top of page

Sympózium o vede a vzdelávaní na pôde Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied

Bratislava 15.5.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, v spolupráci s Ústavom polymérov Slovenskej akadémie vied, pod záštitou profesora Petra Mocza, predsedu Učenej spoločnosti Slovenska usporiadala Sympózium o vede a vzdelávaní v priestoroch Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste. Ide o prvé Sympózium, na ktorom sa stretli výnimočné osobnosti slovenskej vedy a vzdelávania, zástupcovia decíznej sféry, vedeckí pracovníci, rektori troch slovenských univerzí. Jedinečnosť tohto podujatia potvrdzuje aj účasť predsedu Slovenskej akadémie vied, profesora Pavla Šajgalíka. Profesor Kassay sa k prítomným prihovoril najprv umelecky stvárneným audiovizuálnym vyznaním, na ktoré nadviazal krátkym prejavom.

Profesor Štefan Kassay víta účastníkov Sympózia o vede a vzdelávaní aj formou krátkeho filozofického zamyslenia sa nad životným poslaním vedca, pedagóga a ekonomického diplomata.


„Sympózium o vede a vzdelávaní je prvé svojho druhu, ktoré usporiadala Nadácia na podporu vedy a vzdelávania na pôde Slovenskej akadémie vied. V rámci propagácie vedy a vzdelávania Nadácia dlhodobo spolupracuje s vedeckými pracovníkmi SAV. Sympózium je pilotným projektom, kde sa predpokladá jeho periodické opakovanie viackrát do roka s cieľom popularizovať vedu a slovenskú vedeckú obec“, približuje poslanie Sympózia prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesor Štefan Kassay.

Príhovor profesora Štefana Kassaya, prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania


V spojitosti s Nadáciou je osobnosť prezidenta Nadácie zárukou trvalého záujmu a vysokej multidisciplinárnej profesionality v celej šírke potenciálnych možností aplikácií nielen technických, ale aj spoločensko-vedných disciplín. Vyjadrenie vzťahu k vede a jej širokému uplatneniu demonštratívne preukazuje svojou podnikateľskou, pedagogickou a vedeckou aktivitou. Dôsledne využíva prostredie podniku svetovej triedy, ktoré ponúka neoceniteľný zdroj priemyselno-inžinierskych informácií tvoriacich hodnotný podklad pre výskum a pedagogickú spolusúčinnosť. Efektívnosť koncepcií profesora Kassaya sa plne prejavuje pri presadzovaní zmien, zvyšovaní produktivity práce a všestrannej efektívnosti korporácie I.D.C. Holding, a.s.

Informačno-komunikačné procesy a ich reflexie v podnikovej a ekonomickej diplomacii prezentuje nová publikácia profesora Štefana Kassaya, ktorá bola vydaná pri príležitosti pilotného Sympózia o vede a vzdelávaní


Nadácia oceňuje významné osobnosti vedy a vzdelávania a ich počiny každoročne udeľovaním Ceny excelentnosti, Zlatej medaily profesora Štefana Kassaya a Pamätnej medaily. Je to významný krok umožňujúci prepojenie nosných cieľov a perspektívne aj širšiu spoluprácu pre formovanie a podporu vedeckej, publikačnej a vydavateľskej aktivity slovenských autorov, pracovníkov SAV a ČSAV a členov Učenej spoločnosti Slovenska a tiež zahraničných významných osobností a členov Európskej akadémie vied a umení.


„S veľkou pokorou som prijala pozvanie na Sympózium od profesora Kassaya. Keď som prišla prvýkrát do Pezinka na pracovisko Nadácie, bola som prekvapená jeho spontánnosťou. Môj dnešný príspevok by som pomenovala vzdelanie pre vedu. Ktoré vedecké oblasti by mali pomáhať vzdelávaniu? Moja predstava je, aby sme ku vzdelávaniu pristupovali na vedeckej báze, pretože žiaľbohu, úpadok školstva, ktorý nastal práve preto, že ku vzdelávaniu sa pristupovalo na úrovni bežného vedomia“, započala svoj príhovor Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied


