top of page

Edičný rad Zarządzanie ako súčasť produkčného procesu európskej platformy v Poľsku

Kraków, Pezinok 11.7.2019. Vydavateľstvo Poľskej akadémie vied Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. v týchto dňoch dokončilo prípravy v rámci korektorskej činnosti na edičnom rade Zarządzanie, ktorý je súčasťou Spoločnej európskej produkčnej platformy. Prvý a tretí rad kníh je pripravený na tlač, druhý rad pôjde do výrobného procesu o týždeň neskôr. Postupnosť tlačiarenského výrobného procesu v úzkej spolupráci s autorom je naplánovaná tak, aby na začiatku zimného semestra boli publikácie pripravené na distribúciu pre univerzity a do elektronického predaja. Započatie tlačiarenských prác k dnešnému dňu je symbolickým darom tímu spolupracovníkov k narodeninám profesora Štefana Kassaya

Edičný rad Zarządzanie vo finálnej podobe


Úspešná prezentácia edičného radu Zarządzanie počas nedávnej medzinárodnej ekonomickej konferencie na Vysokej škole Humanitas v Sosnowci iba potvrdila záujem študentov o publikácie v poľskom jazyku, ktoré v praxi riešia problematiku riadenia procesov v podniku. Multidisciplinárny prierez viacerých vedných odborov ako sú riadenie podnikov, starostlivosť, príprava a zaradenie zamestnancov do výrobného procesu, praktické znalosti z oblasti marketingu, podnikovej komunikácie a v neposlednom rade aj ekonomickej diplomacie sú obsiahnuté v edičnom rade Zarządzanie.

Dvadsať kníh edičného radu Zarządzanie s jednotlivými časťami


Pripravovaná nová forma aktualizácie edičného radu aj po knižnom vydaní je orientovaná aplikovanú časť znalostí a to formou prípadovej štúdie alebo priameho výstupu zrealizovaného projektu. Moderný systém elektronických publikácii na portáli www.kassaybooks.com zabezpečí, aby študenti i ostatní záujemcovia o štúdium kníh aj po vydaní mali vždy aktuálne informácie doplnené priamo do obsahu pôvodných kníh.

Výhodou formy štúdia cez „Pay per read“ je okamžitý prístup k hľadaným informáciám online z akéhokoľvek miesta, nonstop 24 hodín a s možnosťou virtiuálneho prepojenia medzi jednotlivými prvkami systému. Užívateľovi sa tak sprístupní v poľskej jazykovej mutácii prostredie, ktoré je z hľadiska objemu materiálu jedinečnou platformou, ktorá v Európe zatiaľ nemá žiadnu paralelu.

Slávnostná prezentácia kompletného diela Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość v Collegium Maius Jagelonskej univerzity v Krakove z 24.10.2017, kde profesor Kassay v širšej diskusii odpovedal na otázky z publika a od študentov. Často rozoberanou témou bol vzťah podniku, podnikateľa k zamestnancom v súčasnom období, kedy je potrebné od základov riešiť akútnu otázku nedostatku pracovných síl, kvalite pracovného prostredia zamestnancov a v neposlednom rade aj vnútropodnikovej komunikácie. Práve v komunikácii je často v podniku podceňovaná a jej nezvládnutie vytvára bariéry medzi samotnými zamestnancami. Vo svojom prejave sa dotkol aj bezlimitného rastu a nezmyselnosti nadprodukcie „rozmanitosti produktov“. Náš severný sused trpí rovnakými problémami ako Slovenská republika, je tu priestor pre širšiu diskusiu, ktorá sa v budúcnosti musí riešiť.

bottom of page