top of page

Ekonomický kongres na Vysokej škole Humanitas v poľskom Sosnowci

Sosnowiec, Poľsko 18.6.2019. Už piaty krát sa Sosnowiec stal „hlavným mestom praktického podnikania“ vďaka medzinárodnému ekonomickému kongresu na Vysokej škole Humanitas. Kongres privítal významné osobnosti z oblasti ekonomiky, medzinárodného obchodu, multimédii a v neposlednom rade aj podnikovej psychológie. Všetky spomenuté vedné disciplíny dnes tvoria základný stavebný prvok úspešného moderného podnikateľa. Stretnutie vedcov, pedagógov, podnikateľov a študentov iba potvrdilo potrebu úzkej previazanosti spomenutých vedných oblastí, ktoré dnes už neodmysliteľné patria k stavebným prvkom ekonomického odboru z oblasti riadenia.

Auditórium kongresu


Kongres privítal množstvo zahraničných hostí. Slovensko zastupoval dnes už významný poľský potravinársky subjekt – I.D.C. Polonia, akciová spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou úspešného slovenského pečivárensko-potravinárskeho podniku I.D.C. Holding, a.s. profesorom Štefanom Kassayom a jeho dvomi významnými ekonomickými dielami. V poľskom jazyku bola poslucháčom prezentovaná pentalógia Podnik a podnikanie – Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Edičný rad RIADENIE –ZARZĄDZANIE sa v tomto období v spolupráci s poľským vydavateľstvom akadémie vied – Księgarnia Akademicka Kraków zalamuje do poľského jazyka. Publikácie tvoria základ Spoločnej európskej produkčnej platformy.

Podnik a podnikanie – Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość v poľskom jazyku a edičný rad RIADENIE v slovenskom jazyku

Účastníkom kongresu sa prostredníctvom telemostu prihovoril aj profesor Štefan Kassay


V rámci prezentácii Spoločnej európskej produkčnej platformy multimediálny webový portál www.kasssaybooks.com poslucháčom ponúkol bezplatnú 7 dňovú prezetánciu edičného radu RIADENIE v anglickom jazyku na študijné účely. Portál ako prvý na Slovensku spustil online knižnicu pre študentov, dostupnú pre každého. „Pay per read“ je typ platenej služby, pomocou ktorej si vnímateľ môže kúpiť udalosti na zobrazenie prostredníctvom webového portálu. Prevádzkovateľ ponúka obsah v rovnakom čase všetkým na ktoromkoľvek mieste s dostupnosťou internetového pripojenia, ktorí si ju objednajú. Publikáciu je možné zakúpiť prostredníctvom webovej platformy, pomocou elektronického sprievodcu predplatného. Systém sa vyznačuje vysokou flexibilnosťou a adresnosťou ponúkaného obsahu. Je centrálne riadený redakčným systémom, kde kniha je k dispozícii práve v čase, kedy ju naozaj potrebuje čitateľ. Za prijateľnú cenu je elektronický prenájom vhodný pre študentov, ale aj širokú čitateľskú verejnosť vrátane podnikateľov. Výhodou je, že ponúkaný súbor nezaťažuje zobrazovacie zariadenie čitateľa, nakoľko je spustený online s možnosťou okamžitého vyhľadávania textov. Pre prípad citácie systém umožňuje kopírovanie textovej časti do akéhokoľvek textového editora. Redakcia elektronického prenájmu ponúka široké možnosti aktualizácie obsahu knižných titulov v reálnom čase priamo autorom.

Prezentačné video Spoločnej európskej produkčnej platformy v poľskom jazyku odvysielané počas kongresu

 

O vysokej škole Humanitas. Management patrí k štúdiu, ktoré sústreďuje niekoľko odborov vedy a umenia v oblasti ekonómie, finančníctva, bankovníctva, fungovania trhu alebo práce manažéra. Poslucháč sa v priebehu vzdelávania dozvedá, ako profesionálne riadiť firmu, viesť pracovné skupiny, plánovať a zavádzať do praxe marketingovej stratégie. Vysoká škola Humanitas ponúka štúdium realizované teoretikmi a praktikmi, ide o manažérov, ekonómov, finančníkov, psychológov v oblasti biznisu alebo ekonomického práva. Študent má v priebehu štúdia možnosť vybrať si špecializáciu, v rámci ktorej si rozširuje a prehlbuje vedomosti v oblasti manažmentu. Štúdium sa zakončuje udelením titulu bakalár a získaním medzinárodného diplomu o ukončení vysokoškolského bakalárskeho štúdia. Diplom o zakončenie štúdia v odbore manažment, vydaný pražskú fakultou Humanitas, je uznávaný v celej Európskej únii. Štúdium v ​​odbore manažment je realizované na základe platných právnych predpisov a najvyšších vzdelávacích štandardov, na základe medzinárodného programu vzdelávania, umožňujúceho získať vedomosti, schopnosti a kompetencie univerzálneho charakteru, vďaka ktorým je absolvent vybavený medzinárodný kvalifikáciou umožňujúce pracovať v krajinách Európskej únie.

bottom of page