top of page

Je potrebné formovať myseľ i srdce

Pezinok 14.7.2019. Nedávne Sympózium o vede a vzdelávaní Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania otvorilo nové možnosti spolupráce medzi zúčastnenými zástupcami Slovenskej akadémie vied, Učenej spoločnosti Slovenska, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vedecké osobnosti, štátni tajomníci, ale i odborní vedeckí pracovníci sa zhodli na súčasnom pláne pokračovať v digitalizácii priemyslu, informatizácii systémových zariadení, zavádzaní najnovších trendov v oblasti výučby študentov a v neposlednom rade i osvojením si praktických postupov z podniku už počas štúdia. Nový pohľad na reformu školstva predniesol doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prízvukoval potrebu vyrovnaného učebného plánu, kde zásadnú rolu zohráva aj duchovno a prirodzená slušnosť, daná už od narodenia každému človeku. Rektor sa nazdáva, že pridaná hodnota, ktorou disponuje Katolícka univerzita môže v budúcnosti ovplyvniť štúdium aj na iných univerzitách, napríklad technických smerov. Digitalizácia a automatizácia je potrebná, ale musíme ju aplikovať rozumne a mať jej výstupy pod odborným dohľadom, aby nedochádzalo k narušovaniu medziľudských vzťahov, ktoré sú dôležité nielen počas štúdia, ale aj v pracovnom i osobnom živote človeka.

Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku


Dôležitým aspektom ovplyvňujúcim študentov je v súčasnosti materializmus a konzumná doba. Je veľmi ťažké v každodennom živote fungovať podľa hodnôt, ktoré zveľaďujú človeka. Ciest je mnoho, ako sa dá aj v ťažkej súčasnej situácii formou viery a používania zdravého rozumu napredovať nielen v humanitných vedách, ale aj vo vedách technických. Paralely medzi dvoma svetmi myšlienok a faktov sú diametrálne odlišným prostredím. Existuje tu však jedna spojnica. Je ňou sám človek. Ak sa nad svojou činnosťou nezamyslí, jeho ďalšie konanie aj napriek digitalizácii a informatizácii ho môže ľahko zničiť. Samotná podstata bytia a zjednodušenia si ťažkej práce modernými technológiami má aj svoje úskalia. Človek je dnes ďalej od človeka, komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí, bez srdca, digitálne, bez emócii a pohľadu do očí. Sme na dôležitej križovatke, kedy sa musíme správne rozhodnúť, či žiť virtuálny život s chladnou srdečnosťou alebo sa vrátiť k hodnotám, ktoré sa po stáročia budovali medzi ľudmi komunikáciou, stretávaním sa a skutočným podaním ruky.

Rektor Demko vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu fungovania klasickej rodiny. Dnes sme svedkami častých rozvodov, nefungovania vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Rodina je základným stavebným prvkom, ktorý vytvára vhodné prostredie, v ktorom sa dieťa cíti dobre a vie sa vzdelávať aj s pomocou rodičova bez stresových vplyvov vychádzajúcich už priamo z rodiny. V bežnom živote sa dieťa stretáva s prostredím, ktoré nie je príliš vľúdne, nedokáže ho formovať. Škola a ani učitelia rodinu nedokážu a ani nemôžu nahradiť.Často si rodič mýli povolanie učiteľa. Učiteľ je sčasti aj vychovávateľ, ale nie na plný úväzok. Základy sú v rodine, tie je potrebné ďalej rozvíjať.

Verím, že na ďalšom podobnom Sympóziu zorganizovanom Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania sa budeme môcť stretnúť a upriamiť pozornosť na výsledky,ktoré budú na prospech školstva, vedy a výskumu ajzrealizované. Sympózium je miestom, kde sa prednesú nápady, názory i želania, ako ísť ďalej a čo je v súčasnom období dôležité. Pri pohľade na účastníkov Sympózia musím povedať, že pri bežnom akademickom a vedeckom živote by sme sa určite v takomto počte nestretli, kde každá ustanovizeň zapojená do zlepšovania univerzitného prostredia má svojho zástupcu. Aj preto dovoľte, aby som sa poďakoval pánovi profesorovi Kassayovi za tento počin.

bottom of page