top of page

Spoločná európska produkčná platforma dostupná online pre študentov a podnikateľov

Pezinok 11.6.2019. Dvadsať publikácii o riadení profesora Štefana Kassaya sa v týchto dňoch stáva dostupným pre každého podnikateľa alebo študenta v elektronickej podobe. Nový webový portál www.kassaybooks.com ponúka čitateľom predplatné edičného radu RIADENIE na jeden rok za cenu 5 euro. Publikácie sú základným stavebným prvkom Spoločnej európskej produkčnej platformy.

Ako vznikla myšlienka aktívnej spolupráce formou online portálu www.kassaybooks.com a čitateľskou základňou ekonomickej literatúry? Profesor Kassay sa k tomu vyjadril: „Úvodná myšlienka sa opiera o skúsenosti zo severských krajín, kde hlavným ťahom nových riešení je integrácia tvorivých síl v rôznych disciplínach pri riešeniach zásadného významu. Volia sa pracovné tímy na báze maticových štruktúr, čo v skutočnosti znamená dočasnú štruktúru až do vyriešenia problematiky a vytváranie nových štruktúr podľa charakteru a typu nových riešení. Nosnou ideou je kvalita života a poznanie, ktoré sa nekončí absolutórium príslušných edukačných inštitúcií, ale vstupuje do života človeka v celom štádiu jeho aktívnej pracovnej činnosti. Konkrétnym príkladom je Fínsko, kde v zásade vplyvom dlhodobej výchovy sú zafixované ako najvyššie hodnoty znalosti a dobré vzťahy medzi ľuďmi. Charakteristické pre dosiahnutie efektívnych výsledkov v primeranom čase je proces agregácie. Táto skúsenosť je využiteľná aj v našich podmienkach, hoci v súčasnosti zaznamenávame skôr proces desagregácie a vytvárania malých produkčných celkov, čo ochudobňuje konečné riešenie o variabilitu nových ideí a inovačných tendencií. Vzniká tu priestor na aktívnu aktualizáciu učebnej látky pre študentov formou online štúdia prostredníctvom špecializovaného webového portálu“, vysvetľuje profesor Štefan Kassay.

Osobné presvedčenie profesora Kassaya o potrebe vzniku aktívneho webového portálu vychádza aj z vyše 25 ročných skúseností vo vedení korporácie I.D.C. Holding, a.s. a obdobia spolupráce v pozícii ekonomického diplomata, vrátane pôsobenia v zahraničí. Svoje znalosti i oblasti riadenia dopĺňa o vedecky zdôvodnenú skúsenosť, že integrácia ľudských síl vedie k pokroku a želaným výsledkom podstatne rýchlejšie. Koncentrácia intelektuálneho a ľudského kapitálu, znalosti a ekonomika podniku v globálnej konkurencii prinášajú nové impulzy a spolupráca so schopnými, profesionálne erudovanými partnermi vedie k inováciám a pokroku.

Spoločná európska produkčná platforma

Riadeniu intelektuálneho kapitálu sa musí venovať každý podnik. Platí však, že podniky ak rastú vo veľkosti a komplexnosti, sú čoraz viac závislé na znalostiach o trhovom prostredí a konkurencii využívaných pri strategickom plánovaní a rozhodovaní. Veľké korporácie potrebujú znalostné aktíva kvôli „lepšej adaptácií sa na narastajúce neistoty, ktoré sprevádzajú ich rast”. Keď podnik pôsobí dlhšie v odvetví, zdá sa, že ho prostredie menej ohrozuje, a tak podniky často znižujú aktivity zamerané na monitoring prostredia a menej sa zaoberajú riadením intelektuálneho kapitálu. V súčasnosti je už nevyhnutnosťou verifikovanou dosiahnutými výsledkami a rastom konkurencieschopnosti podnikov, ktoré mali dostatok odvahy modifikovať vlastné prístupy k znalostiam a ich využite a zároveň vložiť dostatok energie na praktické aplikácie naznačených téz v produkčnej praxi.

Ľudský kapitál je vlastníctvom jednotlivcov a zahŕňa ľudí v rámci podniku a tiež zákazníkov a dodávateľov tohto podniku. Obsahuje fakty, zákony, a princípy ako aj menej definovateľné vedomosti špecializácie, kolektívnej práce, a komunikačných schopností. Meradlá by mali obsahovať i kvalitu aj kvantitu jednotlivých „zásob“ vedomostí ako aj kolektívne „zásoby“ v rámci pracovných skupín a kolektívov. Dôležitým aspektom ľudského kapitálu, ako uvádzajú viaceré pramene je chápanie ľudského kapitálu ako „hodnoty človeka“.[1]


Znalosti sa postupne stali kritickým strategickým zdrojom pre podnikateľské aktivity a ďalší ekonomický rozvoj podnikov. Je to mimoriadne dôležité konštatovanie. Potvrdené už tým, že podniky a inštitúcie, ktoré si túto skutočnosť uvedomujú, stále viac môžu budovať svoju konkurenčnú výhodu na korporatívnych znalostiach, na znalostiach zachytávajúcich najlepšie postupy používané v podniku i na znalostiach predstavujúcich najnovší pokrok v rozvoji oblasti, v ktorej podnik pôsobí. Zo strategického hľadiska teda možno chápať intelektuálny kapitál ako významné východisko pre napodobiteľné a nenapodobiteľné konkurenčné výhody, ako „poslednú udržateľnú konkurenčnú výhodu“.


Rozumejú sa tým strategicky významné znalostné aktíva, ktoré sú dôležitým zdrojom konkurenčnej výhody podniku. Vznikajú zo znalostnej bázy, respektíve kombináciou a interpretáciou informácií a znalostí o externom prostredí a podniku, ktoré sa ďalej využívajú predovšetkým na strategickej úrovni riadenia podnikov. Inak povedané, ide o spracované informácie a znalosti [2] o súčasnom a budúcom stave externého prostredia a postavení konkurencie (komplexné informácie o marketingu, výskume a vývoji, investičných taktikách, dlhodobých podnikateľských stratégiách konkurencie a pod.) za účelom ich využitia pri tvorbe dobrých strategických plánov a rozhodnutí.

Poznámky:


[1] Intelektuálny kapitál podniku alebo inštitúcie je používaný ako synonymum nehmotného majetku alebo znalostných aktív. Názory iných autorov sa vyskytujú v novších definíciách, či vysvetľovaní obsahu a presnosti vyjadrenia.

[2] Znalosti sa zväčša chápu ako realizované vedomosti, čiže obsahujú praktický prvok spätý s produkciou pri konkrétnych pracovných postupoch


bottom of page