké. Nebol som socializovaný v rovnakom hodnotovom prostredí“, zdôrazňuje narastajúce problémy Bianchi.

Rozhovor s významnou osobnosťou sexuálnej výchovy, sexuálneho a reprodukčného zdravia, deliberatívnej demokracii na Slovensku, doc. PhDr. Gabrielom Bianchim, CSc., pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

 

Charakteristika vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti Doc. PhDr. Gabriela Bianchiho CSc:


Vedecko-výskumnú činnosť G. Bianchiho možno rozčleniť do troch väčších tematických celkov. Prvým je environmentálna psychológia a environmentálna výchova, ktorej sa venoval od polovice osemdesiatych rokov. V tomto období (kedy intenzívne spolupracoval s PhDr..Vierou Rosovou, CSc.) vznikli práce preskúmavajúce mentálne reprezentácie environmentálnych konceptov, percepciu rizika v prostredí, hodnotové pozadie rozhodovania sa v environmentálnych kontextoch a vytváranie motivácie pre pozitívne environmentálne správanie. Táto výskumná práca vyvrcholila formulovaním koncepcie environmentálnej výchovy stavajúcej na dosahovaní psychologickej zrelosti jednotlivca, ktorej nevyhnutnými atribútmi sú prosociálna motivácia a absencia deštruktívnych motívov. Táto koncepcia bola zásadne odlišná od (do)vtedy prevažujúcej koncepcie zdôrazňujúcej zážitkové modelovanie ekologických vzťahov a poznatkové rozvíjanie v predmetnej oblasti. V súčasnosti G. Bianchi zastrešuje účasť Slovenska v projekte 7. Rámcového programu EÚ zameranom na analýzu spoločenskej reflexie a spoločenskovednej pripravenosti na problematiku jadrovej energetiky.


Od polovice 90. rokov sa G. Bianchi venoval problematike sexuálneho zdravia a sexuálnej výchovy. Keďže výskum sexuality v našich podmienkach dovtedy takmer neexistoval, výskumné aktivity sa spočiatku zameriavali najmä na zmapovanie sexuálneho správania populácie, identifikovanie rizikových trendov a formulovanie odporúčaní pre sexuálne zdravie. Všetky tieto výstupy boli využívané v permanentnej diskusii o koncepcii a realizácii sexuálnej výchovy, pri príprave lektorov sexuálnej výchovy (v neskoršej terminológii výchovy k manželstvu a rodičovstvu). V súčasnosti sa venuje v tejto oblasti problematike sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi a udržateľnosti reprodukcie na Slovensku. Od roku 1997 G. Bianchi (so spolupracovníkmi v tíme I. Lukšíkom a M. Popperom) organizujú dodnes pravidelné konferencie o sexuálnej výchove a medzinárodnú vedeckú konferenciu SEXUALITY.


Tretím výskumným celkom G. Bianchiho je presah sexuality a intimity do občianskeho priestoru. Problematika rodovej rovnosti a rodových stereotypov, ľudských práv sexuálnych menšín či sexualizácie verejného a mediálneho priestoru má priamy vzťah k sexuálnemu zdraviu, sexuálnej agresii a transformácii identity – vytvárajúc komplex tzv. sexuálneho a intímneho občianstva. Riešenie problémov v sexuálnom zdraví už nie je možné v uzatvorenom psychologickom a pedagogickom priestore, ale nevyhnutne vyžaduje rozšírenie výskumnej optiky na konkrétne podoby demokratického poriadku, legislatívy, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií.


Zdroj: https://www.sav.sk/uploads/users_cv/20140602102322_994_ProfesijnyzivotopisBianchiCOMPREHENSIVESKjun2014.doc

bottom of page