top of page

Vzdelanie a súčasné potreby praxe – prednáška na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Košice 29.4.2019. Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa dnes konala prednáška profesora Štefana Kassaya na tému „Vzdelanie a súčasné potreby praxe“. Symbióza vedy a praxe je čoraz viac diskutovanou otázkou nielen na úrovni vysokých škôl i univerzít, ale aj priamo v produkčných podnikoch alebo v podnikateľskom sektore. Absencia zamestnancov pripravených do praxe sa dlhodobo prejavuje vo všetkých oblastiach, kedy podniky boli nútené pristúpiť k výučbe nových zamestnancov v rámci vlastných zdrojov a možností. Prednáška profesora Štefana Kassaya priblížila študentom aktuálne potreby praxe z výrobných podnikov a načrtla nové možnosti výučby prostredníctvom efektívneho systému Spoločnej európskej produkčnej platformy.

Aula Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach počas prednášky profesora Štefana Kassaya

Profesor Štefan Kassay je predstaviteľom pedagóga z praxe, produkčný podnik I.D.C. Holding, a.s. je jeho živým laboratóriom

Nadácia oceňuje významné osobnosti vedy a vzdelávania a ich počiny každoročne udeľovaním Ceny excelentnosti, Zlatej medaily prof. Štefana Kassaya a Pamätnej medaily. Je to významný krok umožňujúci prepojenie nosných cieľov a perspektívne aj širšiu spoluprácu pre formovanie a podporu vedeckej, publikačnej a vydavateľskej aktivity slovenských autorov, pracovníkov SAV a ČSAV a členov Učenej spoločnosti Slovenska a tiež zahraničných významných osobností a členov Európskej akadémie vied a umení. Nadácia na podporu vedy a vzdelávania zastúpená prezidentom profesorom Štefanom Kassayom udelila Zlatú medailu doc. Ing. Dušanovi Neštrákovi, CSc. za celoživotný prínos a výsledky riadiacej a vedecko-pedagogickej činnosti pri výchove a vzdelávaní lietajúceho a technického personálu letectva.

Profesor Štefan Kassay a docent Dušan Neštrák počas slávnostného aktu udeľovania Zlatej medaily profesora Štefana Kassaya


Pamätnú medailu Nadácie na podporu vedy a vzdelávania si z rúk prezidenta prevzal aj dekan Leteckej fakulty dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.

Zľava profesor Štefan Kassay, doc. Dušan Neštrák a dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Stanislav Szabo

Za rozvoj spolupráce Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach profesorovi Štefanovi Kassayovi v mene dekana Stanislava Szaba udelila pamätnú plaketu.


Nové technológie a vysoké nároky na odbornú spôsobilosť personálu v leteckej doprave Leteckú fakultu zaväzujú poskytovať vzdelávanie na najvyššej úrovni kvality. Jej poslaním je poskytovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti manažmentu leteckých podnikov.

bottom of page