top of page

Brainstorming pedagógov s profesorom Kassayom o príprave nového semestra na Katolíckej univerzite v

Poprad 15.7.2019. Dnešné stretnutie profesora Štefana Kassaya s pedagógmi Katolíckej univerzity v Ružomberku, z Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade, z Katedry manažmentu sa nieslo v prípravách na nasledujúci semester. Podobné „brainstormingy“ s predstaviteľmi praxe sú užitočným krokom pred prípravou nových výučbových osnov, ktoré predstavitelia univerzity dokážu prispôsobiť na mieru potrebám trhu a aplikovať už v nadchádzajúcom zimnom semestri.

Zľava Ing. Anna Diačiková, PhD., prof. Štefan Kassay, DrSc., prof. Ing. Alena Daňková, CSc. a doc. Ing. Jana Piteková, PhD.,


Štúdium v magisterskom stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia je realizované v súlade s akreditovaným študijným programom 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Štruktúra predmetov zahrnutých do študijného plánu je vypracovaná s ohľadom na aktuálne potreby praxe organizácií, predovšetkým v oblasti riadenia ľudského potenciálu a v oblasti riadenia podnikov cestovného ruchu. Bloky povinne voliteľných predmetov sú svojim obsahom a rozsahom definované tak, aby sa absolventi študijného programu Ekonomika a manažment podniku dokázali v praxi uplatniť ako manažéri pre oblasti riadenia ľudského potenciálu a riadenia podnikov cestovného ruchu. Potreby trhu si vyžiadali špecifické úpravy a zavedenie nových oblastí v študijnom programe, kde evidujeme nárast prihlásených študentov. „Práve druhý spomínaný program sa v novom semestri rozširuje a flexibilne prispôsobuje potrebám praxe" uviedla prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry manažmentu.

V otázkach skladby a koncentrácie sa na nosné otázky s prepojením na aktuálne požiadavky praxe sa diskutovalo s veľkým zaujatím a rozvinutými predstavami aj širšej perspektíve. Ide hlavne o to, aby teoretické poznatky, ktoré študenti získajú, boli doplnené aj o projektovú činnosť zahrnutú do vybraných predmetov, ktorými dokazujú svoju spôsobilosť identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach a v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobia. Vnášané inovácie však rešpektujú rigorózne stavané časti študijného programu v pôvodnej koncepcii študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. V tom zmysle, v rámci brainstormingu, prebiehala pomerne rozsiahla diskusia. Niekoľkokrát sa prízvukovala požiadavka, aby jadrové predmety korešpondovali s odporúčanou štruktúrou výučby aj na vyšších štruktúrach riadenia obsahu štúdia. Ide tu o inovácie a rozvoj smerom od nových poznatkov k znalostiam verifikovaným v produkčnej praxi.

Ďalej sa konštatovalo, že v rámci študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku bude v tomto roku otvorený aj blok povinne voliteľných predmetov, resp. nová špecializácia – Hotelový manažment, technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov. Vyučovať budú aj profesionálni odborníci z praxe, najmä z partnerskej spoločnosti Tatry Mountain Resorts. Je to osobitne pripravený výučbový program na žiadosť hotelových akadémií, aby v tejto oblasti bola pokrytá odborná kvalifikácia, ktorú si vyžiadali aj regionálne potreby trhu. „Ako novinku otvárame aj univerzitu tretieho veku v dvoch študijných programoch", opisuje aktuálne novinky doc. Ing. Jana Piteková, PhD., zástupkyňa vedúcej katedry a zástupkyňa pre pedagogickú činnosť Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade, Katedry Manažmentu, Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Zhodne sa v závere profesionálne prebiehajúcej výmeny názorov konštatovalo, že absolventi druhého stupňa štúdia dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Môžu vykonávať rôzne manažérske funkcie riadenia podniku ako manažér univerzalista i špecialista. Sú schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Absolventi majú dostatok znalostí potrebných na vedenie rozsiahlych tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov.


Ing. Anna Diačiková, PhD., odborná asistentka a vedúca redaktorka časopisu REFLEXIE pre webový portál kassay.eu ďalej uviedla, že „v týchto dňoch vrcholia prípravy na druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019“ s témou – aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov. 2. ročník konferencie PEMF2019 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v nastupujúcej ére štvrtej priemyselnej revolúcie, z oblasti rozvoja ľudského potenciálu a oblasti cestovného ruchu. Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov ako celostného manažmentu je žiaduca a naliehavá. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.“

V ďalších konštatáciách Ing. Anna Diačiková, PhD., odborná asistentka a vedúca redaktorka časopisu REFLEXIE uviedla, že „zároveň pokračuje spolupráca s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v oblasti vydávania vedeckého časopisu REFLEXIE. Tretia séria časopisu ozrejmuje študentom Zákaznícku perspektívu. Poslanie vedeckého časopisu na Katolíckej univerzite je uľahčiť dostupnosť ekonomickej literatúry študentom. Obsah časopisu vychádza zo známej metodiky Balanced Scorecard (BSC) vypracovanej Robertom Kaplanom a Davidom Nortonom. Výkonnosť podniku je aplikáciou tejto metodiky hodnotená prostredníctvom štyroch vyvážených perspektív (finančnej perspektívy, zákazníckej perspektívy, perspektívy interných podnikových procesov a perspektívy učenia sa a rastu) a v pentalógii je rozšírená o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa ďalej odvíjajú BSC perspektívy podniku“.


Iniciátor stretnutia Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. v závere takmer trojhodinovej názorovej konfrontácie s dobrým úmyslom rozvinúť metodiku výučby a jej obsah, konštatoval, že „stretnutie sa nieslo v priateľskej a dobroprajnej atmosfére a že je snaha reflektovať predstavy vrcholového vedenia Katolíckej univerzity. V záujme skvalitňovania štúdia s previazaním na spoločenskú prax uviedol, „že sú tu oprávnené potreby mať aj znalostí univerzálneho typu“. Prof. Kassay nanovo prízvukoval, že stretnutie prinieslo „rad nových nápadov, ktoré sa pretavia do nadchádzajúceho semestra a sú overené praxou. Ich aplikácia bude pokrývať potreby trhu, ktorý sa neustále mení. Včasná príprava učebných osnov, ako bolo povedané, v spolupráci s odborníkmi z praxe je zárukou zachovania i zveľaďovania nových trendov v oblasti ekonomiky doslova ušitých na mieru nášho podnikateľského prostredia. Je veľmi cenné, že Katolícka univerzita zareagovala na potreby regiónu, čoho dôkazom je narastajúci počet študentov, ale aj absolventov, ktorí sú už dnes etablovaní vo významných pozíciách v podnikoch na Slovensku i v zahraničí. Prof. Kassay sa poďakoval „za príležitosť prispieť Katolíckej univerzite svojimi možnosťami, čo sa odráža aj v dobrej spolupráci a nastupujúcom trende ďalšieho profesionálneho rozvoja pedagógov, funkcionárov a vôbec ochotou a spoluprácou so všetkými zložkami domácimi i externými s prvotným cieľom učiť a vychovávať mladých ľudí mysliacich rozumom a cítiacich srdcom,“ prof. Kassay po chvíľke svoj záverečný príhovor doplnil slovami: „S radosťou z vydareného a príjemného dňa nápadov, inovácií a ochoty urobiť pre univerzitu, pre študentov všetko, čo vedie k rozvoju osobnosti, uplatnenia sa vysokokvalifikovaných absolventov k úspechu v povolaní a zodpovednému postoju k životu aj v zlepšovaniu kvality života aj rámci svojich rodín, k láske a porozumeniu“.

bottom of page