Moderátor sympózia Ing. Marek Trubač po vystúpení štátnej tajomníčky pohotovo oslovil predsedu Slovenskej akadémie vied, profesora Pavla Šajgalíka vediac, že ho očakávajú na medzinárodnej konferencii v Smoleniciach, kde ako hostiteľ mal rad povinností. „Z môjho pohľadu veda a vzdelávanie sú to dve spojené nádoby, ktoré jedna bez druhej nemôžu fungovať. Do veľkej miery súhlasím s tým, čo nám povedala štátna tajomníčka pani Nachtmannová, myslím si, že my potrebujeme dostať naspäť dôstojnosť učiteľov, dôstojnosť vedcov, aby spoločnosť vnímala tieto zamestnania – možno povolania pre niekoho, ako významné elementy nášho ďalšieho rozvoja. Pokiaľ sa nám tento krok nepodarí realizovať, odpustite prosím, budeme mať na školách druhotriednych učiteľov a možno na akadémii treťotriednych vedcov,“ zdôrazňuje predseda akadémie vied profesor Šajgalík.


Následne sa slova ujíma Ing. Rastislav Chovanec, PhD. – štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. „Keď som videl dnešnú tému Sympózia, tak som chvíľku nevedel, s akou témou môžem vystúpiť, nechcel som skĺznuť do roviny prezentovania môjho názoru akoby malo vyzerať vzdelávanie a veda. Dnes si totiž každý myslí, že vie, akoby vzdelávanie malo vyzerať a to je podľa mňa najväčší problém, prečo doteraz nebola žiadna relevantná reforma úspešná. Ak sa aj reforma napíše, vždy má nespočetné množstvo oponentských návrhov, že v konečnom dôsledku sa nestane vôbec nič. Hospodárstvo, čo je moja parketa je bytostne závislé od toho, ako nám funguje veda a vzdelávania. Vďaka moderným technológiám sa za posledných pätnásť rokov zdynamizovalo ako nikdy predtým“.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku – doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. prítomným na úvod opísal špecifickosť univerzity. „Katolícka univerzita okrem vedy a vzdelávania vkladá do života študentov tretí rozmer, ktorým je formulovanie mysle a srdca. Súhlasím s dnes vypovedanými hodnotami štátnych tajomníkov, ako aj predsedu akadémie, avšak v dnešnej dobe nemôžeme zabúdať aj na duchovno – vážnu tému, ktorej sa ešte dnes nikto nedoktol. Som rád, že túto tému môžem otvoriť a som presvedčený o tom, že ako veriaci úzko súvisí práve so vzdelávaním a takisto súvisí s človekom samotným. Alfou a omegou pri formovaní študentov počas vzdelávanie je podľa môjho názoru rodina. Som presvedčený o tom, že ak nám zlyháva rodina, zlyháva aj vzdelávanie.“

Dr. h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

Viceprezident Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu – Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. prítomným prednesiol rad myšlienok a zamyslení sa nad osobnosťami dnešného Sympózia. „Prečítal som si z pozvánky tézu číslo dva, príspevky účastníkov zamerané na aktuálne problémy vedy. Tých problémov môžem doslova vysypať z rukáva koľko len chceme. Problémy sú dnes všade, je to slovo, ktoré sa nachádza možno aj zbytočne v mojich vetách. Nebudem dnes hovoriť o problémoch, priblížim formou stimulácie kladnú stránku vedy. Budem hovoriť o šanciach, výzvach a dobrodeniach. Máme tu tri dobrodenia slovenskej vedy. Máme tu dnes Ivana Chodáka, máme tu Petra Mocza a máme tu Ivana Plandera. A keď už špekulujeme nad tým, ako urobiť vzdelávanie vynikajúcim, tak potrebujeme mať vzdelávanie tak kvalitné, ako nám tieto tri významné osobnosti vedy vyprodukovalo. Uvedené osobnosti sú tri podpery vedeckého systému, máme tu vedca o Zemi, máme chemika a nadstavbu nad nimi Ivana Plandera, ako informatika,“ dodáva profesor Luby.


Slová nositeľa ceny excelentnosti Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania profesora Štefana Lubyho boli akoby podnetom pre započatie slávnostnej časti Sympózia, ocenenia troch už spomenutých výrazných osobností slovenskej vedy vo svetovom rámci.

Prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udeľuje Cenu excelentnosti prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc. seizmológovi, predsedovi Učenej spoločnosti Slovenska, predsedovi Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti za významný prínos k rozvoju metód numerického modelovania šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach.

Prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udeľuje Cenu excelentnosti prof. RNDr. Ivanovi Chodákovi, DrSc. vedcovi, vynálezcovi, chemikovi Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied za unikátnu metódu pre zosietenie polypropylénu, výsledky štúdia kompatibilizácie zmesí a kompozitov reakciami in situ, za vývoj nových materiálov na báze biodegradovateľných plastov a príspevok k pokroku vo vede aj dvomi desiatkami patentov a rozsiahlou vedeckou publikačnou činnosťou.

Prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udeľuje Cenu excelentnosti Dr.h.c. prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc. akademikovi Československej a Slovenskej akadémie vied nestorovi slovenskej kybernetiky a informatiky, autorovi prvého analógového počítača na Slovensku, za úspešné vedenie projektu riadiaceho počítača RPP-16 a projektu asociatívneho paralelného počítača SIMD, za vybudovanie Ústavu technickej kybernetiky SAV a vedenie celoštátnych výskumných projektov v robotike a umelej inteligencii, za založenie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a jej rozvoja v pozícii rektora.

Detail Ceny Excelentnosti Dr.h.c. prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc. akademikovi Československej a Slovenskej akadémie vied

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. predseda Učenej spoločnosti Slovenska, vedúci vedecký pracovník Ústavu vied o zemi SAV a prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., rektorka Vysokej školy manažmentu v Bratislave

„Veľmi pekne ďakujem pánovi profesorovi Štefanovi Kassayovi za jeho rozhodnutie takto ma oceniť, neviem, či si to zaslúžim, určite ma táto cena teší, vedci nie sú až tak často oceňovaní. Ďakujem veľmi pekne predovšetkým tým, ktorí umožnili existenciu seizmológie na Slovensku a okrem mojej manželky a môjho tvrdošijného rozhodnutia venovať sa seizmológii, tak je to aj zásluha mojich kolegov.“ poďakoval sa prezidentovi Nadácie na podpory vedy a vzdelávania za Cenu Excelentnosti profesor Moczo.

„V prvom rade by som povedal, že si vysoko vážim ocenenie, že som nositeľ medaily Nadácie profesora Kassaya, ďakujem svojej rodine, ktorá mi umožnila pôsobiť vo vede, ďalej nespočetnému množstvu spolupracovníkov, bez ktorých by som sa nikam nedostal. Ďakujem Štefanovi, v ktorom vidím skvelého priateľa a do istej miery by som nadviazal na neho, prečo si vážim, že medaila je z jeho Nadácie. Ak sa pozeráme na vedecké výsledky profesora Kassaya, je jednoznačne viditeľné, že sú aplikovateľné do praxe, čo si nesmierne vážim,“ vyjadril sa profesor Chodák.

„Chcem sa poďakovať Nadácii pána profesora Kassaya, ktorého poznám dlhé roky ako človeka informatika. Bol prvým redaktorom Československej televízie, ktorý moderoval piatu generáciu počítačov. Bolo to takmer pred štyridsiatymi rokmi. Ja keď som nastupoval do SAV, tak okrem areálu chemického ústavu tu nebolo vôbec nič. V roku 1952 si dobre pamätám ako sme krokmi vymeriavali s kolegom Petrášom dnešnú budovu výpočtového strediska,“ zaspomínal si na začiatky pôsobenia v SAV akademik Ivan Plander.


Slávnostná atmosféra, doprajnosť a zdieľnosť sa prejavili v diskusii, ktorá sa javila ako podnecujúca, plodná a smerujúca k novým predstavám o možnom vývoji vedy a vzdelávania.


Pon.: Viac ako slová, prezrádzajú snímky a audiovizuálne živé záznamy, ktoré redakcia novoutvorenej kooperujúcej firmy PROFESSOR, s.r.o. postupne spracúva a pripravuje ich na publikovanie v rubrike webového portálu Laboratórium života, prípadne aj v rubrike Hosť Štefana Kassaya. Knižné diela z produkcie Štefana Kassaaya budú sprístupňované aj širšej verejnosti prostredníctvom pripravovaného webového portálu Kassaybooks.

bottom of page